toil*! Toih| BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER Verander NU inUwagenda. Het nieuwe Tel. nummer van Tong-Tong is 54.55 00*! HET WAS ALLEMAAL ZO GEWOON Het was eigenlijk allemaal zo gewóón. Je had er nauwelijks notie van. Geen mens dacht er aan dat ooit te fotograferen. En menig beeld is zó "leeg", vergeleken met ons propvolle culturele leven van thans, dat je niet verklaren kan aan buitenstaan ders waarom de mooiste gedachten van de echte Indischman daarheen terug gaan... 1 ...naar de kussens en goelings die te luch ten gelegd zijn in het raamkozijn. Als al het manvolk de deur uit is en Ivla met de jongste en de hond alleen thuis is. Alles staat wijd open, de lucht is nog "seger" en de zon staat nog laag en is alleen maar licht. De eerste verkopers komen zich mel den met sajoer, vlees, barang ...de dag is stralend jong... 2 ...dit kan 's morgens vroeg zijn bij het maken van het eerste kopje koffie, als kokkie nog niet eens binnen is. En het kan ook halt vier 's middags zijn, na de "dolce far niente" als een geurige kolak gebrou wen wordt, of "poetri mandi". Leuk onge dwongen en vrij. Alleen een kimono om gegooid en op rieten sloffen... die keuken kan geen vergelijking doorstaan met de enorme rijkdom van de Hollandse keuken nu. Maar daarom was het dés te wonderlijker dat daar vaak met de arm zaligste grondstoffen en hulpmiddelen de scholing ontstond van de perfecte gast vrouw van nul... ...taogeh schoonmaken bij de gootsteen op de achtergalerij, de schone vaat staat uit te lekken op het bordenrek, een versleten huisjurk aan, al een beetje "amoh' maar zo leker los en zacht om je leden! Het haar in een knoetje (er is tóch niemand!) en zorge loos slordig werken. Eén puts water over de tegels in de richting van de goot en alles was weer schoon immers?... ...een koele achtergalerij, geen piekerans, een lekkere pyama, geen schoenen of sok ken, zelfs geen sloffen!, een vers sjekje, een goed boek, een goed "ingelegen" kros- sie males..."this was paradise". Wie maal de er dan nog om of er alleen maar kale gekapoerde muren waren met een goed koop ingelijst plaatje, of er geen tapijten, ja zelfs geen matten, op de vloer waren? Vergeleken met onze volgetaste en einde loos vernieuwde modernere meubels (die altijd meer werk en meer geldzorgen eisen) lag daar toch de hogere wijsheid en het diepere geluk, dat is: tevreden zijn met WEINIG... 5 ...en als er gasten waren, bleef iedereen en alles gewoon. Mét jas of zónder jas okee, in pyama ook okee. De koffergramo- foon met uitgeknipte filmsterren, "I wonder where my baby is tonight..." Militieverhalen, jachtverhalen, toekomstdromen, meisjes... ...en soms ging je met een meisje fietsen naar Priok. Even laten kieken bij een toe- VRAGEN OF GEVEN? "Is ingesloten krantenbericht geen tip? WINKELIERS LOPEN STORM OM HULP BI] SLUITING Den Haag, In de eerste week dat er nu voor het midden- en kleinbedrijj ge legenheid is geweest zich op te geven voor hulp bij verbetering of beëindi ging van een zaak, zijn bij de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor 't Mid den- en Kleinbedrijf reeds 2400 aan meldingen binnengekomen, waarvan 90 procent voor uitkering bij liquidatie. Een steekproef op de eerste honderd meldingen van deze stormloop, die over duidelijk de noodsituatie van vele mid denstanders tekent, heeft uitgewezen, dat het in 75 procent van die gevallen ging om ondernemers van 55-65 jaar, aan wie sluiting van hun noodlijdend bedrijf een welvaartsvaste uitkering van 305 a f 539,per maand in bel vooruitzicht is gesteld. Op die eerste honderd voldeed 