9, oó. van cJlrcken Onze tegel TE KOOP Poekoel T (Vervolg van Hier en Gunder) INDO I "...en ik hoop dat Tjalie deze ingezonden brief plaatst. Ik weet zeker te spreken namens velen als ik mijn dankbaarheid betuig voor de Rubriek van Van Hier en Gunder, omdat dit de enige plaats is in heel Nederland dat de Indo nog spreekt zoals hij is. Andere bla den zijn pienterder; andere bladen eisen rech ten. In Van Hier en Gunder word IK aange vallen (niet Tjalie) en spreek IK terug. Ik leef nog. Daarvoor ben ik dankbaar... (Uit een lange brief van OPA W-, die ik zeer hoogacht T.R INDO II "Vraag ik me af hoe lang je Indo bent. Sinds je 18de jaar?" WIET JE P. Ik werd "tastbaar en meetbaar" Indo bij mijn geboorte, maar ontstond in deze per soonlijkheid lang daarvoor toen een "rare" Hollander verkoos moeders pappot te ver laten en naar de Oost te gaan. En toen daar een meisje in Toeloengagoeng was dat zich aangetrokken voelde tot deze "rare Blanda". Mijn hoedanigheid bestaat al 450 jaren, toen dwaze Europeanen in wrakke scheepjes de wereld begonnen te omzeilen en een nieuwe Wereld zochten te schep pen. Wie in een Voorzienigheid geloven kan, weet dat 450 jaren lang Indo's ont staan zijn onder vaak onmogelijke tegen slagen. Hoe is deze Indo dan weg te wer ken met de botte wil van 13 miljoen Neder landers en 120 miljoen Indonesiërs? Als ik spreek, spreek ik namens al dat was en nog komen zal. Leeftijden spelen geen rol. Ikzelf speel geen rol. Maar misschien speelt je achter-achterkleinzoon een rol. Daarheen groeien wij. Dat is alles. INDO III "Wat me het meest verbaast is dat je on danks de publieke negering van jouw pre sentering als Indo, op wanhopig koppige ma nier je tóch steeds blijft voorstellen als Indo. Uitgaande van je practische aard is dit toch ONpractisch?" Edm. de WEERT "E pur si muove" (en tóch draait zei), moet Galileo Galilei gemompeld hebben toen men hem gedwongen had af te zweren dat de aarde rond was en draaide (en niet een pannekoek waarover een zonneschijf boogjes maakte). Het heeft niets met prac- tisch of onpractisch te maken. Elk moment dat ik mezelf waarneem ZIE en VOEL ik dat ik Indo ben. Daar is toch niets ver keerds of geks aan? Wél verkeerd en gek en dom is, dat men ontkent of niet wil zien wat men in mij voor zich heeft. De goede Christen weet dat ik In verband met ons 125-jarig bestaan, voor elke aankoop boven de f 25, een nuttig geschenk. Lezer die een tegel kwam kopen bij Tong Tong: "Oooo! Hij is veel mooier dan in ons blad...!" Ja, net als alle mooie foto's van Indië in Tong Tong: écht is alles nóg mooier! In Tong Tong is het maar een grauw prentje, maar de tegel zelf is uitgevoerd in helder Delfs blauw, met een vrolijk rood vlammetje van het houtvuur. De tegel is niet zo klein als het plaatje, maar bijna twee-en-een-hal- ve kolom in het vierkant. Nou, mooi groot toch? En ook MOOI toch? Help het laatste restantje opruimen f 3,60 (verzendkosten f 0,60 extra). Maak Uw huis mooi, bestendig Tong Tong. "A thing of beauty is a joy forever", "A thing of Tong Tong is Tong Tong forever!" We kochten van deze tegel enkele jaren terug 1000 stuks in de hoop dat 10.000 lezers wel 1000 nieuwe abonnees zouden kunnen aanbrengen. Wah, misrekening, Peh! Ons restant Poekoel Teroes tegels was bliksemsnel uitverkocht. Ten gerieve van de bestellers hebben wij een klein partijtje kunnen na bestellen, dat echter pas over een MAAND in ons bezit is. Zolang geduld dus nog maar! Horlogers - Juweliers sinds 1841 Laan van Meerdervoort 520 (mijn soort) door Gods wil bestaat. Of het goed is of niet, of het zin heeft, hoe