DE DODE STAD SAJA TOEWAN! J. G. YSSEL DE SCHEPPER 8 ALLE VERZEKERINGEN 8 <~Doorplaten katenderó i\;)o\/5ii In de "Volkskrant" van 7 januari jl. werd een uitvoerige kritische beschouwing gewijd aan het artistieke leven in Den Haag. "Het Vaderland" - zelf ook vaak kritisch t.a.v. dit aspect in het Haagse leven - kon zich in grote trekken wel verenigen met het betrokken artikel, dat gebaseerd was op gegevens, verstrekt door de cultureel ambtenaar van de gemeente mr. A. van der Hoogte. Het oordeel van de "Volkskrant" is, dat hoeven wij zeker niet te benadrukken, ne gatief. Het culturele leven in deze "stad van standing" is ver beneden de maat. Welke de oorzaken hiervan zijn, daar zullen vele Hagenaars wel een soort verklaring voor vinden, maar zoals het wel vaker gaat: ook goede critiek blijft waardeloos als de DAAD van verbetering uitblijft. In het leven in, rond en anti Tong Tong hebben wij dit in de afgelopen jaren dui delijk gevoeld en vele disputen in onze rubriek Van Hier en Gunder hebben in dit teken gestaan. Terugblikkend op vele van deze disputen, kunnen wij eigenlijk een gevoel van gêne niet onderdrukken dat wij ons er destijds toe hebben laten verleiden. Zelfs al deden wij dit met de beste bedoe lingen: animering van het Indische sociaal- culturele leven en het door discussie op lossen van problemen en misverstanden. Bekijken wij de adreslijsten van ons blad, dan vinden wij dat VERHOUDINGSGEWIJS het aantal abonnees in Den Haag bedroe vend klein is. En dat voor een stad met het grootste contingent Indische Nederlanders TER WERELD, die ruim een tiende deel vormt van de stedelijke burgerij. Dit Indi sche contingent is sinds het begin van deze eeuw (toen 30.000 Indische burgers in Den Haag woonden) ruim verdubbeld, maar de sociaal-culturele en ook de politieke acti viteiten van deze groep zijn sinds een halve eeuw niet groter, ja zelfs kleiner geworden. Er is b.v. na de gedenktekens voor twee grote Indische Nederlanders: Louis Coupe rus en Jan Toorop (welke ook niet door Indischgasten werden opgericht) geen enkel monument verrezen voor welke grote fi guur, welk belangrijk geestelijk streven, welke historische gebeurtenis ook. O.a. door Tong Tong begonnen initiatieven zijn in korte tijd doodgebloed. De nog steeds bestaande Indische Cultuerele Kring gaat aan de massa's ongemerkt voorbij. Als wij onze jaargangen nabladeren om "motieven" te vinden voor deze bloedar moede, dan vinden wij een schier oneindig aantal "stokken om een hond te slaan" met als populairste: assimilatie. Onder "assimilatie" te verstaan NEGA TIVISME. Want één ding staat als een paal boven water: al hebben alle critici gelijk, zij SAMEN produceren NIETS. Ook zou je zeggen: als de assimilatie SLAAGT, dan is er dus een druk politiek leven in In dische groepen. ISTERNIET! Assimilatie is EEN EXCUUS OM NIETS TE DOEN. Zoals wij vroeger al zeiden: Den Haag lijkt wel een voorportaal van Eik en Duinen. Al tjeplekkend, bridgend en critiserend schuift men langzaam maar zeker naar deze dodenakker. En wat hier had horen en kunnen ont staan: een Indisch museumpje, een Indische studiegroep, een Indische Historische Club, een Indisch instituut voor Oosterse Dansen en Muziek, dat komt er NOOIT. Sajang kaneeeeel T.R. DE VOLMAAKTE VROUW De beroemde Franse keukenmeester Bril- lat-Savarin heeft eens gezegd: "Un repas sans fromage est une belle qui n'a qu'un oeuil" (een gerecht zonder kaas is als een schone vrouw die maar één oog heeft). Deze geestige uitspraak doet me terug denken aan mijn Indonesische vriend Os man, die een grote liefhebber was van vrouwelijk schoon en graag geattendeerd werd op elke schoonheid. Eens vestigde ik dus zijn aandacht op een bijzonder aan trekkelijke verschijning op Braga, maar Os man bekeek haar even en schudde zijn hoofd. "Wat mankeert eraan?" vroeg ik verbaasd. "Ze heeft een zwarte bril", zei Osman raadselachtig. "Wat heeft dat ermee te maken?" Waarop Osman: "Ah! Mis- shien zij heef maar één ooh, Lie!"... OOOOOOOOOC)OC)OCXXDOCKXXXXK>XX>_ 0 Alg. Ass. bedrijf ,,Argo" Q Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- X O laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 g -x>ckxxxxxxxxxx>oocxxx>oooooooo ALLE BEETJES HELPEN HELPT ONS LAATSTE RESTANTJE (met Pon - Wage - Kliwon - Legi - Pahing) OPRUIMEN voor wérkelijk BUBAR-prijzen (alles moet wéh!) f 2,50 incl. porto Een ringgit op de bus, En nog tien maanden pret voor zus! ajo-ajo-ajo-ajo-ajoooo! Leef en laat (ons) leven In vroegere jaren logeerden wij vaak in Soekoredjo, daar was mijn zwager "baas' Sengon en Blimbing liggen op de lijn naar Malang. Nu 73 jaar geleden, zo vertelde mijn moeder, hadden wij een baboe die naar de weinig vrouwelijke naam van Sengonh luis terde. Op een dag moest zij met "iets van de baby in een goed afgesloten kommetje" voor bacteriologisch onderzoek naar een Malangse dokter (dokter Koevoet?). Zij vertrok met heldinnenmoed van Bang- gil met bewonderende, en ook ietwat mee warige blikken nagestaard door het overige personeel n.l. het manusje van alles en de kebon. Hulp-gendokje barstte in tranen uit, kortom het leek wel een afscheid voor eeu wen. Het was voor het eerst dat Sengonh moe derziel met de trein op reis ging en nog wel helemaal naar Malang! In de boemel luisterde zij gespannen en vol aandacht naar het afroepen van de stationsnamen. Plotseling hoorde zij bij een stationnetje heel duidelijk en luid de naam: "SENGON!" Denkende dat zij geroepen werd, verliet zij, met wat aan haar was toevertrouwd in haar slendang, de trein, liep naar de sta tionschef, hurkte voor hem neer en zei ne derig naar hem opkijkend: "Saja toewan?" Mevr. G. M. Moormann-d. V. E. Van het prachtig uitgevoerde, door de gehele pers hooggeroemde standaardwerk DE KUNST VAN INDONESIË samengesteld door F. A. Wagner, met medewerking van andere deskundigen, als op zichzelf staand werk verschenen in de bekende serie KUNST DER WERELD, is een beperkt aantal exemplaren afzonderlijk - dus buiten de serie - verkrijgbaar. Dit werk van ruim 250 blz. op groot formaat, beschrijft op deskundige en boeiende wijze de kunst van het oude eilandenrijk vanaf de vroegste tijden tot in de twintigste 66UW. Het is geïllustreerd met 64 zeer fraaie, met de hand opgeplakte kleurenplaten van T de mooiste kunstvoorwerpen, maskers, sieraden, weefsels, wajangfiguren, bouwwer- 4 ken, wapens e.d. T De prijs van dit unieke werk, is f 35,fraai gebonden en in cassette. t Te bestellen bij Uw boekverkoper of via de uitgever N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ ELSEVIER - Postbus 211 - Amsterdam 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9