aan allen die werkten aan de birmalijn HIDUP, KARSIMAN zie laatste pagina voor waroeng tong tong- nieuws 1942 In mei is het precies 25 jaar geledendat de eersten van uw Nederlandse lotgenoten naar Birma verscheept werden. 16.000 zouden er volgen. Nu 1967 Slechts enkele goede vrienden houden geregeld contact. Voor al die duizenden anderen zijn hun kampgenoten nog maar een herinnering. Want een echte reünie is nooit georganiseerd. Reünie Zaterdag 27 mei is die reünie er wel.Erkunnen dan 1.000 ex-Birma en Thailand gangers aanzitten aan een nasi-goreng tafel in het Scheveningse Kurhaus. Onder de gasten hopen wij ook u aan te treffen. Tafelpresident is Dr. P. J. Koets. Ook oud-commandant kolonel Platte en brigadier Toosey zullen waarschijnlijk aanwezig zijn. Wim Kan laat zijn kampconference nog eenmaal herleven en Engelse lotgenoten voeren een kampsketch op. Of u nu soldaat of overste vernieler of stadswachter was, wij hopen dat u bij deze maaltijd aanwezig zult zijn. Om vrienden-van-toen te begroeten en oude herinneringen op te halen. Zaterdag 27 mei Wanneer u op 27 mei onze gast wilt zijn, stuur dan vóór 31 maart een briefkaart aan: Comité Birmalijn, Westzijde 26, Zaandam. Gaarne met de volgende gegevens: naam, adres,'kamp waar u de langste tijd hebt doorgebracht. Tegelijk met het verzenden van de briefkaart verzoeken wij u f 5.- over te maken op postgiro 20792 van de Amro Bank N.V., Zaandam ten name van Comité Birmalijn. Dit bespreekgeld wordt t.z.t. overgemaakt aan de Mogen wij u op Een initiatief van Albert Heijn „uoriogsgravensncnung 27 mei begroeten? ter gelegenheid van zijn 80-jarig jubileum. Wat is die Vanhove toch een bescheiden man om alleen te zeggen dat de Barisan Madoera bij de legerschietwedstrijden te Tjimahi - ik meen in 1919 of 1920 - een prijs heeft behaald. (TT no. 13 pag. 6) Karsiman werd daar KONINGSCHUTTER en werd in de bloemen gezet op grootse wijze. Het was maar een mager, schriel kereltje. Staande, vrije hand schoot hij binnen de seconde bij het commando "vuren": in 3/5 sec. roos in 4/5 sec. roos in 3/5 sec. twee (op één na het hoogste cijfer) in 3/5 sec. roos in 4/5 sec. roos Boekan main, het was ongelooflijk, ais je het niet zelf hebt meegemaakt. Mijn broer Piet en ik hebben ook wel eens 4 rozen en een 11 gehaald op de schietbaan, maar dan liggend, vrije hand, en de tijd er voor nemend. Ik was zo blij voor de sergeant-majoor Wout, van het 5e Bat. dat zijn ploeg ook een prijs won, want hij was onze trainer. Wij waren particulier en schoten voor onze liefhebberij, terwijl het leger voor den bro de moest schieten. Wij, schutters van de Schutterij waren, bijna allen lid van de schietvereniging Saint Hubert en hadden daardoor een streepje voor op vele mede dingers aan de schietwedstrijden. Voor de ploeg van Soerabaia gold hetzelfde, de meeste van hen waren scherpschutters. Wij konden allen toch niet tegen die Kar siman op, één van onze ploeg behaalde nog de derde prijs voor Koningschutter. Ik loop nog altijd warm als ik aan die tijd denk. Nu al op die liedl MAX BUSSELAAR Wat is snel? Wat is mogelijk? Eén van de kernvragen rondom de huidige twijfel aan de juistheid van het gerechtelijk onderzoek n.a.v. de moord op wijlen President Kennedy is de vraag of juist is dat: a. binnen vijf seconden niet drie zulke accu rate schoten gelost konden worden. b. het niet mogelijk is 2 schoten in minder dan 21/2 sec. met zulke accuratesse af te vuren. Wat is de mening hierover van onze jagers en schutters? Uw ingezonden opinie wordt desgewenst anoniem behandeld. Wij willen alleen weten: hoeveel vóór en hoeveel tegen? U kunt het niet meer afchecken, broers, om dat U nu niet meer schiet,..but remember... remember!... Brieven aan: T.R. P.S. Dit is uiteraard geen sensatielust. Broers begrijpen dat. Kalm, exact onderzoek om een leugen te kunnen doorgronden. ALSTUBLIEFT AAN DENKEN altijd op giro of postwissel te ver melden waarvoor de betaling is. Kort is voldoende, b.v. abt. boek (titel) restant donatie (of: restant bewaren) Maar niet vergeten ja, U bespaart ons uitzoekerij, correspondentie en vooral tijd! Banjak trima kassi! ADMINISTRATIE iniiiiiii!iiiiiiiiinii!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|ii IEDEREEN zal het nu wel weten, dat je met Kokkies rijsttafel-artikelen het 1 lekkerst kan eten I j KOKKIES Rijstwinkels: Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W. j P.S. Wij verzenden rijsttafel artikelen j over de gehele wereld. fiiiiiiiinniinmiiiiinnHnuuiiUHiniiiiiuiiunnniiiiuiiiiiinuuiiiiiiUMiiiiiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiniiiiiiiiNiiiil

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9