foiól foili BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER Crusoëjjontmoet Vrijdag SCHRIJVEN OM TE LEVEN "Ik moet je nog antwoorden op je laatste brief. Je zou het niet willen geloven, maar ik heb het reuze druk. Hoe ouder een mens wordt, hoe minder vrije tijd blijkbaar..." J. van NOORTWIJK THAT'S the right spiritl En dat is de spirit ook waardoor Tong Tong blijft be staan, omdat die bij honderden "oudjes" leeft en vibreert als in een leger dynamo's. Goed, goed, GOED!!! Als we denken aan de duizenden anderen gojang- kakiënde, pijpjes lurkende of rod delende tijdverdoeners, mogen we ons toch werkelijk gelukkig prijzen deze grote "Tong Tong-FABRIEK" te hebben van navorsings- werk en vastleggingswerk. Sinds de schemering van de mensheid zijn er altijd twee soorten mensen geweest: zij die alleen maar leefden en dachten en kletsten en vraten tot hun dood. En zij die met aarzelende of moeizame hand een oeros uitkrasten in een rotswand, een religieus symbool, een rünen-bezwe- ring, een oog, een naam, EN LEEFDEN VOORBIJ DE DOOD Van al die optekeningen is misschien maar 1 miljoenste bewaard, waarde scep tici, maar van de anderen is NIETS be waard. En met al die kleine zaken die be waard zijn, vullen nu archeologische kara vanen kostbare studiewerken en wonder lijk mooie platenbundels. Dus: SCHRIJF, WERK! Ongeacht of Tong Tong het op kan nemen of niet, SCHRIJF! WERKI Deze voorplaat kwam in ons bezit in een stapel "vergeten foto'sGeen actualiteit. "Waardeloos heimwee-plaatje". Onbeken de mensen (nu, wie weet hoe oud al) eten een onbekende vrucht op een onbekend erf uit een slecht bekende tijd. Maar voor duizenden lezers is 't een STUK MOOI LE VEN, een stuk ONSTERFELIJKE ECHTHEID, tot het leven teruggekeerd. Denk aan wat ik vele jaren terug in de inleiding van mijn Piekerans schreef over wat ik geschreven vond op een muurtje in een verwoeste stad: "Wie dit lees, is gek! Grootse geschriften van belangrijke men sen zullen misschien verdwijnen (wie weet wat God sparen wil?) en potloodkladjes van een schrijver derde klas of Tante Pong blijven bewaard...en ééns komt er een rare Hollander, die al die vodjes opzoekt en ze aan mekaar plakt tot een wonderlijk boek dat tienduizenden mensen boeit. Ze tot schreien of lachen brengt, en nobele ge voelens weer laat opwellen van trots en moed en onvervaardheid en eerlijkheid en eenvoud en Wil om de Dood te overwinnen Treurt niet, mijn waarden, om dit leven dat U verliezen gaat. Als U blijft schrijven, blijft U leven! T.R. P.S. Achterop de foto stond: Doerianmaal tijd in de tuin van de fam. Storm van s Gravezande, Oud Gondangdia 24, Batavia- C. Beste Tjalie, Ik ben een totokker en lees al jarenlang je blad met grote belangstelling. Af en toe heb ik je wel eens willen schrijven naar aanleiding van je eindeloze gepolymeer en andere inge zonden brieven, die de grote lijn uit het oog verloren. Ik heb je "jonge Kantjilgelezen en nu moet het er maar eens van komen. Wie tussen de regels van je artikel doorleest begrijpt per- des waar het om gaat. De beste stuurlieden hebben altijd aan wal gestaan. Dal is niet al leen bij Tong Tong zo. Ik ben blij dat je het je niet aantrekt. Voor mij is Tong Tong naar de vorm weliswaar een kleine kantjil, maar naar inhoud een grote. Je blad leejt, het heejt een ziel. Ik ben het lang niet altijd eens met je ver halen, want je kunt soms meesterlijk wit pra ten tvat zwart is en omgekeerd. Maar dat maakt voor mij weinig uit. Je doet tenminste iets. Af en toe ben je net een "De Gaulle" die Frankrijk haar grote plaats onder de naties wil teruggeven. Zo bespeur ik jouw voortdu rend streven om de Indische Nederlander meer zelfbewust te maken, als groep te binden en het "indische tijdperk" een grote plaats in de geschiedenis te geven. Wat dat betreft zul je je wel eens voelen als een roepende in de woestijn maar wat mij