AM STEL PILS PRACHTPILS Sierlepels Indische stadswapens Xu DJOküA */&Co J. M. VAN EXEL's TONG-TONG PLACEMATS Het vaste voornemen van Tong Tong om "De Indische Nalatenschap" niet alleen in woord en geschrift, maar ook in vele "tastbaarheden" voorbij onze dood te laten voort bestaan, zoekt steeds nieuwe vormen van activiteit. Wij brengen eerstdaags op de markt een aantal SIERLEPELTJES met in email in kleu ren de wapens van een aantal grote steden uit ons geliefde oude Indië. Aangezien wij weinig geld hebben en de ACTIEVE interesse wel weer veel kleiner zal blijken te zijn dan de betoonde belang stelling, gaan wij voetje voor voetje verder. We beginnen dus eerst met het sierle- peltje met het wapen van BATAVIA. Al naar gelang de belangstelling toeneemt, komen resp. ook SOERABAJA, BANDOENG, SE- MARANG, BUITENZORG en MALANG uit de bus. En nog later ook andere steden... als we het ooit halen! Maar goed, onvervaard en onverdroten gaan we toch steeds maar weer opnieuw op stap. Nu dus de lepeltjes. Let op! 1. De sierlepeltjes zijn gemaakt van AL- PACCA. Uitgebreide informaties hebben geleerd dat a. zilveren lepeltjes te duur zijn voor menige beurs, b. verzilverde lepel tjes aan diverse verkleuringen gaan lijden die de lepeltjes lelijk maken. Alpacca lepel tjes worden niet te duur en zien er altijd florissant uit. Hoofdzaak is toch HET WA PEN! 2. De lepeltjes zijn 12 cm. lang en het wapen is iets minder dan 1 '/2 cm hoog, versierd "met krullen en kroontjes". 3. De prijs bedraagt 3,15 per lepeltje, incl. verzendkosten. 4. Aangezien wij eerst "aansturen" op een set van ZES lepeltjes en het dus mo gelijk is dat sommige lezers de hele set SUCCESSIEVELIJK willen hebben, kunnen wij hen daarvoor noteren ais zij intekenen met een bedrag voor f 17,(dus een kor ting van 10% op zes afzonderlijke lepel tjes). Men krijgt dan eerst het Batavia-lepel- tje en in volgorde van verschijning ook de andere vijf. 5 De Indische Wapenlepeltjes zijn ner gens anders te verkrijgen dan bij ons. Ook al zouden we er dus misschien "goede zaken" mee kunnen maken door ze in elke souvenirwinkel ten verkoop aan te bieden, houden we er liever een "familie-zaak" van en leveren de lepeltjes alleen aan onze abonnees met een maximum van 2 per stuk. En series alleen maar één serie per abon nee. 6. Onder de stadswapens die later aan de beurt komen (bij voldoende belangstel ling) zijn o.m. Salatiga, Medan, Ambon, Menado, Palembang, Makassar, Padang, Pasoeroean, Madioen, Blitar, Tjirebon. 7. De eerste lepeltjes (en dus alleen nog maar het wapen van BATAVIA) komen uit over zes weken. Als U NU gireert, krijgt UUw bestelling dus pas over een maandje. Maar U staat tenminste bovenaan de be- stellijst en wordt straks 't eerst geholpen. 8. Regelmatig verschijnen in Tong Tong de legenden van het ontstaan van diverse wapens. Blijkt later de afzet van de lepels goed, dan worden de gezamenlijke legen den in een klein boekske uitgegeven, ver krijgbaar tegen kostprijs. Zie bestelcoupon hiernaast. GANG TRAPERDULI In mijn mulojaren te Semarang, rondom 1916,, hadden we een vast clubje dat dik wijls zwemmen ging bij de stuwdam in de kali Garang, achter welke dam het bandjir kanaal van Semarang begon. De kortste weg voor ons naar deze badplaats liep door Gang Traverdoelie, welke van de Boe- loe-weg (uitvalsweg naar Kendal - Pekalon- gan - Cheribon) aftakte ter plaatse van de pasar Boeloe. Dicht bij de stuwdam stond achter een zwaar ijzeren hek een kolos van een huis, dat er zeer onvriendelijk uitzag. Een hoge lange voorgevel die als muur doorgetrokken was over de hele arfbreedte. Aan weerszijden een grote poort met zware deuren. Geen voordeur, alleen enige ramen op tamelijk grote hoogte. De vloer van het huis moet dus hoog gelegen hebben; op het binnenerf moet een trap zijn geweest zoals de toenmalige residentswoningen had den, maar dan nog hoger. In dat fort woon de Freiherr von Warnecke die als vervoer middel een gesloten auto had, voorzien van een imperiaal met omlopende rand. We noemden dat voertuig een "reisauto". Zijn route voerde altijd dwars door de pasar Boeloe, waarvan de verkopers de onhebbe lijkheid hadden om ook de straat als markt terrein te gebruiken. Warnecke vond dit niet te pas komen en joeg gewoon door al die barricades heen. Op alle protesten antwoordde hij: "Tida verdoelie" (of traverdoelie). Hieruit is de straatnaam ontstaan. Ir. F. Engelken TJALIE DE EEUWIGE JAGER Tjalie maakt zijn vrije opstellen op de lagere school altijd over jagen. Dat is ei genlijk de schuld van de onderwijzer. Dan moet hij de jongelui maar niet zoveel "vrij laten". Dus geeft meneer na een tijdje een andere opdracht. "En nou maken we een opstel over "Een Droom". Nou heb ik je tuk, Tjalie!" Tjalie maakt zijn opstel: "Op een nah ik droomt dat ik haat jahen..." Of, om in zijn eigen woorden te zeggen: tabloot! BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van U ont vangen: 1 - 2 BATAVIA sierlepeltje (s) voor 3,15 If 6,30*) Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze in: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN marklesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) 1 Schoenhandel I alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 I Specialist in exclusieve dames- 1 schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. I I vanaf maat 32 1 Exclusieve kleuterschoentjes uit Spanje en Italië Het BATAVIA-sierlepeltje als eerste van de totale serie BATAVIA - SOERABAJA - BANDOENG - SEMARANG - MA- LANG - BUITENZORG, telkens direct na verschijning, voor 17,LjRZe Unieke O Naam o Adres Datum O o winnen steeds meer populariteit Handtekening q O doorhalen wat niet verlangd wordt. O Placemat servet f 3,50, 40 ct port Levering ongeveer over een maand. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC-ü iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii,i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC O O O O O O O O O O O O O O O Artistiek Balisch KEBOGAN-motief. 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19