Hidoep, Moesson-ree Of Wiïx\ IN HLT Reeds lang verschenen Reeds gerealiset Het kweken van tropische planten VOlNS&llOOf i H t JE LAH JE LAH ANAK PIEKERANS 1 JE KRIPOET JE ROT KOMPENIE 1 II 2de 10 OPLAGE Barisan Barisan BARISAN "Siet doch wat eene goede couragie ver- magh!" Ondanks een magere dompet - on danks "veel twist" (waar wij alleen maar sterker door geworden zijn), ondanks slecht kopende lezers (van elke oplaag wordt practisch alleen 1/10 deel direct verkocht - de rest sleept zich voort...) zijn in de elf jaren van ons bestaan elf boeken op stapel gezet. En plannen wij "ijskoud" steeds weer nieuwe boeken. Vooral in die "ENZ." in het laatste vakje zit nog een VETTE renteng met bijzonder leeswaardige boeken (Niet waar Oostwoud-Wijdenes? Nietwaar Henri- ette Marsman?). De kwestie is alleen: HOE LANGZAAM BLIJFT ALLES GAAN? Alles kan OP SLAG tienmaal zo goed gaan als maar duizend van de zevenduizend lezers lid worden van de leeskring a 11, PER JAAR. De andere zesduizend mógen de beurs dicht houden of gojang kaki. Maar als DUIZEND lezers zeggen: "Ajo, ik doe mee! Schrijf me in. Hierbij giro van elf popi", dan gaan we er een spurt in zetten, een témpo, een vaart! Niet meer ke - doek - ke - dje - giek, lezers, maar da-da-da- DAK! Da-da-daDAK! da-da-da-DAK!" Snel treinvaart De Vlugge Vier Batavia - Ban doeng! De Vlugge Zes Soerabaja - Malang. De Eéndaagse en de Nachtexpress Batavia - Soerabaja!!! Zie je de kleine stationnetjes voorbij roetsjen met hun slome chefje-met-de-roje- pet?! Njioeng! Njioeng! Njioeng! "Noh niet eens kom, hij al weh!" Het KAN! Met "The Spirit of One Thou sand". En als ALLE lezers van Tong Tong meedoen, dan wordt het helemaal feest! Di-bandjirkan Nederlan sama boekoe-boe koe dari Tanah Aer KitaJó?! Madjóe, Jó? Steunt de MAGISCHE DRIEHOEK van Tong Tong! Wordt Lid van onze Tropische Leeskring Tong Tong. Wordt bezitter van onze Groene Kaart met het Stempel van Vooruitgang: door BAPAK ANGGREK Na de korte inleiding die tóch al te veel plaats innam in Tong Tong van 30 januari, word* het langzamerhand tijd, ter zake te komen. We zullen nu een praatje houden over het kweken van tropische planten, die zonder al te veel moeite a!s kamerplant, op de ven sterbank dus, of liever nog op de speciale plantentafel direct achter de vensterbank kunnen worden gekweekt. dan houtige planten of planten met harde, glanzende bladeren. U kunt dan ook als stelregel aannemen, dat planten met ver houdingsgewijs grote, zachte bladeren het best gekweekt kunnen worden in een pot op een eilandje van baksteen- of potscher ven, cokes of kiezelsteentjes, in een wijdere schotel, waarin altijd een beetje water blijft staan. Dit water mag de bodem van de pot dus niet raken; gebeurt dit door het gieten wèl, dan moet het overtollige water afge zogen worden. Een andere stelregel is, dat de waterbe hoefte van bijna alle planten stijgt met ho gere temperatuur, lagere luchtvochtigheid en sterkere lichtintensiteit. De consequentie van deze stelregel is dus, dat (tenzij U de planten kweekt boven een centrale-verwarmingsradiator!) U overvloe diger water moet geven zodra het lente wordt; dat U Uw planten werkelijk goed nat moet houden in de zomer en dat U weer gaat minderen met begieten in het najaar, om tenslotte de planten "aan de droge kant" te houden in de winter. Zijn er verwarmingsradiatoren onder Uw vensterbank gebouwd, dan zult U met suc ces het middel van het eilandje (zie boven) voor praktisch al Uw planten kunnen toe passen. Hier volgen enige eenvoudige algemene kweekvoorschriften, die op zichzelf van zelfsprekend genoeg zijn, maar toch bij mijn weten nooit in deze eenvoudige vorm te boek zijn gesteld. 1. In de winter kunnen alle planten, die we als kamerplant kweken, het volle zonlicht (voor zover we dat krijgen!) goed gebrui ken. Doe dus Uw best, al Uw planten dat minimum licht ook te geven, door ze bij voorbeeld zo nodig in het najaar naar het raam te verhuizen. 2. In het voorjaar zullen de meeste planten dankbaar zijn voor een extra-portie mest. U zult dan vele van Uw planten moeten verpotten in goede bladgrond of potgrond, waaraan U nog extra een portie (gedroog de) koemest toevoegt. Deze ingrediënten kunt U tegenwoordig voor niet te veel geld bij alle bloemenzaken kopen. Even nog een tip, dat de zwartbruine, min of meer korrelige droge koemest te prefereren is boven de meer poedervormige, lichter ge kleurde. 3. Het begieten van Uw planten is het moeilijkste onderwerp om op papier te be handelen. Juist dit gieten is maatgevend voor het feit, of iemand "tangan dingin" heeft of niet. In het algemeen geldt, dat sierbladplanten méér water moeten hebben In dit nummer gaat Bapah Anggrek (onder welke vriendelijke naam een Wageninger met lange tropenervaring schuil gaat) met zijn artikelenserie ver der, die ertoe kan leiden dat later me nig Indischman thuis een eigen kasje heeft met alle geuren en smaken uit ons Land van Herkomst. 4. Onder punt 2 hierboven had ik het al over een voorraadbemesting. Maar als de planten goed aan de groei zijn, in het alge meen dus in het voorjaar en in de zomer, willen ze graag eens in de week begotefi worden met een lichte mestoplossing. Als U hiervoor kunstmest gebruikt, kunt U zich het beste houden aan het voorschrift op het potje maar zorg ervoor, dat U zo min mogelijk morst op de bladeren, ter voorkoming van verbrandingsgevaar en van lelijke witte vlekken. En wilt U dan vooral ook als vaste regel aanhouden, dat na zo'n bemesting de volgende dag de potten ex- tra- goed worden dóórgegoten. U kunt ook natuurmest gebruiken, bijvoor beeld door een dag tevoren droge of ge droogde koemest in een halve emmer met water te roeren (enige malen per dag her halen!) en een nacht over te laten bezinken. U gebruikt dan de volgende dag de wate rige oplossing waarvoor Uw planten U zeer dankbaar zullen zijn. Voor de bemesting geldt in wezen dezelfde algemene stelregel als voor de waterbe hoefte: de behoefte aan mest stijgt in de groeiperiode met hogere lichtintensiteit en temperatuur. 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12