65 procent zonder meer aan de voorwaarden die door de overheid voor ontwikkeling en sane ring zijn gesteld. Ongetwijfeld behoort Tong Tong practisch sinds zijn geboorte tot de noodlijdende be drijven en komen wij dus in aanmerking voor steun..." TIKv. DALEN Als een half millioen Indischgasten niet in staat zijn een klein blad als dit overeind te houden zonder hulp, zijn wij geen knip voor de neus waard. In nood hebben wij onszelf altijd geholpen. Ook voor subsidies hebben wij nooit ons handje hoeven op te houden. Men kan ons veel verwijten, maar NOOIT dat wij op de klap geleefd hebben hier. Niet alleen heeft Tong Tong nooit steun gevraagd aan de overheid, gemeentelijke of kang barang langs de weg (jammer ja, dat het geen stroopvent is!). Ja ja, schoenen van twee-vijftig, een zelfgemaakte hoed van pakweg zestig cent, een jurkje van stof van dertig cent de meter, maar hoe BEELDIG kon je er tóch nog uitzien! Nu leven we in een wereld van steeds meer, steeds meer, steeds meer. Steeds moderner, steeds moderner...als we wérke lijk gelukkiger zijn, hoe duur wordt het be taald! TJALIE ROBINSON (Al deze foto's kwamen successievelijk in vele jaren in ons bezit zonder dat wij de inzenders of de makers kenden, laatslaan de personen op de kiekjes. Maar het waren immers "echt kiekjes die in Tong Tong thuis hoorden"? DUS staan ze er nu in. Dank voor alle mede werking. Toch zouden we het VOOR ONS ARCHIEF op prijs stellen namen, plaats en datum te weten. Wie helpt ons hiermee? Denk! Schrijf! Stuur op!) culturele instanties of politieke partijen, maar wij hebben in onze elf jaren bestaan de belastingen en de posterijen (rijkelijk!) laten verdienen, expeditie- en drukkersbe- drijven goede orders bezorgd, ondernemers mee laten verdienen en daarnaast ontelbaar velen in nood geholpen. Wij hebben TON NEN opgebracht en nooit een cent ge vraagd. Tong Tong staat aan de PLUS- kant van Nederland. Als ik dit kalm vaststel, is er geen spoor tje "sombong" in mijn stem, maar een grote dosis HORMAT voor onze lezers, die dit mogelijk hebben gemaakt, jaar na jaar na jaar. Saluut! We hebben ervan geleerd: drie belang rijke leuzen voor zelfstandigheid en voor spoed: Toeloeng menoeloeng, Berdiri di kaki sendiri, POEKOEL TEROES! Djangan takoet, "anak manisee"! Al blijft ons leven gevaarlijk, we blijven attaqueren! T(eroes) R(ontak) (namens U allen!) LEZINGEN IN FAMILIEKRING "Wilt U s.v.p. onze hartelijke groeten over brengen aan Tjalie. Van zijn causerie in Hil versum hebben wij zo genoten. Ontroerd, ple zier, alles door elkaar..." Mevr. JASK1 Het genoegen is ALTIJD wederzijds. Elke causerie is voor mij een "samenzijn met familie", ook al ken ik soms niemand. Maar het is alsof ik gezichten, ja zelfs stemmen, herken van Mèstèr, Bogor, Djokja, Plampi- tan, Patjarkeling en Gang Kernolong. Zó leuk Ook is het leuk de mensen te zien die ons Tong Tong streven zo onvermoeid steu nen. Wat IK op elke lezing weer leer: jullie zijn alle moeiten van Tong Tong waard. T.R. ANONIEME BRIEVEN herhaalherhaal nog eens, worden NOOIT in behandeling genomen. Ook niet proberen met een valse naam en adres alsjeblieft. Waarom toch? ONAFH. IND. TIIDSCHR. - 11e JAARG. No. 18 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Telefoon: 070 - 54.55.00 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mü Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, f 4,50; halfj. f 9.—, jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.J: Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. Jaar en p. zeep.J: voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2