"INGETMATI" „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 Vervolg van pag. 2 KOBAYASHI Onder het hoofd: "Wist U..." voorkomende in "Tong Tong" no. 14 las ik, welke betekenis er aan de naam Kobayashi werd gegeven. Even na de eerste wereldoorlog, dus na 1918, werd er in elke Japanse toko in het voormalige lndi'é "Djin- tan" verkocht. Deze kleine pilletjes tegen keel aandoeningen en slechte adem werden verpakt in platte blikjes met de afbeelding van een Japanse generaal. En vóór elke toko hing een groot reklamebord met de afbeelding van die zelfde generaal. Aan het woord "Djintan" werd toen algemeen de betekenis gegeven van: "Djendral Japan ini nanti tangkap anak Neder land". Is het niet frappant, dat het inderdaad gebeurd is en wel in het jaar 1942? Met vriendelijke groeten HAARNACK Bij zijn bezoek aan lndi'é zag Kobayashi zich verwelkomd door een erewacht van ma riniers, waarvoor de (zelf niet kleine) G.G. van Mook de grootste "exemplaren" van onze Marine had laten aanrukken. De foto van de potsierlijke inspectie door dat kleine Koba- yashitje van deze reusachtige erewacht ver scheen in alle kranten en heeft niet weinig plezier veroorzaakt. v. N. De naam Kobayashi brengt schrijnende her inneringen terug. Eerst onze pret om de lach wekkende inspectie van onze Reuzen-erewacht. Enkele weken later joegen deze kleine Koba- yashi-tjes onze legers met al zijn reuzen op de vluchtna eerst schokkend te hebben af gerekend met de "onoverwinlijke" Repulse en Prince of Wales. Als Nederlander en Euro peaan zoek je nog een tijd lang excuses en verklaringen; later zie je alleen blindheid en gestrafte eigenwaan. Dit heeft niets te maken met pro- of anti-Japanse gevoelens... V. d. KOLK En dan zijn er die eeuwige "droomge zichten", "voorspellingen", "voorgevoelens" die het beter wisten dan duizend ministers en deskundigen..., wat is het leven toch vreemdl PAS OP! PAS OP? "...want als het nog steeds naar beneden gaat met de abonnees, besef je beter dat het maken van één fout heel lang een slechte nawerking hebben kan. Pas op, pas op!!" v. d. GR1ENDT 1. Ja, ik weet het al sinds vele jaren. 2. Maar het is een "selectieproces": je houdt de werkelijk beteren altijd en zij brengen nieuwe vrienden mee. 3. Op de eerste plaats loopt het al ge ruime tijd niet meer af, maar af en toe zelfs positief op. Vandaag nog had ik be zoek van een nieuwe "oude inschrijver" die opbiechtte: ik was fout om te bedan ken toen het slecht ging met jou en Tong Tong. IK. Elk mens en alles heeft zijn ups en downs. Waarom jij en Tong Tong niet? Bij een vriend las ik Tong Tong toch stie- kum altijd mee. Nu ik zie dat jullie werkelijk over de hele linie stukken vooruit gaan, merk ik dat IK fout was met te denken dat jullie naar de kelder gingen. En IK was kleinzielig met mijn verwijten aan jou. Zul len we het samen weer proberen? Nietwaar, Onke? All right, pal, we're going up again. Togetherl Poekoel teroesl T.R. DE WEG "Wat zou toch de reden zijn dat Tong Tong geen medewerkers onder de Indonesiërs kan vinden? Want ik ben ervan overtuigd dat U alle moeite gedaan heeft zulke mensen te vinden. Sommigen fluisteren dat het komt omdat Tong Tong geen goede naam heeft in Indonesië en door sommigen beschouwd wordt als koloniaal, door anderen weer communis tisch. Kan over dit onderwerp ook niet in Tong Tong geschreven worden?" S. L. LUCAS 1. Nooit luisteren naar fluisteringen. Wie geen moed heeft om openlijk voor zijn mening uit te komen, heeft ook niet het recht om te (ver-)oordelen. 