Onhoorbaar groeit de padi GOD EN CHAOS En onzichtbaar gaan de vorderingen van het opbouwend werk van Tong Tong. De vorderingen van ONS werk gaan altijd beter dan die van U voor ons. Niet boos zijn, ja. Het IS zo. Daar zijn we niet boos of verdrietig om. Want we weten wel dat U genoeg eigen kopzorgen hebt om er een kepala laboe van te hebben (laboe watermeloen). Maar kijk eens hier: het inschrijven als Lid van onze Tropische Leeskring TONG TONG gaat nog steeds sloom, 10,als limaatschapsgeld ƒ1,administratie kosten is banjak, Peh. Nee meneer, voor die 10,krijgt U straks één of twee boeken die dat geld dubbel en dwars waard zijn. U bent dus practisch alleen maar lid voor 1,PER JAAR! Ja maar, meneer Tjalie, wat krijg ik voor boeken voor die tien pop. Als rotboeken, wah, roegi! O nee, maar U MOET die boeken niet nemen; als ze U niet bevallen dan weigert U ze. Als U intussen bij onze boekhandel voor meer dan 25,andere boeken heeft gekocht, blijft U toch Lid en krijgt U die reeds gestorte tien pop TERUG. Als U hele maal nooit boeken koopt, welke ook, waar om zou U dan nog lid willen zijn. Dan niet! Ja toch? JamaarwatgeeftUditjaaruit? We beloven niet te snel, maar wij geven ALTIJD goede boeken uit, waarvan de voor bereiding veel tijd en moeite kost. Zolang nog niets zeker is zeggen we niets. Komen we met niets uit, dan krijgt U Uw geld terug. Schieten we met de voorbereidingen op, dan verklappen we EEN BEETJE. Voor de leden van dit jaar verklappen we: 1. De uitgave van een wajangboek, 2. De planning van een chartervlucht naar Indonesië werkelijk erg goedkoop, 3. Als tanda mata GRATIS een sleutel hanger met ons embleem erop en de leus "Poekoel Teroes". 4. Een EIGEN kookboek van recepten van onze inzendsters (oorspronkelijk bedoeld als keukenkalender). 5. Scherpe reducties op de prijzen van nieuwe artikelen die wij binnen drie maanden zullen uitbrengen. Maar vooral dat Wajangboek, daar heb ben we onze zinnen op gezet. Dat boek wordt "BAUKAN MAIN I I" In Nederland bestaat alleen nog antiquarisch het boek Cats, peperduur f 500,Verder niets. WIJ gaan het maken. Gangmaker: "Sau- dara" Mellema. En het wordt een prachtig ding met kleurenprenten als er maar ge noeg mensen intekenen als Lid van onze Tropische Leeskring Tong Tong. Vrijwilligers voor Vrijwilligsters voor! Wees niet bang voor dat tientje dat U "verliest". Niet alleen verliest U het niet, maar het wordt het mooiste plantje in onze Tong Tong-kas! Stuur op f 1,administratiekosten en 10,vooruitbetaling op de boeken die wij U straks leveren. You'll be HAPPY, folks! In Tong Tong no. 7, ddo 15-3-'67 staat boven een klein artikeltje: "God en chaos" De wereld van deze tijd lijkt een chaos, maar ligt dat niet aan ons, de mens, zelf? Algemeen is men het nu wel eens over een evolutie in de stof. Vooral de boeken van Teilhard de Chardin hebben de laatste tijd een flinke stoot in deze richting ge geven. Maar mogen we dan hiernaast geen evolutie in de geest plaatsen. Niet ernaast, maar in deze stoffelijke wereld. Een evolu tie in de bewustwording, doorleefd en ge groeid in alle vorm in de stof. Via mine ralen-, planten- en dierenrijk een collectieve onbewuste bewustwording, die in de mens overgaat in een bewuste individuele be wustwording. Na de stoffelijke dood van de mens, weer overgaand in een collectieve bewuste bewustwording. God is dan be slist niet dood, maar leeft in deze gouden keten van bewustwordingen. Alles in onze stofwereld moeten we dan zien als een facet van het universele geheel. De stof is hier dan secundair, de geestelijke "bewust wording" primair. In het "Aum" bij de hindoes komt dit zo mooi tot uitdrukking. De tijd zal dan ook komen, waarin de wes terse christelijke godsdiensten en de oos terse als convergerende lijnen in één punt samen komen. Misschien gaan deze lijnen zelfs een heel stuk in elkaar over, alles behoort immers tot het totaal, waar in de stof de evolutie van de geest groeit naar de volmaaktheid. Als we onszelf kunnen zien als een kleur nuance, behorend bij het "grote Licht", het totaal, voelen we ook de verantwoordelijk heid voor het grote