DICK PETERS Wat zit in D '66? (Politiek kijkgaatje) Onze Electrische Rijstkoker Geassimileerd!! Ga niet te gauw op de kast zitten, gij veroordelaars van "politiek in Tong Tong Dit is geen adhaesiebetuiging voor onze jonge nieuwe politieke groep in de rege ring, maar aan de jonge constructieve, zelf standige geest van jonger Nederland in het algemeen. Hier op kantoor en in diverse kringen heeft Tjalie ettelijke gedachtenwisselingen (en soms felle disputen) gehad met promi nente figuren uit diverse politieke groepe ringen in Nederland, van wie ik er vele persoonlijk heel goed ken. Elke discussie (dat zullen enkele van hen die dit lezen) zich nog wel herinneren ein digde steevast met mijn verwerping van hun schuldzoekerijen en mijn koppige stelling: "De tijden veranderen, mijnheer. Als U geen kans ziet Uw beginselen en Uw statuten aan te passen aan de nieuwe geest, zult U sterven." Pompeus gezegd? Lege theorie? Ouwe koek? Ja, zéér ouwe koek. Mensen, groeperingen, volken en bescha vingen door de Loop der Eeuwen veroude ren en verkalken en storten ineen. Alleen zij, die kans zien zich te vernieuwen, leven voort. In de roemruchte "Internationale" staat de uitdagende EN WARE versregel: "Streft, gij oude vormen en gedachten!" en inderdaad zijn oude vormen, gedachten en staatsideeën gestorven, maar met die versregel zingt dit lied ook het doodvonnis uit over zijn eigen scheppers, ALS ZIJ ZELF OUD EN OUD-VORMELIJK WORDEN! Ook socialisten en communisten hebben hun "old die-hards", hun feodalen en hun jingo's, hun veteranen, aristocraten en verkalkten. Spreek er maar met jonge "Linksen" over, hoe bitter zij zich vaak uitlaten over die oudjes "die altijd maar sappelen over de doeie ouwe tijd met hun optochten en rode banieren en straatge vechten, maar NU NIETS MEER DOEN En ook D 66 zal oud worden en ster ven als het zich niet verjongt. In feite is er vaak geen verschil te mer ken in levensinstelling tussen b.v. een oude socialist en een oude koloniaal. Onder de oud-kolonialen zijn er nog steeds die den ken dat "inlanders" alleen met geweld ge regeerd kunnen worden. Onder de socia listen zijn nog steeds de verwode achter volgers van aristocraten en kapitalisten. Zonder pardon. Alsof de tijd stil gestaan heeft. Maar in beide categorieën zijn ook men sen met verrassend jonge en nieuwe ge dachten, ook onder de ouderen. Onder deze ouderen speelt vaak de factor van "The Point of no Return" een moeilijke rol: zowel in het maatschappelijke als politieke leven zijn zij vaak te verankerd geraakt aan banden en verplichtingen waar ze niet meer van los komen. En inderdaad moet dus Het Nieuwe Leven komen van de jonge garde. Het is een WET: over 25 jaar zijn alle oude socialisten, communisten, KVP-ers, WD-ers, enz. enz. enz. dood of "afge voerd". Nieuwe burgers zullen Nederland moeten leiden. Met een nieuwe TECHNIEK van denken en leven. Met een andere con structieve geest en een nieuwe "bouwstijl". Deze nieuwe burgers zijn doodgewoon wel kom OMDAT HUN TIJD DAAR IS. Dit artikel wil NIET zeggen dat D 66 de "redder des vaderlands" zal zijn. Ook jon ge mensen zijn kwetsbaar. Als ik denk aan alle tegenslagen, alle strikken van oude politieke vossen waar zij nog in zullen lopen, aan de doodgewone menselijke ver gissingen en blindheden waaraan ook zij zullen leiden, dan denk ik wel eens: A- doeh! Wat een lijdensweg gaan ze tege moet!" Maar - nogmaals - omdat zij de nieuwe burgerij zullen vormen, omdat teruggaan niet mogelijk is, nóch weglopen, "poekoel teroes, jonge garde!" en wees altijd onbe vreesd! De gevaartlijkste fout die nieuwe groe pen kunnen maken is een fout "in omge keerde richting": zoals de ouderen vertik ten naar de jongeren te luisteren, zo zullen de jongeren wellicht vertikken naar de ouderen te luisteren. Daarom is de "arena" van de Kamer eigenlijk wel zo'n goede training: spreken EN LUISTEREN! Maar wat een geluk om nog zo jong en zo vol bruisende plannen te zijn. Selamat djalan! Als nu ook de oudere partijen en leiders maar weten te praten met de jongeren en zichzelf aanpassen aan de nieuwe tijd en de nieuwe geest, kunnen wij een mooie boeiende tijd tegemoet gaan. T.R. Alle bezoekers van de Pasar Malam (dit jaar komt de NEGENDE al, weet UI) ken nen de stand van de fotograaf Dick Peters, "de man met de betja", eeuwig opgeruimd, eeuwig optimistisch t.a.v. een terugkeer naar het land dat hij heeft bemind zoals maar weinig Blanda s hebben gekund. Met zijn camera is Dick doorgedrongen tot in de vergetenste plekjes achter de verste bêm- bêrêms. Hij heeft een glimlach kunnen aanvoelen, een licht geritsel van bamboe, de onzegbare teerheid van jonge asem-bloesems, en de levensfilosofie van een ouwe afgedankte prauw aan een rivieroever. Wat er bij die waarnemingen van deze vrolijke Blanda is omgegaan als hij zag wat hij kiekte, dat bewijzen deze foto's. Die meteen een visitekaartje zijn van zovele Blanda's in de Oost, die niet alleen maar fortuinjager waren, maar "Het Heimwee van Verre Horizons" zochten...en vonden in een Ni-uw en onmeetbaar geluk. Dick ligt nu in een ziekenhuis. Modelbe handeling in steriele, brandschone kamers. Maar wij weten dat hij liever aan de boven loop van de Barito in een Dayakhuis zou stèrven dan hier léven. Sla je erdoor, kerel! Misschien gaan we eens nog samen jouw camera, mijn pen, boy, we'll LIVE!! T.R. bêmbêrêms stroomversnellingen, hori zontale watervallen". Eén onzer ijverigste onderzoeksters (een istimewa!) heeft net zo lang uitgeprobeerd rijstkoker AARDAPPELEN kunt koken. Men neemt dan op 1 pond aardappelen 300 cc (3 deciliter, 2 volle kopjes) water. In de pan - deksel d'rop - tjeklèk stroom- nja - doedoek (brei-en, pa-sjansen, zuigen) - tot rood-lih-nja-uit-wachten 15 minuten - KLAAR! Binnenpan uit buitenpan nemen - ONG- KLOK! Tje-klok-tje-klok-tje-klok - klaar. Berkembang, njoo! (oftewel: bloemig). En geen kopzorgen voor aangebrand of bubur. DA-lekker-STE! Hoe ik dat weet? Omdat ik het zélf óók geprobeerd heb, natuurlijk! Als je een béét je aangebrand ruikt, niet ngamoek please! Tijdens het koken kruimelt de kentang een beetje en komt onder het vergiet, waar na het verkoken van het water dit kruim een beetje aanbakt (vandaar die lucht), maar dit is alleen maar een béétje. De pan laat zich daarna keurig schoonmaken. O ja, als U gaat "ongklok", de binnen pan alleen, ló! Want als samen met buiten pan, ketekoek misschien Uw element. Ja toch? Ook heeft de bewuste dame die tus sen twee haakjes 80 is!) proeven genomen met het stomen van Brusselse spruitjes. Ze waren HEERLIJK! En zonder baoe-nja, wat 'gewone abonnee", hoor, maar istertóh njang tot ze wist hoe je ook met de electrische bij normaal koken érg hinderlijk kan zijn zoals U weet. Ook zijn geslaagde pogingen genomen met roti koekoes, bak pauw en het flensen "in alle standen" van groenten. Kata-nja seraties persén! En dan belt mijnheer Schafer ons op om te vertellen dat hij net NASI GOERIH heeft gemaakt met onze electrische rijstkoker. Dezelfde verhouding rijst en water die U nogmaar gebruikt maar dan 1/6 blok santen in het water oplossen. Pandanblad tussen de rijst doen. Tje-klèk, enz., hantem KRO- MOü Het is allemaal een kwestie van leren takkeren met de juiste hoeveelheid water, aangepast aan de kwaliteit rijst die men kiest. En laat die Indische kokerellers maar schuiven. ALLES lukt. Overigens is er door de meesten (ook door onszelf gemopperd over het scheef gaan zitten van het vergiet. Wie vindt daar wat op? De advertentie voor de electrische rijst koker en bestelbon staat op pag. 18.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3