2. Mij is opgevallen dat zelfs vrij ontwik kelde Indonesiërs vaak hun eigen historie en cultuur bitter slecht kennen. Daarom praat men liever niet. Daardoor immers ontstaan nodeloze conflicten over wat "ko loniaal" of "modern" is. In een revolutie leidt dit gemakkelijk tot gevaarlijke ver dachtmakingen. T.a.v. de ontwikkelingen in Indonesië leiden opinies te gemakkelijk tot nutteloze twisten, omdat men alleen maatstaven van vandaag aanlegt. Wie echter een vergelijking maakt tussen Indonesië's grote "empire-builder" Kertanegara en Soekarno, ontdekt een zó verbijsterend groot aantal parallellen, dat pas dan de Revolutie in Indonesië een dieper historische zin krijgt en men het volk beter begrijpt dan het misschien zichzelf begrijpt. Ook tóen de grote conflicten met Malaysia (Melaju) en China (de Tatars) en wat de binnenlandse conflicten betreft... Widjaja, Wiraradja, Djaja-Katong...Soenda, Bali, Pahang, Bakulapura,... Het is adem benemend boeiend en mooi EN HEEFT NIETS TE MAKEN MET HET POLITIEK PA TROON DAT WIJ WENSEN TE ZIEN. Wat de politieke conflicten betreft vol gens westers model - vergeet ze; bestudeer de Baratajoeda. Wat al de verwikkelingen in Z.O.-Azië betreft, STUDEER HISTORIE. Geen enkele weg of pad kan beoordeeld worden op de waarnemingen van tien pas terug en tien pas voorwaarts, maar van tienduizend passen terug ...en dan kan men ook veel verder zien... T.R DOWN AND UP "...was het of je in een diepe put was ge vallen. Je riep geen "help!", maar was je moe of had je je bezeerd? Zat je op de bo dem en dacht je; nog hoe lang? Misschien was het een diepe depressie...Maar nu draait de motor weer op volle toeren, draait weer op T.R. (Tour de Robinson) Verkort van N.W. 1. En bezeerd én moe én op de bodem. Fouten, vergissingen, aanvallen, Kismet. Voor mij als voor ieder mens. Maar Tong Tong is een "Montagne Russe" (moentah- nja troesl): als je omlaag gaat, ga hard om momentum te winnen voor weer omhoog. Al ben je té beroerd om "help" te roepen, hou je zinnen bij mekaar, want al je dui zenden sobats helpen je toch weer? Tong Tong, mij dear, gaat T(ida) R(oesak) DE VROUWENSTEM ZEI... "...Adoeh! Die kinderen! Ik ferlang te knevelen!" Ah, dacht ik, daar is er ook eentje niet te spreken over de grenzeloos luidruchtige jeugd. Ik zou ze zelf ook graag willen kne velen af en toe Maar bij verder luisteren merkte ik dat de dame verrukt was op die kleintjes en ze zo graag allemaal zou willen KNUFFE- LENI Heden ging van ons heen mijn dierbare man, onze lieve zorgzame vader en groot vader, op de leeftijd van 76 jaar KAREL ELIAS VAN HOUT echtgenoot van Emilie Intveld eerder weduwnaar van Emmeline Schultze diep betreurd door ons allen Heemstede: E. van Hout - Intveld Seattle (U.S.A.): Remy en Hilde van Hout - Schneider Gwendolyn en Suzanna Aerdenhout: Peggy en Karei van Drunen - van Hout Han en Emmeline Heemstede: Bianca van Hout Rotterdam: Wim en Winnie Goldman - Schultze Barbara Sao Paulo (Brazilië): Meta en Frans van Hien - Goldman Evelin en Richard Hilversum: Lizzy en Piet Polling - Goldman Caroline, Bas en Mick Heemstede, 9 februari 1967 Orchideeënlaan 12 OORLOGSGRAVENSTICHTING zorg voor het Nederlandse Oorlogs graf waar ook ter wereld Inlichtingen: Bankaplein 5, 's-Gravenhage, Telefoon 541 300 Bijdragen: Giro 40 10 00 Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) <iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iuii!iiiiiii)niiiiiiiiNiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniii> GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN Toonzaal: TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 ininiiuiiniiiniiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiinmiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiinnnmniifflninnHnnHiiiiiiiiniiminniiiinmiiiiiiniiuniinnnoiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinT 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20