JSL ffiNG. "INGET MATI" „AD PATRES" vervolg van pag. 2 VOORUIT OF ACHTERUIT? "Nu onze Tong Tong over de hele linie met sprongen verbetert, zal toch zeker ook het aantal abonnees wel met sprongen om hoog gaan?" "QUINTUS" 1. Als iedere lezer bij zich zelf nagaat hoeveel nieuwe abonnees hij heeft kunnen winnen voor de verbeterde Tong Tong, weet hij het antwoord op deze vraag: NEEN. 2. De kans is zelfs groot dat het aantal abonnees ACHTERUIT gaat. Het aantal klachten neemt namelijk toe dat ons blad in de laatste tijd "veels te muulek" wordt: al die langdradige verhalen over wajang en islaam en historie en zo... Uiteraard gaan we hier niet op in. Maar U allen moet be denken dat U in de vele jaren abonnee schap van Tong Tong aanmerkelijk VOOR UIT gegaan bent: Uw kennis is vermeer derd, Uw historisch inzicht verdiept, Uw culturele oriëntering zuiverder geworden. De "rest" is achterlijk gebleven. De afstand tussen de "meedoeners" en lauwen wordt dus groter naarmate Tong Tong ouder wordt. Daar valt niet aan te ontkomen. Maar vrees niet: ik weet hoe we dit ge vaar bezweren moeten EN ZULLEN. Nu is de tijd aangebroken van "spitsvorming", de constructie van een "kopgroep" van In- dischgasten. Blijft U trouw, hou dun Uw gelederen ook worden. WIJ ZULLEN WIN NEN! T.R. "BRUINE KRUIMKENS" "Het bedrag dat ik U stuurde was bestemd voor mijn abonnement 1967, het te veel is voor het Hulpfonds." ANN v. d. BROEK D'OBRENAN Het bedrag was f 50,dus het "te veel" voor ons Hulpfonds 32, "De twintig gulden die ik U toestuurde was de inhoud van mijn Bruine Bus, de oogst van drie dagen en is bedoeld voor het Hulp fonds..." Mevr. A. SCHARDIJN Ja. Alle bruine bussen zijn voor ons Hulpfonds! De bruine (en witte en papieren) kruimkens beginnen NU al van alle kanten binnen te komen. Als ik denk aan wat er bijeengegaard zal zijn op het eind van het jaar, houd ik mijn hart vast!...opdat het niet uit elkaar zal barsten van vreugde! T.R. FATA MORGANA "Je toekomstverwachtingen van de Indische Nederlander zijn een fata morgana..." "FATA MORGANA" Dank. Een fata morgana is een luchtspiege ling van een REALITEIT. Niet op de plaats waar men DENKT dat de werkelijkheid is, maar hoe dan ook: een solide realiteit. Blijf zoeken, blijf voortgaan. De realiteit ZAL komen. Dit schrijven gewerd ons anoniem. We werden dus ingelicht door een "geest". Maar ergens achter die geest zit een wer kelijkheid, toch? Hoe lang zal het duren voordat de vele schimmen (er zijn veel anonieme brieven schrijvers) verdwijnen en elke brief klaar en openlijk gesigneerd wordt? Nog wat: anonieme brieven schrijven schijnt een typisch mannelijke ondeugd te zijn. Zo lang wij bestaan hebben wij maar éénmaal een anonieme brief van een vrouw gehad. Is dat niet merkwaardig? T.R. DISCRIMINATIE "De sterk discriminerende stem is in Tong Tong nog niet helemaal verdwenen. Af en toe steekt het zijn kop nog wel op. Dat is jammer..." EEN VRIEND Wie nog meer "discriminatiefs" over Hol land lezen wil, leze o.m. Multatuli, Potgieter, Lodewijk van Deijssel, Marsman, Menno ter Braak, du Perron, Wim Kan, Toon Hermans, de ontelbare politieke stemvoerders, die vooral bij verkiezingen critiek uitoefenen, de hoofdartikelen in alle bladen. Zelfcritiek is één van de gezondste en sterkste kanten van het Hollandse karakter. Wat de gemiddelde Indischman mankeert, is kennis van literatuur en artikelen en essays op een hoger plan. Hij legt de maatstaven aan van zijn kringetje of zijn buurt en hier is INDERDAAD meestal al leen maar kleine discriminatie van "volks- jonges" en "pindapindapoepsineesjes". Ook zijn Indische mensen te "beleefd" om OPENLIJK "kwaad te spreken" en pienter in het vinden van duizend-één excuusjes voor eigen