9?iet vergeten^! ik HET R.V.V. IN WOORD EN BEELD JARIG IN DE MAAND APRIL VERMANDE ZONEN - UITGEVERS - IJMUIDEN DE PRANAKAN KEDJEPIT (op de wijs: De kleine man) Mijn verhaal klinkt misschien wat zielig Maar het is toch heus wel echt, Het gaat over de gemeenschap "Indo" Voor en in en na de oorlog Alles van ons was slecht En onze conduitestaat was nooit blanco Hoe zijn we eigenlijk ontstaan Daar denkt nooit iemand aan. Maar wie de schoen past, wel trek hem dan aan! Intussen zijn wij: De Pranakan kedjepit (2x) Die overal en nergens er zo stevig tussen zit Wij hebben 't altijd gedaan Men kijke oris niet aan De kedjepitte pranakan wel te verstaan! De lang verwachte vrede was getekend De gehate oorlog was voorbij 's Mensen harten klopten vol verlangen, De geïnterneerden kwamen los Ook de pranakans kwamen vrij Wisten niet wat er boven hun hoofd hing Vrijheid was hun ideaal 't Woord vrijheid was schone taal En ivat was 't eind van dit optimistisch verhaal? wel: De pranakan kedjepit (2x) Die overal en nergens er zo stevig tussen zit Men noemt 't geconcentreerd Maar ze werden wéér geïnterneerd En buiten werden de vrouwen Sterk genegeerd. Eerst was het bangsa Nippon Daarna was 't Indonesia Die ons stonden te ringeloren We wachtten vergeefs op Engeland En ook op Amerika Maar die lieten ons in onze vellen smoren Vrijheid is nog ons ideaal Maar 't woord klinkt nu banaal En tv ie is de bekende sigaar Op grote schaal? Dat is maar: De pranakan kedjipit (2x) Die toch zo zielig helemaal geen vaderland bezit. Het is en blijft kassian Voor die hele rataplan Voor die Istimewa natie Kedjepitte pranakan! Dus pranakan kedjepit O wat ik jullie bid Laat zien dat jullie ondanks alles Nog enig pit bezit. Laat zien dat jullie wat kan Met of zonder van Dan blijft misschien 't kedjepitte Weg van de pranakan. L1EKE MORJAN verzameld, bewaard en afgestaan door Mevr. H. Beekveld-Kooptnan) iNiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniij Alle mannen en vrouwen die hun I medemensen in de oorlog met hun I onuitputtelijk gevoel voor humor heb- ben opgebeurd, zouden een speciale medaille moeten krijgen. Maar juist i I die mensen zijn bescheiden onderge- 1 j doken na de bevrijding. Twee daar- 1 van vindt U op deze pagina's ver- S tegenwoordigd met hun gedichtjes. Annie Ofeigssen-Takes schreef een bundel gedichten in het kamp die ze na de bevrijding uitgaf onder de j naam "Wel en Wee". Lieke Morjan was een vrouw bui- j ten de kawat die pas na de "bevrij- ding" in het kamp terecht kwam. In Barongan Kamp C schreef ze ge- I dachten en belevenissen op rijm die een nieuwe tekst leverden op be- 1 kende liedjes. Ze liet ze zingen en voordragen door vrouwen en kinde- ren, zorgde zo voor vrolijkheid en S ontspanning. Dank zij een attent en j dankbaar bakvisje bleven deze kos- j telijke liedjes bewaard. Het bakvisje 1 heet nu Mevr. Beekveld-Koopman. j Maar waar is Lieke Morjan? iiiiiiiiiiiiiiilillliniiiliilllilllilllllllllllllillllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 'N GELUK BIJ EEN ONGELUK Vraag: Waarover vrouwen praten?" Over politiek het meest! Onderhoudend??? Slécht-ont hóud end. Vlot van tong, maar bot van geest. Zeg..wanneer is 't afgelopen?" ,,Ja, kijk 's hier...'k ben óók maar 'n leek, dus ik kan m' een dag vergissen... maar ik reken nog een wéék." „Nou...dat lijkt me optimistisch... volgens mij duurt 't nog vijf jaar..." 'n Oorlog als thans aan de gang is. is zo één, twee, drie niet klaar." Optimisten.pessimisten niémand weet er 't rechte van. Trouwens: stél eens dat we 't wisten... waar bleef onze spirit dan?... Onze moed om vol te houden ondanks al wat mén vertelt?... >!lllll!lllllilllll}ll)l!ll!l;lll|[||llllllllllll||i|tlllllllllllllj|||llllllllllllllllllllllllllll||llll||||l|lllll|lllllllllll|llll||l|!l[tlllllllll Oom Kees Wind, Breda. Mevr. N. Kersch-v. d. Geugten (tante Net) Mej. A. van Rossum, Rotterdam. Toen beluist'rend de gesprekken), heb ik mij eens voorgesteld: "Als de wereld nou 's bestuurd werd door een-vrouw-uit-Tangerang???"" Ach, dan wensten we geen VRIJHEID. Zaten liever levenslang. ANNIE OFEIGSSEN INDISCHMAN schrijft nuttig autoboek "leder heeft in gelijke mate aanspraak op een veilig gebruik van de weg," luidt de grondregel van het verkeer. Die aanspraak van de regels tot naleving van die aanspraak, vonden we in een dui delijk en zeer informatief boekje, uitgege ven door Vermande Zonen, IJmuiden. Voor hen die het moedige voornemen koesteren zich binnenkort met eigen trans port in het verkeer te storten, is dit wel HET boekje. Maar ook voor elke andere weggebruiker geeft "R.V.V. in woord en beeld" nuttige lessen, die dank zij ook de "beeldjes" van Jaap Veenendaal makkelijk te volgen zijn. Prijs 2,90. !illl!l!lllil!llllll!lllllllllllllllllll[lllllllllll!lllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!ll!lll!llllllll!llllllll!lllllllini INDISCH RESTAURANTJE ter overname. Goodwill complete inventaris f 15.000, Huur p. week 130,met kl woon ruimte. Drukke stand Scheveningen Tel. 070- 54 23 98 door Mr. C. STEEVENSZ oud-officier van justitie te Balikpapan. Het op 1 januari 1967 in werking getreden Reglement verkeersregels en verkeerstekens (R.V.V.) aan de hand van teksten en afbeeldingen verduidelijkt. Het boekje is vooral afgestemd op (aanstaande) automobilisten; aan de gedragregels voor de overige weggebruikers is echter niet voorbijgegaan. Achterin het boekje zijn de nieuwe verkeersborden en verkeerstekens opgenomen. Handig pocket-formaat. Prijs f 2,90 per exemplaar. Ook verkrijgbaar in de boekhandel. Ir. Justus Dirksstraat 8 Telefoon 02550- 8541 toestel 35 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll'l'ljllllli!!!!!!!!!!l'l'l 111 lil Ij'P i 11 llllllllllllllllllllllllllllinilülllllllülllllilllllllllinillllllll'l 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14