PASEN DRIE PAGODEN DJAGO'S HELP ONS EEN BOEK TE MAKEN Is het weer tijd voor een bezonnen en diep gelovig artikel? Met citaten uit de Bijbel en een wederom ijverig uitspinnen van het Paasverhaal? Ja, altijd. En daarom doen we het dit jaar niet. En blijven met de voeten op de vlakke grond. Laat ons er geen doekjes om win den. Voor de meeste mensen betekent Pa sen alleen "Paas-vakantie" en voor kinde ren: "Paaseieren". We piekeren er niet over in deze zwarte tijd een kleine vreugde nog weg te nemen met sombere bespiege lingen. We denken met vreugde aan de Paas eieren:: de Lente komt weer en daarmee de Vreugde in het leven. Elke vogel gaat weer een paar eitjes op deze wereld bren gen en er nieuwe vogeltjes uit maken. Dat is mooi. Hoe arm zouden onze hemelen zijn zonder vogels! Als aankondiger dus van Een Nieuw Leven is het paasei welkom. En sommigen denken aan palmbladeren, omdat op de een of andere manier het woord "Palmpasen" ergens is blijven han gen. Het verband is niet meer duidelijk. Goed. Zoek dat verband zélf dan maar weer eens uit. Wij, Indische mensen, den ken ALTIJD aan palmen. En zou dus voor Europeanen het palmblad één (voorbijgaan de) zomer inluiden, voor ons herinneren palmen aan de Eeuwige Zomer van de Tro pen.Ons leven met gedachten aan Indië is één voortdurend Palmpasen. Dat is mooi. En dan herinnert Pasen ons ook aan het "Hosanna!" en "Kruisigt Hem!" En dat is niet zo best in onze Indische familie, waar wij eens vele vrienden en kandjeng besars bejubelden om ze daarna neer te halen en te verdoemen.ah-ah!.protesteer niet te gauw...kijk rond in Uw eigen kring en U weet dat het gebeurt. Het is waar: niet alleen bij ons of het ergst bij ons. Het is een habitus van de Mens, schijnt het. Eerst te veel verwachten en dan te veel neerhalen van de medemens. Maar juist omdat het ook bij ons voorkomt - en onze tóch al kleine en verstrooide groep nóg meer verdeelt en zwak maakt, is het wel goed dat we ons op dit aspect van Pasen even bezinnen. Verreweg de meeste mensen kennen on ze werkelijk grote Indischgasten niet goed. Beoordelen ze als kennisjes van hun eigen kring; als Tante Mien of Oom Pong. En met deze maatstaven meten wij dan ook onze Grote Indischgasten, de historici, de gene raals, de journalisten, de medici, de inge nieurs...die inderdaad "ook maar mensen zijn", dus met menselijke feilbaarheden. Maar die men zonder begrip van hun waar de eerst heeft binnengehaald met palm bladeren en hosanna-geroep. En als de ver wachte hulp uitblijft, dan slaan we er op los...en vernielen het mooiste en het sterk ste wat onze groep bezit. Wel, en dat is wat we van het Pasen het langst en het diepst onthouden moeten: roep niet te gauw Hosanna! en haal niet te gauw neer als U teleurgesteld bent. WERK kalmer en doelbewuster samen. Praat en juich niet te veel. En straf niet te hard. En eet nu Uw paaseitje in vrede. T.R. U kunt niet allemaal naar het Kurhaus komen, maar U zult toch wel meeleven. Vergeet deze reünie niet. Stuur een tele gram En laat het niet bij deze ene reünie blij ven, Tawanans! Leg deze onvergeetlijke ervaring VOORGOED VAST Stuur de foto's op die U hebt, stuur tekeningen op die U toen maakte of nu nog maken kunt, stuur ervaringen, anecdotes op, stuur Uw beschrijvingen op van de flin ke kerels die U gekend hebt, stuur een foto van de Drie Pagoden, stuur op zijn minst een lijstje van Uw kleine kongsie van vrienden, stuur de herinnering op aan Uw vrienden die daar het leven lieten EN TOCH NOOIT VERGETEN MOGEN WORDEN, stuur de moppen op die U toen hoorde, stuur de liedjes op die toen gezongen werden, Hollands, Engels, Indonesisch of tjampoer adoek, snijd Uw dichtader NU aan! vergeet de humane Jappen niet die U ook gekend hebt, ALLE KLEINE BEETJES HELPEN. Laat de verzameling van al deze copy worden een HUMAAN DOCUMENT. Wordt het veel, dan maken we er een speciaal boekje van, maar in elk geval wil Tong Tong voor die gelegenheid uitkomen