plan Gods en valt chaos en hopelijk ook egoïsme uiteindelijk weg. Het was fijn om mijn gedachten eens op papier te zetten. Hopelijk is het niet al te zware kost. Met vriendelijke groeten, Mevr. J. I. JONKER-NISSEN a. Er zijn geen westerse godsdiensten voor zover mij bekend; alleen oosterse in het westen verspreid. b. ik ben vrij goed op de hoogte van de theologische studieën van de laatste tijd, maar meen dat er alleen maar één reëele basis bestaat voor geloven, zowel voor ALLEEN MAAR OM TE SLAPEN... Een paar dagen terug belde Oma Z. ons op. Oma Z. was een jeugdvriendin van wijlen mijn Ma, "toen froeher" in Toeloeng- gagoeng (vorige eeuw). Oma leeft nog steeds. Ze heeft in feite zo koppig gezond en sterk geleefd dat ze al haar familie en kennissen overleefd heeft. En nu dus alleen is. Ze heeft een aardig pension en AOW tuurlijk en een eigen etage bovendien. Waar ze de resterende dagen van haar leven doorbrengt. Dat is alle dagen van de week best te doen (weekends logeert ze buiten), maar de nachten! In de nacht is ze alleen en ze is lang zo sterk niet meer...er zou haar wel eens iets kunnen overkomen...en wie is er dan om haar te helpen? Via onze "Toeloeng Menoeloeng (Mevr. Puyster-Houdt) is al een tijd gezocht, maar NA ZOVEEL JAREN Na zoveel jaren hoor ik nog steeds, ook van onze trouwste abonnees en persoon lijke sobat-kentels: "Ik ben het weliswaar niet altijd met je eens, maar..." Hiervan begrijp ik NIETS. Ik ken namelijk geen enkel blad of boek (zelfs bijbel of koran niet), geen mens, waar wie dan ook het helemaal mee eens is. Ook heb ik in mijn dertigjarige loopbaan als journalist voor vele bladen en tijdschrif ten deze "slag om de arm" nooit gehoord. Nóch hoor ik het ooit zeggen over andere bladen of tijdschriften. Niemand schrijft aan de hoofdredacteur van de "Telegraaf": "Ge achte Heer Hoofdredacteur. Ik ben het wel iswaar niet altijd met U eens, maar..." En bij dit blad hoor ik het dag in dag uit. Waarom? Ik ben het met mijn beste vrienden, mijn broers ook lang niet eens op vele punten, maar ik heb nooit de behoefte of nood zaak gevoeld het te zeggen. En van de ellendigste eigenschappen en fouten van mijn familie of vrienden heb ik NOOIT wat gezegd, noch tegen hen nóch tegen wie anders ook. Ik nodig alle lezers met wie ik in de afgelopen jaren gecorrespondeerd heb uit mij te tonen waar ik in een brief aan hén geschreven heb: "Ik ben het niet altijd met U eens, maar..." Is er dan iets verkeerds met mij? Het heeft niet eens wat te maken met karakter! Het is practische logica. Van iets hou je. Al dan niet met reden. En aan alle "ietsen" is iets loos. Dat weet je ook. Maar deson danks hou je van dat iets en neem je het. Klaar toch? Wie heeft de volmaakte broer, de vol maakte echtgenoot (e)? Als die bestaat, wel, dan heeft die persoon AAN U iets onvolmaakt. Dan zou hij (zij) ook elke dag tegen U kunnen zeggen: "Ik ben het wel niet helemaal met je eens, maar..." Doen ze dat? Nogmaals, ik snap er niets van. Als U het wel snapt, leg het me dan uit. Ik wacht op antwoord, ló! T.R. pientere als "domme" mensen: "Ik - geloof - en - leef - ernaar". Voor wie dat kan zijn er geen problemen meer en zijn geen studies nodig. Helaas piekert de moderne mens zóveel, dat zijn "vermogen om te geloven" nul geworden is. T.R. het valt niet mee om iemand te vinden die voor zó weinig vergoeding vier nachten bij Oma slapen wil... "alleen maar om hier te slapen, Tjalie, alleen maar om te slapen..." Hoe vaak lezen we niet dat oude mensen hier dood in hun woning worden aange troffen dagen of zelfs weken na hun onge merkte overlijden. Hoeveel leed had kunnen zijn voorkomen. En we denken onwillekeu rig terug aan de ouwe nènèh vroeger of de kendoh, die nog dienen kon en hulpvaardig zijn ALS EEN MENS... Hodie mihi, eras tibi? En wat doen we eraan? Die domme moderne leus: "Today we live!" en "Geen zorgen voor morgen", hoeveel bitter leed brengt dit voor veel mensen... Alleen Tong Tong waakt en werkt. Over onze bouwplannen hoort U later wel. Mop per niet, kom ons helpen! T.R. 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11