"Vyl generatief (£)ranje Opnieuw heeft een Oranja-telg het levens licht gezien: de vijfde generatie in minder dan een eeuwHet kind betreedt het wereldtoneel onder aanzienlijk gunstiger om standigheden dan haar overgrootmoeder Wilhelmina. Vader Willem III was niet popu lair, zegt men. De voortzetting van de dy nastie was bovendien al heel delicaat ge worden, toen na de dood van zijn zonen de koning op hoge leeftijd in het huwelijk trad met de jonge Emma, en uit deze ver eniging in 1880 Wilhelmina werd geboren. Het is aan Emma te danken geweast, dat het koningschap in Nederland iets van de mystieke betovering herwon. In de negen tiger jaren van de vorige eeuw werden de gedachten steeds sterker toegebogen naar de mogelijkheid van een republiek. Niet alleen omdat de herinnering aan de laatste Oranjevorst velen deed verlangen naar een afscheid van de dynastie, maar ook op theoretische gronden. Was het niet een minister van de kroon voor wiens rekening de verklaring kemt, dat het koningschap "het vijfde wiel aan de wagen" was? Het is het optreden van de regentes geweest, dat althans de "gelegenheids-republikeinen", wier gevoelens geinspireerd waren door de levenswandel en het beleid van de koning langzamerhand heeft doen verstommen. De dogmatische voorstanders van de republiek kon zij niet tot zwijgen brengen. Het ver leden intussen bevat een les: de verbonden heid van het Nederlandse volk met de Oranje's is in niet geringe mate afhankelijk van de karaktereigenschappen en het ge drag van de drager of draagster der kroon. Wilhelmina heeft, na de troon te hebben beklommen zich de waardering en liefde van haar volk niet verworven door grote beminnelijkheid of hartverwarmend optreden althans niet in de beginperiode van haar lange en zegenrijke regering maar door karaktereigenschappen van hoge orde. Po pulair was ook zij niet, althans niet in de eerste jaren van haar regering, al gaf de geboorte van een prinsesje aanleiding tot een uitbarsting van volksvreugde. Maar bij voorbeeld nog gedurende de martelende mobilisatie tijdens de eerste wereldoorlog kon het voorkomen, dat de troep bleef zwijgen als het graf, toen een officier tij dens een inspectie de kreet "Leve de ko ningin" aanhief. Het blijft een geheim van de Oranje's, maar men mag wel aannemen dat zij de laatste van haar geslacht is geweest die het Wij...bij de gratie Gods koningin der Nederlanden" a la lettre heeft genomen. Zij had als enig kind een op voeding in eenzaamheid genoten zij was als vrouw niet gelukkig en nog altijd een zaam. Wie kan zich verbazen dat, gezien haar ijzeren wilskracht en hoge beginselen zij ook weinig wezenlijk contact met haar onderdanen had? Bij de grote vreugde en zeker ook in sommige kringen scepticisme om de geboorte van de jongste Oranje-telg moet zeker plaats blijven voor een kal me, nuchtere oriëntatie, waarin vijf generaties Oranje ons oog voorbij trek ken als vijf schakels in een eeuwen oude keten. Toch was zij niet geisoleerd van de buiten wereld: haar dochter voedde zij anders op dan zijzelve was opgevoed, ergens ver weg van het "vulgus profanum". Juliana werd studente. Zij kreeg gelegenheid zich te bewegen. Zij had een belangrijke rol in de keuze van een echtgenoot. Prins Bernhard, eenmaal geaccepteerd, ontdooide het stijve hof. Bij zijn aankomst werden voor het eerst in het paleis /aan het Noord einde asbakjes neergezet in de kamers: de aanstaande gemaal van de kroonprinses rookte immers? De prins bracht intussen niet alleen een pijp mee, maar ook een grote voorraad frisse lucht. Het is de oorlog geweest, die Wilhelmina's zeer bijzondere kwaliteiten eerst recht deed wedervaren. Precies als Churchill groeide zij onder de haast ondraaglijke last der tijden tot een bijna bovenmenselijk figuur. En na de oorlog bleek, dat zij niet alleen de eerbied en het respect van haar volk bezat dat had zij altijd maar ook de weg naar het hart van de Nederlanders had gevonden. Haar aftreden na een regering van een halve eeuw met twee wereldoorlogen en vele andere schokkende gebeurtenissen Wij dachten dat de Oranjetelg vóór t de 15e geboren zou worden. Nu wordt t het later. „Alle dingen hebben ene be- i stemde tijd..."Dus geven we dit bij zondere nummer toch maar vast op tijd uit als eerste welkomstgroet. Radactie bracht haar dochter op de troon. Zij was, schoon op geheel andere wijze, voorbereid op de taak die zij zou moeten vervullen. Oude vormen van protocol en ceremonieel die door de tand des tijds toch al waren uitgehold, verdwenen. Men zou bijna ge neigd zijn te zeggen, dat de koninklijke familie, ondanks de vanzelfsprekende af stand tussen vorstin en onderdaan, die voortvloeit uit de zeer bijzondere positie van "de koning", zoals de Grondwet man nelijk en vrouwelijke staatshoofden aan duidt, een bijna burgerlijk bestaan leidt. Het hof bestaat uit "gewone mensen" in een weliswaar geexalteerde positie als symbool van het oppergezag, maar mensen, wie de behoefte aan pluimstrijkerij, vleierij en on derdanigheid vreemd is. Onze parlementaire democratie was al tij dens de regering van Wilhelmina door de grondwetsherziening van 1918 tot volle was dom gekomen: de democratisering van het hof heeft wat langer moeten wachten. Maar zo nodig hebben twee huwelijken in het Oranjehuis kunnen getuigen, dat het geen vereiste meer is voor een prinses een "ebenbürtige" echtgenoot te zoeken. En de derde gehuwde prinses heeft het misschien, door haar overgang naar het geloof van haar echtgenoot, naar veler oordeel zelfs "wat al te strak gespeeld". Misschien heeft zij op haar beurt ertoe bijgedragen, dat de gedachte aan een republiek in de tijd weer veld wint. En nu is er weer een candidaat voor de troon, na Beatrix. Wanneer de moeder de troon bestijgt, weet heel het volk dat het een uiterst intelligente, wilskrachtige en ka raktervolle vorstin tegenover zich zal zien. Tegenover? neen, bij ons allen. Het borelingske weet nog niet, wat het be schoren zal zijn... J. H. RITMAN 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3