füi'Hf fori! BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER SOLDAAT KOOPT VRUCHTEN AAN STATION We hebben het allemaal gedaan "toen froeher", als beroeps-militair, als milicien, landstormer of stadswachter. Nu zijn het de soldaten van het Vrije Indonesië.en wéér pakken oorlogswolken zich af en toe samen aan de einder. Kunnen wij dan nog partij trekken? Boos schuld zoeken uit de verte? Deze soldaat kan ELKE goede Indo nesische vriend zijn die wij eens hadden... of nog hebben. De hemel behoede hem. En geve hem nog vele jaren aan kleine sta tionnetjes in de zon. Met veel bangkwang en manggistan en ijs poeter en vreugde volle weerkomsten bij vrouw en kinderen. TJALIE ROBINSON jHIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllll|l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllltltlllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllliy[i IEDEREEN zal het nu wel weten, dat i je met Kokkies rijsttafel-artikelen het 1 lekkerst kan eten I KOKKIES Rijstwinkels: Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W P.S. Wij verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld ONAFH. IND. TltDSCHR. lie JAARG. No. 17 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - 1 elegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070/542542 - 550749 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mü Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer ƒ0.85 Abt. Neder!.: kwart, ƒ4,50; halfj. 9,jaar 18,Abt. Europa, jaar 23, Abt buitenl (p jaar en p luchtp Australië en Nw. Zeeland 63,Indonesië 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika 48,Canada en V.S. 39. Suriname en Antillen 33,—; Abt buitenl (p. jaar en p zeep): voor alle landen 28. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te MANDI TEROES Tjalie, jouw Poekoel Teroes-tegel is ge woonweg MAGNIFICENTLaai weer bij ma ken. Ik behang er mijn hele badkamer mee MAU DIE Ja, en dan jij Mandi Teroes en wij wéér met een restant zitten! Apa-loe gilèèè! Maar we zullen zien wat we doen kunnen. Alleen het idee al dat er over een eeuw nog huizen zullen zijn in Nederland met onze tegel in de muur is om je kripoet te lachen... T.R WAT VOOR CIJFER NU? "Wij repeteerden altijd gezamenlijk de jaar tallen, hardop dreunend. De onderwijzer stamp te met de kaartenstok. Die jaartallen van de Indische geschiedenis werden er dus letterlijk in GESTAMPTZó dat in dit jlatje met sa rongs en andere herinneringen een ...-jarige Nonna opeens zei: "Duizend zés en zestig koning Erlangga stèr- reft! Drde Graaf, wat krijg ik voor cijfer NU? SIN A Doorgegeven aan dr. de Graaf. We ken nen er op deze manier véél: 1600 Slah bij Nieuwpoor (dat kent elke Indo!), 1598 Si Houtman hij kom chier, 1477 Karei de se-toute hij snuffel bij Nancy. En dan hadden we die mooie invullesjes: Omstreeks kwamen de in in ons land. Resp. in te vullen: 100 jaar v. Chr., Batavieren en uitgeholde boomstam men. Maar onlangs door een lezer aldus in gevuld: Omstreeks 1950 kwamen de Indo's in scheepsruimen in ons landTabloot! Maar dat het werk van Tong Tong ge- schiedvorsend werk is, dat weten er maar drie op de 10.000 geloof ik! T.R, P.S. Nina schreef ook dat ze nog het ant woord wist op de vraag hoe de moeder van Hayam Woeroek wel zou heten. Dan zou ze zelfs doezelig nog kunnen mompelen: "Triphoewanótoénggadéwidjajah wisjnoe- wardani!" En, zegt Nina, ik denk dat Hayam Woe roek wel heel gewoon "Mah!" gezegd zou hebben. MAN Ik denk dat je vele mannen geraakt hebt, Tjalie, in hun man-zijn met dat artikel Man (TT No. 15 - 15 febrj. In elke man zit Man, echter in de "beschavingsgebieden" overheerst de kleine letter. Waarom? En waarom in de rimboe, primitiever, is het Man (met hoofdletter)? Laat maar. Hoeft geen antwoord, we weten het beide. In deze vrouw zit ook Vrouw, weetje, maar zij is beschaafd ingeslapen. Dit "between you and me". X Het is niet en nergens en nooit "be tween you and me". Het is een universele en onsterfelijke strijd. Het is Drupadi, de vrouw van de VIJF Pendawa's, maar ook de enige vrouw van Salja, Setyawati, trouw tot in de dood, maar NOOIT "één pot nat voor allemaal het is het INGEBOREN conflict allemaal" het is Ardjuno met de VELE ge liefden, het is het INGEBOREN conflict tus sen vrijheid en gebondenheid, tussen heb ben en niet-hebben, tussen "to be or not to be' tussen beschaving en natuur, tussen Leven en Dood. And you know, X, je WEET het of je weet het niet, maar je kan er niet over praten, je kan het niet leren of onderwijzen. 95% van ons ONvermogen tot assimilatie komt omdat men hier niet WEET en nooit weten kan. That damned loneliness als zo'n gesprek met een "beschaafd mens" maar niet opschieten KAN. Met al zijn Kennis en Wijsheid en Goede Bedoelingen, je weet het! Hier is de "geur voor mannen" scheer- crême, lotion, daar is de geur voor Man nen kruit, leer, zweet, staal, hout... Ah...ik schei uit, ah! T.R. OFFICIEREN Voor de tweede maal in korte tijd tref je me recht in het hart. Ditmaal is hel je artikel "klein bruin officier!je" (TT No. 15). ]e ver dient een compliment voor de wijze waarop je die sfeer zo treffend hebt weten te schil deren. Het staat levend voor mij. Ik ben zelf een klein blank officiertje in onze huidige Koninklijke Landmacht. En ik heb ze gekend, die kleine bruine officiertjes van je, in de tangsies van Makasser en elders. En niet alleen de officieren maar vooral ook van die kleine bruine onderofficiertjes. Met bijzonder veel genoegen denk ik daaraan terug. Helaas, je ziet ze hoe langer hoe minder in de Nederlandse tangsies. Ze sterven uit. Ik prijs mij gelukkig gedurende lange tijd een C5AJ compagnies-sergeant-majoorin mijn cie gehad te hebben van het beste indi- sche-jongen-hout"Het was iets wonderlijks, die Hollandse CC (compagnies-commandant) met z'n Indische CSM. Er was een onzichtbare maar duidelijk voelbare band. Niemand kon daar tussen komen, de andere blankeonder officieren begrepen dan ook niets van deze verstandhouding. We spraken een ongeschre ven taal, we voelden een connectie, we hadden een geheim dat alleen de ander kon aanvoelen, omdat hij het ook kende. De voertaal was meestal grotendeels Maleis. Heerlijk zoiets in Holland te kunnen voortzetten. Ja, dat is leven met een grote L. Denk trouwens niet te gering over Uw kleine bruine officiertjes. Ze vervullen grote rollen in de K.L. De onlangs gepensioneerde commandant van de parate 4e divisie was een klein bruin officiertje, zo een die je van het trottoir af loopt. Een Generaal-Majoor. Ik ken (alleen van naam) verscheidene Generaals, Kolonels, Oversten enz. in onze armee. Alle maal bruine jongens, die het ver geschopt hebben. Met beste groeten, TVRIJDAG Ons blad wijdt ook aandacht aan de goe de paarden die de haver NIET kregen die ze verdienden. Ik heb uit sommige contac ten tot mijn vreugde geleerd dat wapen broeders elkander niet vergeten of neer keken op hen, die niet verder kwamen. Daar mogen we allemaal wat van leren. T.R. Lees verder pag. 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2