1/5 OPROEP 8 ALS MAAR Prettig wakker worden oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 8 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vanaf 1 april a.s. wordt ons tel. nr. 545500 Op mijn jongste reis naar Indonesië her ontdekte ik een waarde, die ik al bijna vergeten was. Ik moest de volgende och tend heel vroeg weg en had de djaga op dracht gegeven om mij om half vijf te wekken. Ik werd 's morgens "uit mezelf" wakker. Het was nog pikdonker en het eerste wat mijn hersens deden was proberen te ont dekken waarom ik eigenlijk wakker gewor den was. Alsof ik lag te luisteren. Ik luis terde nu bewust en inderdaad hoorde ik een heel zacht tikken op de deur en een haast fluisterende stem: "Tuan...tuan..." Gunst ja! Het was de djaga. Het was half vijf! "Ja!" riep ik, "terima kasih, Pah", en stond op. Een kop hete kopi toebroek stond al klaar. Het bad (in het frisse Tjibinong) was heerlijk. Zo was ik al in geen jaren wakker geworden. Zo natuurlijk en verkwik kend! Hoe vaak heb je me moeten roepen, Pah?" vroeg ik de djaga, "je riep zó zacht jes!" O, maar een paar keren, meneer. U was bijna direct wakker!" "Je had best wat harder mogen roepen of bonzen op de deur", zei ik. "Ach, het is niet nodig", was het antwoord. In Amerika terug las ik een boek van een Amerikaan die ook lang in Indonesië ge leefd had (je staat verbaasd zoveel goede boeken er door Amerikanen over Indië en Indonesië geschreven zijn!), waarin hij ver telde dat de ongewone, beschaafde en ef fectieve wijze van wekken in Indonesië hem getroffen had. "Aanvankelijk", schreef hij, "dacht ik dat de man te beleefd was om mij op de ge bruikelijke manier van hard kloppen of bon zen en roepen te wekken. Later begreep ik dat de man doodeenvoudig gedacht had: Deze meneer moet wakker worden. Word wakker meneer, word wakker!" Toen hij me dus al in de geest half wakker had gemaakt, was verder het lichtste sig naal voldoende om me te doen ontwaken." En dat is inderdaad zo (en hebben wijzelf vaak genoeg ondervonden). De gebruike lijke manier van wekken is: als je maar lawaai genoeg maakt met wekkers of vuist slagen dan wordt de slaper wel wakker. Natuurlijk is dat zo. Sommige vaste slapers kunnen op deze manier schijnbaar alleen wakker worden door een "knon af te schie- te". Maar de andere manier, zonder schrik- effect is blijkbaar even goed en zelfs gezonder): denk de slaper wakker! Is dat gedachtekracht"? En doen we niet aan goena-goena?... T.R. GROUW Op 17 maart a.s. wordt door "Het Nut" te Grouw (Fr.) een avond georganiseerd, waarop Tjalie Robinson zal spreken over het huidige Indonesië. Ook zal nog een kleurenfilm over Indonesië de avond ver rijken. Informaties bij den heer D. W. Kwak, Telefoon 05662-481. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O TOEKANG DAGANG afdeHng HANDEL*9 T°"9 V°°r opzetten van onze sne' 9r°eiende Geheel zelfstandig kunnende werken Kennis en ervaring nodig in import en export met Tropenlanden Leeftijd geen bezwaar; als maar niet willende gojang-kaki Gevraagd: levenslust, fantasie, branie, werklust Het belangrijkste deel thuis doen, okay l Condities mondeling overeen te komen na schriftelijke aanmeldinqen rechtstreeks bij Tjalie Robinson. Adres: dit blad. O O O O O O O O O O O O O O O O O O deel van onze abonnees onze Moesson- boeken kocht, zouden wij niet langer "op het randje van de afgrond" staan, zouden onze Tong Tong-bijdragen aan de Neder landse boekenmarkt GEGARANDEERD zijn, al was het maar met twee boeken per jaar. Nu zijn negen van de tien abonnees vol slagen onverschillig voor DE TAAK VAN TONG TONG IN NEDERLAND, bejegenen ons (onbewust) even indifferent als de an dere (en sinds lang gevestigde) uitgevers. Men koopt niets wat men niet lust. En dat is een ieder's volste recht. Maar wist U dat vele beroemde Europese uitgeverijen in hun "wankele kinderjaren" er bovenop gekomen zijn omdat eens een grote schare sympathisanten dapper kocht ook wat men minder "leuk" vond? Koop bij ons als op een bazaar VOOR EEN GOED DOEL... EN DAT DOEL WORDT BEREIKT! Want, weet U, elk Tong Tong boek in een Indische huiskamer is PROPAGANDA voor onze zaak. Duizend boeken meer in In dische huiskamers betekent dat tienduizend gasten méér erover gaan pratenl Ja toch I I Koopt onze boeken VOOR REDJEKI TONG TONGI Tarrrrrrik, Boeng I I C. van Heekeren, Regentesselaan 58, Den Haag, de schrijver van "Het Pannetje van Oliemans" (De Atjeh-party), dat in Tong Tong warm werd aanbevolen en van het binnenkort te verschijnen: "Batavia seint: Berlijn is bezig aan een boek over de komst van Japanners op Borneo. Wie van onze lezers kan en wil hem helpen? Wie was in Borneo toen de Japanners kwamen en wil zijn ervaringen aan Van Heekeren mededelen? Helpt ONZE geschiedenis voor onze kindskinderen vast te leggen? Schrijf! TONG TONG HULPFONDS Ontvangen van: A. Hetterschij-van Duym f 25,— van "Ader" f 6,75 (verlate correc ties). "Blackie" uit Overschie steunt ons Hulp fonds op een voor ons zeer originele wijze, n.l. met de 10% die De Gruyter op de be stedingen geeft. Hij schrijft: "Laat dit de eerste bijdrage voor het fonds zijn en wilt U mij een bruine bus toezenden, dan kan ik meedoen met het verzamelen van de "bruine kruimkens". WEET JE. Weet je wanneer Holland mij het ondra gelijkst is? Niet als je pietepeuterig gezeur moet aanhoren van anti-kolonialen, niet als je politieke of sportruzies moet aanhoren of aanzien bij radio of TV, niet als je eeuwig gedrens moet aan horen omdat dingen niet "model" zijn en maar nooit model willen worden, niet als je blaterige eigenwaan moet aan horen, niet als het weer hopeloos nat en kil en twistziek is, niet...ach, elk land en elk volk hebben immers hun minder mooie kanten? Het ondraaglijkst is Holland mij als ik de trieste glimlach zie om de mondhoeken van een Indische zwerver, een jager, een planter, een "zo maar idiote kerel", de kalme berusting van een meisje "dat eens mooi was daar" (en ze weet niet dat ze nog steeds mooi is hier), de gezichten van De Verlorenen van het Paradijs. Die niet te troosten zijn met geld, bank stellen of dure fiats. Die alleen nog maar één keer kemoening willen ruiken, een teboe-stengel vasthou den, een Mauserkolf tegen de wang druk ken, langs een godvergeten strand zwerven, het gelispel willen horen van pisangblaren in een serene maannacht... Dan is het mooiste en rijkste en safe-ste land in het Westen ondraaglijk...maar daar kan je niet over praten toch? T.R. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3