BOEREN (I) Jos. van Arcken CHEMO PHARMACIA H.O In een gesprek met een ouwe sobat ver telde deze vernomen te hebben dat Tong Tong zich in Zuid Afrika óók inspant voor de apartheidsgedachte. Ook al is dat niet waar, Tong Tong leeft al zó lang met ver dachtmakingen, dat daar niet verder op in gegaan werd. Maar ook zei deze vriend toen: "Je doet toch niet mee met die ouwe Boeren, hè?" Nou, en déar trapte hij op een gevoelige teen. Want ik ben opgegroeid met Pieter Maritz en Blikoortje, met Christiaan de Wet, de la Rey, Smuts en Hertzog, met de aan Paul Krüger toegeschreven uitspraak "Alles sal reg kom" (de tegenhanger van het In dische "sabar"), met De Held van Spioen- kop en De Leeuw van Modderspruit. ALLE schooljongens toen kenden de vlaggen van Transvaal en de Oranje Vrijstaat en "haat ten de Rooineks". En de Indo Douwes Dek ker (de latere Setiabudhi) vocht als vrij williger in de Boerenoorlog, ach, te veel om op te noemen. En ALLEMAAL gevoelige tenen van Tjalie, sobat! De geschiedenis is veranderd, en inzich ten zijn misschien wijzer geworden, maar de Boeren zijn voor ons altijd geweest de representanten van Moed, Elan, Onverzette lijkheid, Vrijgevochtenheid. Hun Mausers hebben alleen al om hun reputatie van de Boerenoorlog nog decennia lang de ge- weerrekken van de Indische Jager gesierd. Maak het belachelijk voor mijn part. Noem met Karl May romantiek, of Wild West romantiek. Dat is het dan voor U geweest. Bij ons lag op de bodem een respect voor mannelijkheid, ridderlijkheid en ZUIVERHEID die ONAANTASTBAAR blijven. Wilt U mijn symphatie, please, haal mij niet over om mijn dierbaarste herinne ringen te verloochenen... BOEREN (II) Ook is geprobeerd mij tegen de Boeren partij en Boer Koekoek in te nemen door te spotten met boeren en alles wat boers, "DUS" dom en achterlijk is. Ik ken het programma van de Boerenpar tij niet goed genoeg om over de verdien sten en fouten ervan te oordelen. Verwacht dat dus niet van mij. Ook ken ik Boer Koekoek niet lang genoeg om hem op te hemelen of neer te slaan op verzoek. Ver zoek trouwens nooit om iets onsympathieks of oneervols in Tong Tong. Maar ik ken de boeren. Ik heb drie ooms gehad, die Hollandse boeren waren. Met de verloven in Holland heb ik er gelogeerd en in méér boerengemeenschappen. Ook heb ik in de Stad gelogeerd onder stadsburgers. Als er een kronkel zit in m'n hoofd, dan kan die misschien extra aangetoond worden met mijn preferentie van boeren boven stadsmensen. Misschien komt het omdat ik ook aan moederszijde gebonden ben aan tani's, boertjes achter Leuwiliang, Batoe- djadjar en Toeloeng-agoeng, Martapoera en Sampit. Ik heb zowel aan de Hollandse als de Indonesische boertjes PERSOONLIJK on vergeeflijke en mooie herinneringen, die ES SENTIEEL zijn. Naast veel misschien juiste beschuldigingen van achterlijkheid en dom heid, beslist ook van eenvoud, liefde voor de aarde en de natuur, soliditeit, betrouw baarheid, eerbied voor oude zeden en ge bruiken, onverstoorbaarheid, die men mij niet kan afnemen. Net als bij die andere Boeren: wie mij probeert te lijmen voor de politiek, schelde niet op boeren. Eens reden wij (in 1923 - een barre win ter) met een soort opeletje (een omge bouwde T-Ford op hoge wielen) van Otter- loo naar de markt in Arnhem: een busje vol vierkante, zwijgzame (en anders tóch onver staanbare!) boeren en een klein aal-dun Indootje. Het sneeuwde zwaar. De weg was glad en dat rotte busje sjeesde soms wét raar over de weg. In die tijd bestonden nog geen ruitenwissers of in elk geval had het busje er geen. Hoe te rijden zonder zicht? Telkens stoppen om de ruit schoon te wis sen had geen zin. Toen ging één van de boeren achterstevoren op het voorspatbord zitten en bleef de voorruit schoon vegen