MET DE TROPISCHE LEESKRING NAAR INDONESIË Hier is hei ontwerp van een goedkope korte reis naar Indonesië, waar velen onzer al lang reikhalzend naar hebben uitgekeken. Na maanden lang in stilte te hebben gewerkt in talloze be sprekingen met geïnteresseerde maatschappijen en instanties, denkt DE TROPISCHE LEESKRING TONG TONG samen met INTRANED en NITOUR de reis "uitgedokterd" te hebben, die onder de Tong Tong-vlag met het devies Trouw, Branie, Ondernemend in chartervlucht gemaakt kan worden naar Indonesië. Hier volgen de goed door te lezen punten van belang voor geïnteresseerden: De reis kost 2375,(normaal ticket kost f 3924,—). De heenreis: Amsterdam - Djakarta heeft plaats op 1 november 1967. De terugreis wordt ondernomen op 1 december 1967. Men is dus vóór Sint en Kerst thuis en brengt de vakantie van een maand door in de koelere west-moesson IN DE VRUCHTENTIJD! De reis wordt heen en terug gemaakt per modern straalvliegtuig. Inbegrepen in de reiskosten zijn: 1 nacht accomodatie in Hotel Indonesia, zowel bij aankomst als vertrek, dus samen TWEE nachten, gebaseerd op tweepersoonska mers met bad (toeslag éénpersoonska mer met bad 35, Transfer per bus van het vliegveld naar het hotel en vice versa. Deze reis is speciaal ontworpen voor hen die van de gelegenheid gebruik willen maken om familie en kennissen op te zoeken, waarbij men dus van de dag van aankomst tot de dag van vertrek geheel vrij is om alle dagen net zo door te brengen 'als men zelf wil. NIET het karakter dus van de normale toeristen- reizen, waarbij een inspannend program ma afgewerkt moet worden van bezich tigen van monumenten of bijwonen van uitvoeringen, die deze reizen juist zo duur maken. Voor hen, die niet bij familie of vrienden logeren, wordt door het NITOUR Kantoor Amsterdam gedurende het gehele verblijf accommodatie gearrangeerd in een hotel of bungalowdorp in de bergen, van waar uit excursies kunnen worden ondernomen naar omliggende steden. Uiteraard zijn de kosten hiervan NIET in de reis inbegre pen, maar NITOUR heeft speciale tarie ven, die "makkelijk te doen" zijn. Teneinde de belangen van onze "Club" zo gewetensgetrouw mogelijk te dienen, zal óf Tjalie Robinson óf zijn zoon Rogier (die tevens filmopnamen zal maken) op de reis mee gaan, óf een andere leidende figuur van onze Kring (alles afhangend van tijds- en arbeidsomstandigheden). Wij hoeven er geen doekjes om te win den: niet alleen zijn alle tijden altijd on gewis, maar vooral "Herontwakend Azië" heeft zijn aparte ongewisheden. Sluitende planning zo ver vooruit biedt geen ga ranties van volmaaktheid. Er kunnen vele kinken in de kabel komen. De organisa toren zijn zich daar het diepst van be wust (wij zijn al geruime tijd bezig met "uitdokteren"!!), en proberen op de mees te eventualiteiten grondig voorbereid te zijn. Wij zijn ons er immers ook van bewust dat dit de eerste vrije "Goodwill-tocht" wordt van een Groep van Honderd In- disch-gasten die in zó groten getale naar Indonesië komen. Geen enkele andere vereniging heeft dit tot nog toe aange kund of aangedurfd: Honderd Man over de Zeven Zeeën naar Indonesië! Het is een EVENEMENT van eerste grootte, al leen mogelijk voor hen, die het devies Trouw, Branie en Ondernemend naar WOORD EN DaaD realiseren willen. Dit is "het eerste schaap over de dam" en wij willen graag dat schaap zijn (al nóe- me men het een zwart schaap!). Heel Tong Tong zal altijd trots blijven als deze onderneming met succes wordt volbracht. Nochtans zal elk idealisme binnen de perken van nuchterheid moeten blijven. Zowel veiligheid van onszelf als van het erin gestoken geld zullen wij zo breed mogelijk verzekeren. Alle tips van de zijde van belangstellenden om hier zo volledig mogelijke zekerheid mogelijk te maken, worden gaarne ingewacht. Deelneming is UITSLUITEND open voor leden van de Tropische Leeskring Tong Tong, die minstens zes maanden lid zijn. Haastige inschrijving binnen deze zes maanden is dus NIET MOGELIJK. Wie nog geen lid is en deze tocht wil maken, kan zich