oeken DIKKE BOEKEN KOOPT BIJ ONS! EN U MAAKT TONG TONG dikker M'BOK SIAM Dikke boeken hebben het nadeel dat ze meer kosten dan dunne (hetgeen niet zeg gen wil dat ze DUUR zijn!). Maar ze zijn nuttig omdat je een paar tegelijk b.v. kunt gebruiken als pouf bij gebrek aan zitplaat sen. Of om tijdelijk dingen hoger te zetten, zoals b.v. projectors, scheerspiegels, typ machines en zo. Om indruk te maken in een woordenwisseling kan het neerzetten of werpen van een dik boek een gewichtig slotargument zijn. Als object van "ruimte lijke vormgeving" zorgen dikke boeken voor artistieke compositie in boekenkasten met allemaal akelige dunne pockets. Vrouwen die zich oefenen in een statuesque gang, hebben met een dik boek op het hoofd méér succes. Ook geeft het telkens ter hand nemen van een dik boek de gelegen heid aan dunner en slapper wordende arm en schouderspieren om meer "pep" te krij gen. Enz. enz. Bovendien zijn die dikke boeken vaak ook nog verrassend plezierig en nuttig om in te lezen. Omdat zij meestal het resultaat zijn van extra lange studie en groter toe wijding. Neem b.v. "Kooplui veroveren de wereld" door H. Schreiber. Bij ons verkrijgbaar voor 22,50 incl. porto, 375 pagina's royaal ge ïllustreerd, over de zwerf- en ontdekkings tochten van de handel zoekende mens. Wonderlijk genoeg een boek vol avontuur over Phoeniciërs en Samojeden, de eerste Vikings in Amerika, de Conquistadores, Ibn Battoeta, Hudson, Verrazano, Marco Polo, enz. enz. enz. Eenvoudig geschreven. Voorts: de "Memoires" van M.B. van der Jagt, Oud-Gouverneur van Soerakarta (voor insiders ook: "Resident van Kedoe"!), 14,90 incl. porto 383 pagina's, een boek vol eerlijke, leerrijke, verdrietige, humoris tische dagboekbladen van een mensen vriend, een man die durft te getuigen en die kan getuigen. Een boek dat nooit verveelt. Voorts: Mevr. Catenius v. d. Meyden's "Groot Nieuw Volledig Indisch Kookboek", de "keukenbijbel" van elke Indische huis vrouw, dat met 1381 recepten NIET volle dig is om de doodeenvoudige reden dat de Indische en Indonesische keuken onmeet baar zijn en steeds creatief blijven. Maar met 1381 recepten bestrijkt men toch een machtig terrein van kook-avontuur en voor 17,50 (incl. porto) of anderhalve cent per recept is men als men elke dag wat anders maken wil, een dikke drie jaar onder de (kook-)pannen! Van koken naar kloppen: "Dien Bien Phoe" van Jules Roy, "Keerpunt in Azië", geeft voor 14,90 (incl. porto) 344 pagi na's "perang besar" illustraties, kaar ten) van inderdaad een "keerpunt in Azië", zoals het gigantische Amerikaanse leger nu in Vietnam voor de tweede maal onder vindt...en hoe lijdt altijd de Mens als we relden veranderen... Dikke boekenwie altijd de dunne neemt, mist wat! T.R. In deze (hopelijk zéér vast wordende) rubriek kunnen liefhebbers van INDISCHE boeken met elkaar contact opnemen voor het aanbieden of kopen van boeken. Com missie wordt door Tong Tong niet gevraagd. Contacten verder rechtstreeks. Geen gont- jengers! Alle succes toegewenst. Bewaart ons Cultuurbezit! AANGEBODEN DOOR J. Hamel, Nedersticht 216, Amsterdam-Bui- tenveldert: H. A. van Hien: De Javaansche Geesten wereld, deel II "De Tengerans", deel III "De Woekoe's, 1896. Uitg. v. Dorp. E. H. Merens, de Perponcherstr. 