terwijl we bleven voortrijden. In die kou! We hadden allemaal pret voor tien. Op een gegeven moment slipten we en reden van de weg af. De chauffeur wist de wagen overeind te houden. De "buitenboer" viel nog net niet van de Ford af. GEEN con sternatie! Wéér leut. Car op straat gehol pen. Door gereden. Er werd haast geen woord gesproken. Er werd niet opgeschept. Het was gewoon. Doe dat maar eens na, stedelingen! Zoiets zag ik alleen maar drij vers op de Indische jacht doen. Oók boertjes! Van Indonesische boertjes heb ik te veel mooie dingen ondervonden om ze denigre rend te behandelen. Als U wat heeft tegen Boerenslimheid, ik GUN het ze. Het is hun zelfbehoud. Hoe kunnen ze anders op te gen ons pientere stadsmensen, die er eeu wig op uit zijn om die boertjes te beduvelen met mooie standswoorden en mooie manier tjes? Er is een ouwe controverse hier, een eeuwenoude controverse, tussen de stads- man en de landman. Er is te veel inbeelding aan onze kant (de standskant) maar ergens diep binnenin WETEN wij dat er aan ONZE manier van denken vaak heel wat schort. En in discussies van stadsmensen, die maar niet opschieten, hoor je vaak opeens uitroepen: "Met je nuchtere boerenverstand kan je wel inzien dat..." Asjeblieft: als we al te steeds, él te pienter worden, laten we dan weer even praktisch worden en boers nuchter denken. Zo'n Boerenpartij HOORT BIJ HOLLAND, óók met zijn fouten. Noem de politieke par tij die géén fouten maakt, als U kunt. Men hoeft het (evenals met Tjalie) per sé niet met alles eens te zijn wat de Hollandse boer denkt of doet, maar kleineer hem niet. Friedericy schreef een boek "Vorsten, Vissers, Boeren". Een heel mooie titel. De wereld bestaat dankzij Vorsten (zij die be sturen) en Vissers en Boeren die ons voe den. Uw Christus had ook vissers ander Zijn discipelen. Laat ons proberen mense lijker en christelijker te zijn tegenover de boeren. T.R. SLEOTAN Boeng Jan v. d. Schalk is met zijn ver haal over Topoh een beetje gaan slèotan. Naar beste weten heette zijn "ijspaleis" niet Noordpool, maar "Nova Zembla". De jongens van de H.B.S. droegen petten met een gouden ster en niet een kroontje. Wij van de K.E.S. afd. Bouwkunde had den een gouden kroontje en van de afd. Werktuigkunde een zilveren rad met 2 ge kruiste hamers, waarin de letters MTS. Het kroontje is in verval geraakt, omdat onze "ulsen" (keetjes) het rad met hamers kloe- ker vonden staan. K.E.S. kloek en sterk. De Mulonezen droegen petten met een gouden kroon, omgeven door een lauwer krans. De N.I.A.S.-ers het Esculaapteken om geven door lauwerkrans (goud). De latere B.A.S. ook een zilveren rad met qekruiste hamers, waarin de letters B.A.S. Tja, de Genteng meisjes hadden heel wat van ons te verduren, maar zeiden we vroe ger toch allemaal: Boekan kajoe, boekan besi. Toean Allah njang kasi. OLD MAX Jan corrigeerde zijn fout zelf iets te laat. Zijn correctiebrief bereikte ons toen zijn artikel al op de pers was! En weet U wie hem corrigeerde? Emilie van Hout in haar stukje over de Gentengschool in ons boek je "Het Meisje uit Indië"! Emilie was zelf natuurlijk nooit klant van Topoh en tóch wist ze het beter. Een mooi voorbeeld hoe we bij Tong Tong elkander corrigerend en aanvullend betrouwbare historie schrijven! KINDEREN LUISTEREN Mevrouw is op bezoek. Zij is in de tropen geboren. Zij vraagt: "En hoe heet jij?" "Herman," zegt het kind. "Herrrman? Wat een mooie néém!" Het jochie kijkt haar aan: "Jamaar, het is met één r." NINA Ruime sortering J GOUDEN RINGEN l bij Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 Astma-Bronchitis patiënten U kunt direkt verlichting en fpL zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bik (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10