tekorten. Het is een klein kunstje voor Tjalie om in elk nummer een volle pagina citaten te publiceren van Nederlands meest beroem de grootheden, waarbij onmeetbaar erger dingen worden gezegd dan ik doe. Maar het wordt tijd dat de lezer zelf eens ac tiever wordt. Koop desnoods maar één boek: "De Nederlander innerlijk en uiter lijk" door prof. dr. A Chorus (bij ons ver krijgbaar voor 7,40), lees dat boek GRON DIG en U maakt nooit meer ruzie met Tja lie, die meer dan welke andere Indo ook de Nederlander openlijk verdedigd heeft in deze kolommen tegen kleine Indo-vitzucht. T.R. BOUW, BOUW, BOUW "Hoewel ik me vaak ergerde, trok de OU DE rubriek Van Hier en Gunder me toch méér aan. Daar zit de spanning van de klop partij in..." J. J. G1JSEN Ja! En velen rollen het liefst vechtend en bijtend en scheldend Oud Eik en Duinen in! Hoe menige oude dag in 't keurige Haegje is bedorven door nodeloos en waar deloos getwist. "We're a dying generation, old chap!" Laat niet het enige monument dat we na onze dood achterlaten, onze grafzerk zijn. Wij zijn nog steeds tot MACHTIGE dingen in staat, wij Indischgas- ten. Als we maar stoppen met nietsdoen, stoppen met roddelen, stoppen met vechten en aan het werk slaan. Bouw, Indischgast, BOUW! Bouw aan De Pyramiden van De Laatste Garde zo lang U kunt. BOUW, BOUW, BOUW T.R. P.S. Maar denk niet dat ik alles over me heen laat gaan, ook al zwijg ik. Ook die aardige kleine kantjil heeft hoektanden, weet u Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleidipg handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Oen Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. GEVRAAGD voor familielid in Indonesië RECEPT om klapperolie smaak- en reukloos te maken. Ook genegen boek over te nemen waarin genoemd recept voorkomt. Br. a. Afd. Adv. onder nr. 2173. Inwonende DAME-HUISHOUDSTER gevraagd bij 93 j. tandarts, jarenlang werkzaam geweest in Ban dung en Soerabaia. GOED SALARIS. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2174. IND. HEER, 35 jr., goede positie z.k.m. Ind. of Chin, meisje om event, een bedrijf te begin nen. Doel HUWELIJK. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2175. WIE kan mij a.h. adres helpen van FERRY BOSCH, onderwijzer geweest van de Kath. School in Embong Malang te Soerabaia. Inl. aan Leander, Larixstraat 25A, Spijkenisse, tel. 01880 - 4619. POSTZEGELS koopt U voordelig bij C. (Kees) PITTON, 1331 Woodruff Ave, St, Louis, Mo 63133, U.S.A. WEDUWNAAR op leeftijd vraagt beschaafde dame voor de huishouding in zijn geriefelijke flat te Bussum. Eigen zit-slaapkamer, werkster aanwezig. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2176. HUWELIJK. Alleenst., alleeninw., ongeh. vrouw oud 48 jr. Bekend met Ind. en Europ. keuken, zoekt kennismaking met eenv., eerlijke en betr. heer met redelijk bestaan. Brieven aan Afd. Adv. onder nr. 2177. TE KOOP een partij djamoe NJONJA-MENEER a 50 ct. p.p. Brieven aan Afd. Adv. onder nr. 2178 Op 17 januari 1967 overleed onze Moeder, Mevr. de Weduwe M. (let) LUNTUNGAN - SAULUS op de leeftijd van 72 jaar. Namens de familie en alle kinderen M. J. Luntungan Tollenstraat 112, Den Haag DEN HAAG, IJsselsteinstraat 33. Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 Fa. Johs. Ouwejan Zn. ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiigiiiiiiiiuBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuNiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiuiiiiiniuBii'uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiitiini GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 J Toonzaal: TORENSTRAAT 82 1 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 tm 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22