lang het duurt, is zijn zaak niet, maar Gods zaak. Negering, ontkenning of "opheffing" van Gods wil is gewoon onchristelijk. De gestudeerde mens weet genoeg van biologische en heriditeitsWETTEN om te weten dat ik ben wat ik ben. Zijn ontken ning of negering stempelt hem alleen tot een domoor. De burger die mijn aard slordig verwerpt en mij alleen wil zien als ZIJN soort, is gewoon onbeleefd. Alleen canaille discri mineert. Waarom moet ik omgeven door zoveel gebrek aan Geloof, Verstand en Manieren berustend zwijgen? Het is VERRAAD. En mensen die opstoken of dwingen tot ver raad zijn onwaardige mensen. Laat mij dus mijn waarde houden als Indo, hoe klein men die ook wenst aan te slaan. Want het is WAARDE. T.R. INDO IV "Er is zó weinig om te roemen over het mestizo-schap (a), en aan de andere kant zó veel dat onloochenbaar omlaag haalt (b), dat het niet meer dan GEPASTE BESCHEIDEN HEID is om over het Indo-schap te zwijgen." Mr. H. a. Dit is doodkalm een onwaarheid om geen grover woord te gebruiken. Waarheid is dat de doorsnee Indo zijn historie niet kent. Als er van de 300.000 Indo's in Ne derland 30 De Haan's "Oud-Batavia" ken nen, is dat veel. Eén-honderdste procent! De Indische historie is INDRUKWEKKEND en Mestizo's rond de hele wereld hebben vaak fantastische daden verricht. Maar de Indo LEEST NIETS, daarom gelooft men wat "men" laatdunkend over hem vertelt. Wie behalve zijn eigen historie ook leest die van de Amerikaanse mestizo-volken, b.v. een Machado d'Assis, een Jose Vas- conselos, een Gilberto Freyre (en HON DERDEN meer), kan eenvoudig niet meer, "bescheiden" zijn en zegt Goethe na: "Nur die Lumpe sind bescheiden". b. Als mens zijn Indo's niet slechter dan andere soorten mensen. We hebben geen Oldenbarnevelt onthoofd, geen De Witten op het Groene Zoodje doodgeknuppeld. De dagelijkse moorden in "De Telegraaf" wor den niet door Indo's gepleegd. Onze Indo historie is OPVALLEND schoon aan mis drijf. Men kent maar één voorbeeld: Pieter Erberfeldt, die door marteling gedreven is tot "bekentenissen". Maar het feit alleen al dat hij door de Javanen "Tuan Gusti" werd genoemd, bewijst dat hij NIET klein en kleinburgerlijk of vals was. Zowel de ontkenning van de waarde van de Indo als zijn afschildering als inferieur en misdadig is VALS, zijn kleinburgerlijke onbewezen praatjes. Het lamme is dat Tjalie hierover alleen met een handvol Totoks praten kan, die STUDEREN. De Indo-massa wist niets, weet niets en zal nog lang niets weten. T.R. INDO V "Het vervelende is dat veel opmerkingen van je alleen maar vaag verwijzen naar be staande wetenschappelijke onderzoekingen. Waarom presenteer je ze niet in Tong Tong?" J. Wm. WIJNANDTS Omdat ik dan per maand twintig tong tongs te kort zou komen. Maar waarom wenst men thuis bediend te worden? Waar om wordt men geen lid van bibliotheken? Waarom organiseert men geen studiekrin gen? Als op Tong Tong's dienstvaardigheid zoveel valt aan te merken, waarom schrijft men geen brieven op poten naar andere maandbladredacties? Altijd klinkt dat sma lende: "Je zégt wel veel, maar BEWIJS!" Toewan besar blijft op zijn stoel zitten en het belieft hem te smalen, als hij niet be diend wordt! Alweer moet ik hier vaststellen, want ik lees het uit brieven en ik zie het bij de verkopen van Indische boeken, dat de TO TOK meer zin heeft voor onderzoek, voor studie dan de Indo. Niet TJALIE moet als een serviele baboe telkens komen aandraven met kennis, maar om Tong Tong heen hoorde een STAF te bestaan van onderzoekers, die b.v. zouden 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18