alleen nog in de maand april laten inschrijven. Daarna onherroepelijk NIET meer. Men kan later besluiten tot de reis, maar nu moet men alvast lid zijn. Basis van het Lidmaatschap is: Het abonneeschap van Tong Tong voor een vol jaar 18,Daarbij f 1,ad ministratiekosten voor de inschrijving en f 10,als vooruitstorting op door onze Uitgeverij te leveren boeken dit jaar. De ze f 10,is dus niet "weg": men krijgt er boeken voor. En het abonneeschap a f 18,is ook niet "weg": men krijgt er een jaar lang tweemaal per maand ons tijdschrift voor. Maar nogmaals: nieu we inschrijvingen als lid speciaal voor deze reis ALLEEN NOG GEDURENDE APRIL. Eén giro'tje naar de Tropische Leeskring Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36, Den Haag, Giro 6685, en het is voor mekaar! DE GEHELE ADMINISTRATIEVE, TECH NISCHE EN FINANCIëLE AFWERKING VAN DE REIS zal worden verzorgd door Reis- en Passagebureau INTRANED, af deling Studiereizen, Damrak 83, Amster dam, Telefoon 020-24 95 50, toestel 39, alwaar tevens nadere inlichtingen kunnen worden verkregen. Onze onderbezette staf kan namelijk de totale arbeid, aan dit plan verbonden, niet aan. Intraned beschikt over de volledige accommodatie. De op deze pagina voorkomende deel nemingscoupon moet dus worden gezon den aan bovenstaan adres (NIET aan Tong Tong) onder gelijktijdige overmaking van een deposito van f 250,naar de Algemene Bank Nederland, Spuistraat, Amsterdam, ten name van Intraned-Am- sterdam met vermelding: "reis Indonesië". De mogelijkheid bestaat om b.v. iedere maand een gedeelte van de reissom over te maken, doch het gehele bedrag moet uiterlijk vóór 1 september 1967 zijn vol daan. Indien de reis door omstandigheden, b.v. te geringe deelneming of de algehele situatie in Indonesië, geen doorgang kan vinden, wordt het door de deelnemers betaalde bedrag volledig, zonder aftrek van kosten, door Intraned gerestitueerd. Wanneer men zich voor deze reis heeft aangemeld en door omstandigheden moet annuleren, zal door Intraned de gebruike lijke schadeloosstelling van f 100,per persoon in rekening worden gebracht. Twee maanden voor vertrek, te weten 1 september 1967, zal het definitieve char tercontract tussen de Tropische Leeskring Tong Tong en de betreffende vliegmaat schappij worden getekend. Na deze datum kan men zich echter niet meer van de reis terugtrekken omdat hierdoor dan de andere deelnemers finan- ciëel zouden worden gedupeerd. De totale reeds overgemaakte reiskosten kunnen dan ook in geen enkele omstan digheid meer worden gerestitueerd. Om zich echter tegen het verlies van zo'n groot bedrag te vrijwaren heeft de Tropische Leeskring Tong Tong een ar rangement met Intraned kunnen treffen, waarbij men bij dit reisbureau een "An- nulerings Verzekering" kan afsluiten met een premie van 1,5% van het reisbedrag. Wanneer zich tijdens de vlucht naar In donesië moeilijkheden in dat land moch ten voordoen, zodat het voor ons deel nemers niet verantwoord zou zijn in Dja karta te landen, is door Intraned met de betreffende vliegmaatschappij reeds een regeling getroffen om dan naar een ander land, bijvoorbeeld Thailand, uit te wijken. De reis zou dan niet helemaal in "het water" vallen en het bedrag dat men normaal in Indonesië zou hebben uitge geven, kan dan in het andere land wor den gebruikt, zodat men toch een paar weken de specifieke "Oosterse sfeer" kan genieten. Uiteraard wordt dan voor voordelige ac commodatie zorggedragen, opdat men niet met de handen in het haar behoeft te staan. Voor de deelnemers aan deze reis heb ben wij met de Indonesische Ambassade een speciale regeling betreffende de vi- sumkosten kunnen treffen. De kosten voor dit toeristenvisum, ge baseerd op volledige bezetting van het vliegtuig zijn sterk gereduceerd en be dragen f 15,per persoon (normaal f 74,-). Het verkrijgen van het visum zal door Intraned ongeveer twee maanden voor vertrek collectief worden geregeld. Zie de deelnemingscoupon op de vol gende pagina. 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6