E. J. MONTFOORT ZOON J. B. G. VERBURGT "DE VOLHEID VAN DE LEEGTE" "Deze foto (voorplaat van Tong Tong No 15, 15 jebr.) is noch saai, noch ongepropor tioneerd, noch lelijk. Integendeel, hij is hij zonder levendig, goed van verhoudingen en origineel...Juist dat heel grote vlak met boven dat bilik en onder die witte muurdie heel smalle donkere rechterzijde met dat kind als BEWEGING is zeer goed GEZIEN en geko zen. Niet iedereen heeft daar oog voor. Meest- al alleen de kunstenaarDe doorsnee mens ziet in het algemeen niets, alleen het spectaculaire en lawaaierige. En zeker niet de SCHOON HEID. De Hollander al helemaal niet*Ik moest ook aan LAOTSE denken, die het heeft over "de volheid van de leegte". Deze foto is door een kunstenaar gemaakt..." (tot onze grote spijt verkort) N. LUGTEN Voor deze lof, waar we eerlijk gezegd stiekum naar "gehengeld" hebben, zijn we bijzonder erkentelijk, niet in het minst voor dokter Khoo Kian Giap in Bandoeng, één van Indonesië's knapste fotografen (en sympathiekste mensen). Rogier koos deze foto practisch op het eerste gezicht om te laten clicheren voor Tong Tong, maar wijzer geworden "testte" ik hem ongemerkt bij vele bezoekers, die hem van "h'm-zo-zo" tot "ronduit beroerd" vonden. Ik plaatste hem tóch maar, de aandacht wijselijk verleggend naar de symboliek die er ook in ligt. Maar gelukkig springt N. nu voor de foto in de bres. Really, very, very delighted! Technisch kunnen er ook van niet-ln- dischgasten én Indischgasten tegenstrijdige opinies komen over de foto, maar het gelijk speelt geen rol. Wat wél een rol speelt is: er bestaan GEEN wétten en model-regels van schoonheid zien. leder mens moet dur ven voor een EIGEN oordeel uit te komen (na dit oordeel uiteraard eerst te laten rijpen). Eén van Holland's meest funeste karaktertrekken is zijn hang naar het forma listische, het gelijkschakelen, het normali seren en modelleren. Daar kan inderdaad veel goeds van komen, maar uiteindelijk VERMOORDT het alle wérkelijke leven. Indische mensen zien literatuur, beelden de kunst, filosofie op een andere manier dan Nederlanders. Hoeft niet beter of slechter zijn, maar origineel, eigen, echt, eerlijk. DUS had de Indische groep in Ne derland een eigen cultureel tijdschrift MOE TEN hebben. Maar we doen het niet, want we assimileren! BèèèèèT.R. N. Lugten is zelf Hollandse. DRIE BRIEVEN Sdr. Talie Robinson jang budiman Salam aleikum. Ik ben een asli-rudjakstamper atau "mangga- jatter tulen" van komaf: een "tiang Sala" kemudian een "anak Djakartè" met de on miskenbare gelaatstrekken van een euraziaat. Mijn maatschappelijke status" is betul-betul straatslijpe r-met-veel-hoop-en-weinig- verwachtigen (jaitu: tetap tuna kar ja dan ka- dang2 berada dalam keadaan jang dapat dika- takan ber-vivere pericoloso" In het land van Lucas Bols werd ik anggota van keluarga masjarakat "TONG TONG", dengan laen perkataan: ik deed mijn intrede in de masjarakat waartoe ik behoor en... wens te behoren. Mag ik dan sebagai clochard anggota keluargalmasjarakat "TONG TONG" U lastig vallen met beberapa pertanjaan waarvan de be antwoording pula Uw persoonlijk nasehat - menurut mijn overtuiging - dapat dipandattg sangat penting dan berharga bagi de recht streeks betrokken personen... Met vriendelijke groet dan was salam. P.S.: Maaf mijn bahasa-lndo-zaman I960" d.s.t., ketika masih di Djakarta-pusat. W De Heweldihe Heer C. ROBINSON Kepala van de TONG'TONG stam DEN-HAAG (Van Anak Sambal van hetzelfde soort) Salam sedjahterah, Milah reaksi tentang isi rubrik "van hier tot gunder" TT. 15 febr. Gellukkig, het is niet waar dat er geen Nederlandse universiteit op Tong Tong ge abonneerd is. In de leeszaal van instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde, dat