131, Den Haag-3: Oud Batavia door F. de Haan. Dr. W. H. Hoogland, Laapersweg 16, Hil versum: een goede bibliotheek. Noot van de Redactie: wij kennen hr Hoog land als een verwoed en zeer deskundig verzamelaar van Indische boeken. Wij ho pen dat zijn boeken goed terecht komen. Hr. Hoogland moet er tot zijn verdriet af stand van doen door zijn hoge leeftijd. Mevr. F. Meelhuysen: "Kun je nog zingen, zing dan mee", "Oost Indisch Kookboek" van Mevr. Cate- nius-van der Meyden (het oude), "Dona Alve", door Marie C. van Zeggelen, "Indisch Getij, Hollandse Bakens", door Andries Voortland en W. G. N. de Keizer. GEVRAAGD DOOR F. Saurwalt, Beethovenlaan 38, Leidschen- dam: 2de deel "Neerlands Indië" onder redactie van H. Colijn. J. Hamel, Nedersticht 216, Amsterdam-Bui- tenveldert: Boeken, Handschriften, Tijd schriftartikelen over Javaanse en Balinese krissen, pieken en/of lansen. Mevr. J. Weintré, Warninckhof 6, Zutphen: "Nederl.-lndië in de Tweede Wereldoorlog" door H. V. Quispel. Boeken geschreven door dr. van Mook. "Bali-album" compleet m. platen, door J. C. Lamster. Uitg. Droste Cacao Fabr. "Getuigenis van een wonderrijk leven", door Max Busselaar. Tong Tong 1ste Jaargang ("Onze Brug") compleet; 2de jaargang nrs 1 t/m 10, 12, 15 t/m 18, 20, 22, 23, 24. Noot: deze rubriek is bestemd voor onze lezers om elkaar te helpen. Bevoordeel dus liever geen opkopers! Niet alles kon mee. Volgende keer meer. Tijd: 1920 tot na de Japanse capitulatie. Plaats: de ingang van het weeshuis van Pa van der Steur in Magelang. leder Steurtje van groot tot klein, jongen of meisje, zal zich nog kunnen herinneren dat daar iedere dag een Javaans vrouwtje stond, gehurkt met een tampah met diverse eetwaren zoals rempèjèk, nasi rames, ketan met klapper en stroop, roedjak-ketimoen enz. Welk Steurtje kende m'bok Siam niet? leder die het weeshuis passeerde, kreeg van haar een vriendelijke groet, ze was als een moeder voor ons. Door spelen en ravotten kregen wij vaak honger - buiten etenstijd - en het toe vluchtsoord om tijdelijk die honger te stillen was altijd m'bok Siam. Dan djongkokten wij voor die tampah met heerlijkheden en vroe gen of wij mochten "poffen" tot we zater dag ons zakgeld kregen. Het was feitelijk onnodig om het te vra gen, want een Steurtje mocht bij m'bok Siam altijd op de pof eten. Er werden geen notities gemaakt, dus geen papier en pot lood, maar alles ging in haar eenvoudig hoofdje. Door het wereldgebeuren en het plotse linge vertrek van mij en nog vele Steurtjes kon de schuld aan m'bok Siam niet worden vereffend. Tot nu toe heb ik nog schuld die ik niet aan haar kan terugbetalen. En die schuld aan een arm eenvoudig vrouwtje - arm aan aardse goederen maar rijk in haar ziel - ligt me niet lekker. Daarom wil ik een begin maken om die schuld met rente van al die jaren te betalen en te storten aan het Hoofdbestuur van de BOND-OUD-STEURTJES, GIRONUMMER 38343 t.n.v. de penningmeester Ds. W. Hübner, Renswoudelaan 76, den Haag, ten bate van de weeskinderen in Djakarta en Depok. Wie volgt? Ik hoop dat vele Steurtjes, met de herinnering aan m'bok Siam, in die zelfde geest willen helpen, die kinderen die het nu zo nodig hebben, zullen er dank baar voor zijn! Bij storting vermelden: "m'bok Siam". GOD EN CHAOS Twee merkwaardige leuzen van vandaag: "Is God dood?" en "Chaos rond Eros". Als we niet eens meer zeker weten of God leeft, waarom willen we dan nog "achter gebleven volken" behoeden? En we dachten dat al die andere volken (vooral de brui ne) zulke chaotische zedenwetten hadden en dat wij met onze Freudiaanse kennis alles zo pertjieieies wisten en zo volmaakt leefden! Hoe langer je in het Westen zit, hoe duizeliger je wordt... Veel dank bij voorbaat! (een Steurtje) BERG MOET BURG ZIJN In Tong Tong van 30 jan. no 14 heeft tot tweemaal toe dezelfde naamfout gestaan: inplaats van Ruth Creutzberg (pag. 2 en 9) had het Ruth Creutzburg moeten zijn. Sorry Ruth! Het gekke is, dat het als burg uit onze type- en als berg uit de zetmachine kwam. We krijgen die zutdeivel nog wel! L.D. 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11