met een speciaal DRIE PAGODEN NUMMER Als Uw Birma-lijn-vrienden geen abon nee zijn van Tong Tong en dit dus niet lezen, vraag hen tóch om ons te schrijven (eventueel via U). Hier geen beperking meer van kleinere kringen, maar een boek voor ALLE Birma-klanten. Schrijf Birma-klanten aan die nu in Bra zilië, Amerika, Peru, Turkije, Tokio en Ba- sutoland zitten (want ze zitten over de hele wereld) en vraag of ze hun ervaringen PER LUCHTPOST aan ons opsturen. "LITANIE DER STERVENDEN" Het korte bijschrift van het voortreffe lijke gedicht van Nina op pag. 5 van TT no. 17, én het gedicht zelf hebben (zoals gewoonlijk) tweeërlei reacties verwekt, die wij in ondervolgende brieffragmenten com primeren: "Het valt mij zo op, dat in Tong, Tong veelal weemoedige verhalen staan., .die ons langzaam maar zeker in slaap wiegen..." C. "...maar dood niet, duw niet van je af, wat klein en zielig is, Tjalie. Ik ken bejaar dentehuizen waar mensen verzaligd wegzwij- meien, de tong tongs bijna kapot scheuren met oude handen... N. Aan C.: lees dan niet de zaken die U ergeren, maar gun aan anderen wat zij pret tig vinden. De oudsten onder ons kunnen meestal alleen maar dromen, omdat hun tijd van actie voorbij is. In de bijbel staat ook: "de ouden zullen dromen dromen." Laat Tong Tong deze mensen hun dromen geven. Zij hebben hun hele leven hard gewerkt en gehoopt, gun ze nu ongestoord hun mijmeringen. Aan N.: er zijn veel betrekkelijk jonge "Blanke slaaf van Barbaren!" Er zijn mensen die met bitterheid aan de krijgsgevangenschap terugdenken en "de schande nooit vergeten"! Pah! Aanstellerij! Cervantes was krijgsge vangene en "slaaf", Magelhaes, vele Conquistadores, Kruisridders, Mal- thezer Grootorde-vorsten, Romeinse veldheren alle eeuwen door dat Oost en West elkaar bevochten zijn er aan beide zijden gevangenen, sla ven geweest en heeft de Man zijn beproevingen doorstaan met een grimlach en een rechte rug. Alleen kleinburgertjes jammeren eeuwig De mannen, vrouwen en kinderen die in onschuld een tol betalen moesten voor de Strijd der Dinosauren, kun nen nu lachend terug zien op die tijd: "Ah, ze kregen ons NIET down!" En schaterlachen over die onweer staanbare lichte huivering heen bij het horen van een rauw "Bakeroü" It was a bloody long long way to Tipperary, mensen, maar nu, na 25 jaar staan we nóg! En poekoel teroes naar nóg eens 25 jaar! T.R. Vergeet de kleine bitterheden en rancu nes of lach erom. Na vijf en twintig jaren zijn wij allemaal ruimer gaan denken, wijzer geworden, meer levensfilosoof geworden. Maar vóór alles en bij alles: maak SA MEN een boek dat Uw achterkleinkinderen nog met plezier en trots zullen lezen! Richt een DRIE PAGODEN DOCUMENT op voor onze historische boekenkast. Het kan Het Móet Pak op die pen en SCHRIJF De redactie-commissie KEES STOLK TJALIE ROBINSON mensen die zich "bezondigen" aan wat voor oude mensen een voorrecht is: dro men. Jonge mensen moeten wat DOEN. Tong Tong krijgt risjes "sentimentele" copy en poezie. Ik kan er elke week gemakkelijk een hele pagina mee vullen, maar pas dan merk je hoe waar het is wat C. zegt: daardoor ontstaat een neiging tot dromen en in slaap wiegen, terwijl ACTIVITEIT ons in leven moet houden. Beide abonnees lezen (als velen) Tong Tong eenzijdig en merken niet dat wij zo lang als wij bestaan onze pagina's zo eer lijk mogelijk naar alle kanten verdelen. En als N. nog steeds meent dat het niet zo is, wijs aan waar het gedicht staat dat bruist van toekomstplannen, van verjonging en vernieuwing. Het is NOOIT geschreven voor ons blad. Maak het zelf. Dat is goed. Want pas als wij door onze eigen spirit ons blad jong en levend houden, zullen wij er nog van genieten als we zelf oud geworden zijn...en ook dromen... In de bijbel staat ook: "Laat de doden de doden begraven". Dat gebeurt als we allemaal alleen maar mijmeren. Maar Tong Tong WIL en MOET LEVEN T.R. 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3