„AMAZONE TOURS VAN HERINNERINGEN GESPROKEN Wat, Sobat? Nog steeds geen lid van de Tropische Leeskring Tong-Tong?? tsk-tsk-tsk hotel ,ardjoena' I BUITEN KOPEN: I UW GELD IS WÉH 1 BIJ ONS KOPEN: I UW GELD MAAKT ONS STERK! rapatü rapatü kuat! t* DJOtGA */&Co wilt u dit jaar ook naar Spanje? Van herinneringen gesproken: zo las ik enkele maanden geleden Uw mededeling over enkele dorpen in Java, waaraan U herinneringen bewaart. Daaronder was ook Leuwiliang. Ik weet niet of er meer dorpen zijn met diezelfde naam. Maar in Leuwi liang, op de weg van Buitenzorg naar Ran- kas Bitoeng, zette ik het eerst voet op binnenlandse bodem: Ik was in Bogor, de ambtenarenstad Buitenzorg, in een deleman geklommen op weg naar het landgoed Bo- lang, waar ik de eerste jaren van mijn Indische loopbaan als employé in de thee zou gaan beginnen. Halfweg was Leuwili ang, daar zou bij de Chinese warong het karretje van de onderneming met de drie witjes op mij wachten om de reis voort te zetten, aldus de telefonische mededeling van de boekhouder van het landgoed Bo- lang. In Leuwiliang bij de Chinese warong ge komen: geen karretje! Ik dus aan het in formeren wat nu te doen. "Hebt U wel eens gestaan tussen mensen wier taal U niet kende en die geen woord van U ver staan?" De gebeurt mij dagelijks, zult U misschien antwoorden, maar zó filosofisch bedoel ik het niet. Maar daar in Leuwiliang was het de eerste keer in mijn leven dat mij dit overkwam, want op de paar woorden Maleis die ik had geleerd, antwoordde men mij in het Eoendanees, een taal welke ik toen nog niet kende. Gelukkig ging het beter met de eigenaar van de warong Deze zat achter het einde van de toon bank als een levende Buddha, een en al ge moedelijkheid, zijn inkomsten van die dag te tellen en beduidde mij allervriendelijkst dat het karretje van Bolang wel spoedig zou komen. Aan zijn voeten speelden twee allerlief ste Chinese jongetjes, die bij het horen van de naam Bolang naar mij toe kwamen huppelen en gierend van de lach aan mijn broekspijpen trokken en zeiden: "Saja poenja bapa, toean tanah Bolang". Ik ver stond dat best, maar het viel mij niet moei lijk om dit niet te laten merken. De oude Chinese winkelier, die blijkbaar de grootvader van die kereltjes was, floot zonder een spier van zijn gezicht te be wegen, maar met een geluid, dat het meest leek op het blazen van een woedende ka ter. De kleine Chineesjes kenden klaarblij kelijk dit geluid zeer goed, want ze ver dwenen ijlings naar de keuken, maar zetten hun vreugdekreten op weg daarheen toch voort. Even later reed een tweewielige kahar balon, bespannen met drie kleine krachtige gebouwde schimmels voor. De koetsier stapte uit, bond de teugels vast en nam een boengkoesan uit het wagentje, en wilde dit aan de winkelier overhandigen. Maar deze had hem al een wenk gegeven: "ka dapoer". Met een lichte buiging en "Soe- moehoen mangga" verdween de koetsier, ook naar de keuken. Het pakje bevatte een paar geplukte een den, want de winkelier zei glimlachend te gen mij: "bebek sjanhai" en likte daarbij zijn lippen. Ik wist toen nog niet dat met die klanken één van de meest smakelijke gerechten van de hoogste Chinese kook kunst wordt aangeduid, een exotisch ge recht, waarvoor de vogel eend de basische substantie levert, (ik heb die woorden in mijn zakboekje opgetekend en leerde eerst later de juiste betekenis, welke ik toen slechts intuitief vermoedde). Er werd een sadotje gezocht voor mijn hutkoffer, dat karretje zou wat langzare rij den, "maar dat komt in orde, tanggoeng," zei de Chinese winkelier, en het kwam ook prima in orde. Mijn reis ging verder, de drie witjes lie pen voortreffelijk en in minder dan twee uur zat ik in het hoofdkwartier tegenover de Djoeragan Kawassa Ka Hidji, de Hoofd baas. Ik vertelde hem hoe ik met de Direc tie in Den Haag in aanraking was gekomen en van mijn reis naar Java. Maar ik zei niet dat zijn zoontjes in Leuwiliang er zo gezond uitzagen en sprekend op hem geleken, ook niet dat zijn schoonvader (ik denk dat Chi nezen voor deze los-vaste familierelatie wel een andere uitdrukking hebben) zo'n hulp vaardige man was. Prof. dr. E. JANSSEN, Zd.-Afrika OPGEVANGEN OP STRAAT Uit een gesprek van twee Soenan Gu- nung Djati (teakbrown gentlemen): "Ik denk: de zon schijnt, ik ga een beetje melantjong, ja! Trap af, deur uit...d'l..." (met een "Arabisch hangebaar": een wenkende hand, maar dan in omgekeerde richting: wég!). Deze heer is ex-buaja lajangan van de Betawiese straat. Want dj is de aandui ding (van een klanknabootsing) die het abrupte moment aangeeft waarop van een vechtvlieger de draad wordt doorgesneden en de vlieger kansloos wegdrijft op de wind. Het woei die dag namelijk fantas tisch iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiUjiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiii Logeren in Den Haag? 1 dan natuurlijk bij Moderne kamers, prima service, prettige sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In I iedere kamer warm en koud stromend water, i Groot Hertoginnelaan 205 j 1 Tel. 070/39 03 24 liiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiinuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimuuiiiiiuiiiiiaiiunni uiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuuuituuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiini GEHOORD OP TONG TONG "Ik ben Hollandse en nooit in Indië ge weest, maar mijn man is er geweest en omdat hij er natuurlijk altijd van verteld, heb ik ook zo'n "tempo doeloe gevoel"... Vlamingstr. 5 - Den Haag - Tel. 11.66.77 Ruime keuze in: ARMBANDEN (24 kt. goud) BRILJANTEN markiesringen en oorknoppen MIDO polshorloges Opnieuw ontvangen: 22 kt. gouden COLLIERS SEBELAH ROTTAN ARMBANDEN in 24 kt. goud (Mas kertas) OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Wij rijden het gehele jaar door naar Malaga - Alicante - Benidorm - Altea per superluxe "luchtgeveerde" touringcar. Vraagt vrijblijvend ons reisprogramma van 1967 aan REISBUREAU EN TOURINGCARBEDRIJF Den Haag: Haverschmidtstraat 114, Tel. 0 70-98 50 83 Amsterdam: Ceintuurbaan 198, Tel. 0 20- 79 1844 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19