nu bij cie Leidse Universiteit is ingelijfd, ligt ook Tong Tong. Tussen al die belangrijke en deftige weten schappelijke tijdschriften. Op de tenen be treedt men die zaal, uit vrees de heilige we tenschappelijke stilte te verstoren. En dan ligt daar ineens, gagah, bratii, Tong Tong, vech tend voor een eigen plaats. Die kleine kantjil. Eresaluut; sorry, nee, fout, geen eresaluut. Dat brengt men voor iets dat sterven gaat. Eu Tong Tong nog lang niet mati. Pukul teroes sudja. Sebagai lutup surat ini, salam sebanjaknja banjaknja. C. v. FR. Drie rare en toch typische brieven aan Tong Tong. Men zal gemerkt hebben dat ik die regelmatig plaats ondanks al het getier van "taalzuiveraars." Het voortdurend ge bruiken van Indonesische (en vaak ook Engelse) woorden is n.m.m. GEEN bewijs van slechte taalkennis of van "on-vader- landsheid", zoals veel Meesters Pennewip denken, maar een typische eigenschap van mensen die (vaak onbewust) verlangen naar een breder denkterrein dan door de Hol landse taal bestreken kan worden. Twee factoren: 1. voor vele begrippen bestaan geen Hollandse woorden of zijn de Hollandse "vertalingen" volslagen inade quaat; 2. het "main-main" met vreemde woorden is leuk, avontuurlijk, vol charme, BEVRIJDEND. VOOR LATER JAREN "Ik voorspel dat de massa's mooie gedachten, in Tong Tong uitgesproken, later in duizenden boeken het geld zullen opbrengen om veel van onze idealen te verwezenlijken..." P. BAKKER Ik voorspel dat de Tijd van het Boek zijn einde nadert. Dat latere generaties niet meer lezen WILLEN, hoe mooi de boeken ook zijn, omdat zij LEVEN willen. Wie ge looft er nu nog in boeken zoals wij er vijftig jaar geleden in geloofden (voor suc ces, wijsheid, schoonheid, enz.)? De markt is krankzinnig overvoerd. Nu aan den dag kan ik direct tien vrienden opnoemen (met een behoorlijk "koppetje", hoor!) die al hun boeken weg zouden willen gooien om in een djoekoeng op de Barito te roeien met een vislijn en niks anders, niks. En dat is GEEN dwaze romantiek, no my dears, nol Deze hijgend naar meer, meer, meer, safer, safer, safer, zoekende beschaving is op vele punten het spoor al sinds lang volslagen bijster, en wij zullen het allemaal pas beseffen als het TE LAAT is. T.R. SPAARPOT ...herinner ik me nog wel dat je vroeger met hel idee speelde om een spaarpot te maken in de vorm van een Tong Tong. Jammer dat er niets van gekomen is..." L. KESSEL Het idee is nog niet begraven, maar nu is er één spaarpot die vóór alle gaat: DE BRUINE BUS, waarin wij VOOR EL KAAR sparen. Want alleen vriendschap met velen is de beste belegging voor tijden van nood en kommer. En daar zorgt de Bruine Bus voor. Enige kennisgeving dat 24 februari is overleden in de leeftijd van 77 jaar EDMOND BLACK San Jase (Californië): W. G. Meyer-Black A. P. M. Meyer en kind Het verschijnsel komt per sé niet alleen voor bij Indo's, maar ook (en soms in ver bijsterende mate) bij Totoks. Lang na onze dood, beste lezers, zullen ernstige onder zoekers aan de hand van juist deze "gekke" stukjes nieuwe theorieën opbouwen over de psyché van de "uitvaarder", de "no- maad", die wezenlijk méér van de trekker verschilt in natuur dan in bloed of opvoe ding. T.R. Berlicum (N.Br.): R. M. v. d. Dungen-Black F. P. v. d. Dungen en kinderen Sliedrecht: Fam. Schuit Sliedrecht, maart 1967 Dr. Kuyperstraat 7 Hij werd 1 maart 1967 te Sliedrecht begraven. (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G raven ha g e Tel. 332288 21 OORLOGSGRAVENSTICHTING zorg voor het Nederlandse Oorlogs graf waar ook ter wereld Inlichtingen: Bankaplein 5, 's-Gravenhage, Telefoon 541 300 Bijdragen: Giro 40 10 00

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21