betreft ben je met het laatste voornemen geslaagd. Wat wisten wij HBS-ers vroeger van Indië. Er woonden Nederlanders, ChinezenMaleiers en vreemde Oosterlingen. Het woord Indische Nederlander was in Holland een onbekend begrip. In Indië zelf maakte ik er pas kennis mee. Ik zie nu pas, dat ik er aanvankelijk in mijn gedachtenwereld volkomen naast gelopen heb. Indische Nederlanders waren weliswaar mensen, doch waar ze nu bij hoorden was onduidelijk. Over de oorzaken daarvan wil ik niet uitwijden. Langzaam aan zijn mij de ogen open gegaan. Uit eigen ervaring en mede dank zij jouw geschrijf en publicaties ben ik mij bewust geworden van de vele grote daden, werken en prestaties die door jouw groep zijn gepresteerd. Daar mogen wij in Nederland best een beetje trots op zijn. Voor mij zijn het Nederlanders die vanwege de grote ervarin gen en daden van hun geslacht met iets meer dan normaal respect beschouwd mogen wor den. Ik ben dankbaar dat je me dat hebt dui delijk gemaakt. Wel vraag ik mij af of je wel eens aan een soort opvolger gedacht hebt. Want als Tjalie er eens niet meer is, zie ik Tong Tong in elkaar zakken en is dit tijdperk definitief geschiedenis geworden. Met beste groeten, T. VRIJDAG Robinson Crusoe ontdekt met onzegbare vreugde het voetspoor van Vrijdag. Er zul len veel meer "Vrijdagen" komen. De op volger komt. Djangan takoet Het is een kwestie van voorbestemming, niet van "atoeren". Deze man, de Werkelijke Bouwer zal op de eerste plaats de Tijd mee hebben; hij zal aanmerkelijk veel minder ondeugden en gebreken hebben dan ik; hij zal een betere pen en een beter organisatiever mogen hebben; hij zal rneer geld hebben. Maar één ding staat als een paal boven water: hij zal in onze jaargangen van Tong Tong zijn grootste rijkdom vinden. Ergo: werk voort, werk voort! Dit is tenslotte de tweede Totok die zegt dat Tong Tong een ziel heeft. De eerste was Elmensdorf. Andere Totoks hebben me het vaak gezegd. Het heeft me altijd getroffen omdat Indo's het nooit hebben gezegd of geschreven. Hoewel ze het mis schien wel dénken, heeft Tong Tong daar naast geleden onder de meest klein-zielige aanvallen die men zich denken kan. Hoe vreemd... T.R. "INGESLOTEN VOOR HET LEVEN..." "Ingesloten een cheque van 300,voor een abonnement-voor-hei-leven. Durf je het aan? Take it or leave it..." Dr. JIM H1LGERS Jim wil dus wat sommige grote tijdschrif ten ook hebben: een "subscription for life". Zoals TIME en LIFE bij voorbeeld. Hij doet ons dus eer aan, óf heeft een grenzeloos vertrouwen in Tong Tong's toekomst óf is dwaas. Hem kennende, weten wij: alle drie veronderstellingen zijn correct. En wij reke nen (want dat MOET met jullie geld): ZIJN leven contra ONS leven. Wordt Jim nog 25 jaar ouder, dan moet hij 25 x 18, 450,voor zijn abonnement betalen. Dus hebben wij 150,roegie? NEEN. Want plus 25 jaren rente a b.v. vijf procent heb ben wij OENTOENG. Sterven wij eerder, dan heeft hij roegie. Sterft hij eerder, dan heeft zijn gezin roegie; wij nog steeds oen- toeng..maar dat is nonsens-kletserij-met- cijfers. Dit is "ouwe stijl" uitdagen: je durft niet van de spoorbrug in de Brantas te duiken. Als wél, je krijh mijn "eeuwige gatjoek". Jim, je bent de sigaar, man. IK NEEM HET AAN! En ik durf die weddenschap aan met iedereen. Taroh, Pah! T.R. ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 11e JAARG. No. 16 Pr Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag Tel. 070/542542 - 550749 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel M'u Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0.85. Abt. Nederi.: kwart. F 4.50; halfj. f 9.—; jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw Zeeland f 63,—; Indonesië f 58,—; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,—; Canada en V.S. f 39,—; Suriname en Antillen f 33,—; Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2