Attentie Opbellers 54.55.00 54.55.01 Dan mag ik zeker wel wat vertellen van die heer die rechts zit naast resident Meyroos. Die heer heeft nu een heel bijzondere vermaardheid. Hij is de vader van prof. Dr. W. P. Plate, die de grote eer is te beurt gevallen om onze geliefde Kroonprinses bij de geboorte van haar eerste kindje te mogen helpen. Vol vertrouwen gaan wij die dag tegemoet. De vader dan van onze beroemde gynaecoloog is Mr. W. M. Plate. Zijn laatste functie was officier van Justitie in Batavia". Mevr. Chr. W. VOOREN-VOGELESANG ...en weet U dat wij in ons Tong Tong archief nog een eigenhandig geschreven en getekende krontjong-compositie hebben van Wim Plate toen hij nog student was in Leiden?! Tarrrik leroes, Boeng Besar! Vooral tegen de komst van Prins Hen drik had de oude Sultan Toontje's adviezen hard nodig. Omdat hij schatrijk was hij bezat 6 millioen gulden, opgeborgen in 14 grote houten kisten op rollen, U kent ze wel, die Madoerese kisten! kon hij de Prins waardig ontvangen, maar hoe? Daar een Prins van den bloede onmogelijk in een vertrek kon slapen, waar reeds een ander sterveling van zijn nachtrust genoten had, ging een deel van 's Vorsten kraton tegen de grond en werden voor deze ge legenheid nieuwe vertrekken gebouwd, fraai behangen met geel fluweel, afgezet met goud. Poland trad op als aesthetisch ad viseur, een baan, waarvoor hij niet bepaald opgeleid was. Voorts werd de hele hof houding in het nieuw gestoken. Cornets de Groot, een Jantje secuur, spreekt zelfs van een 3000 man. In elk geval kregen de 43 officieren van de barisan nieuwe uniform rokken, epauletten en sabelkwasten. De 150 bedienden ontvingen allen nieuwe livreien, kwistig met goud uitgemonsterd. De Euro pese lijfwacht, 26 man sterk, fatsoenlijke oudgedienden uit het K.N.I.L. met de zilve ren of de Java-medalje, werd helemaal in nieuwe pakken gestoken. En dan moest Poland er zien achter te komen, wat de Prins het liefst at en dronk. Toontje loste dit probleem op, door eenvoudig alles, wat er in Soerabaja aan lekkers te krijgen was, op te kopen. Dan kon Z.K.H. zelf uitkiezen! Zelfs dacht de Sultan er over, om aan de Prins een gouden pijp aan te bieden. Inder daad bevindt zich in de schatkamer van het Museum in Batavia een echte gouden gouwenaar, die uit Madoera afkomstig is. DE PRINS KOMT Eindelijk was de grote dag gekomen: 10 juni 1837. De Prins werd door een eigen vaartuig van de Sultan van Soerabaja naar Kamal overgezet. Daar bevonden zich reeds mèt de assistent-resident twee sultanszo- nen, in keurige en statige Europese unifor men. De Sultan reed de Prins halverwege tegemoet in een koets, bespannen met zes prachtige Isabella-kleurige paarden, alleen maar om Z.K.H. voorlopig te begroeten. Daarna keerde hij weer naar zijn Kraton terug, waar hij de Prins bij de poort bleef afwachten. De weg erheen was kwistig met groen en erebogen versierd. De barisan stond aan weerszijden opgesteld en bracht het militair saluut. De Inlandse en Chinese be volkingsgroepen ontbraken niet met hun vaandels en muziekinstrumenten. Bij de Kraton steeg de jonge Prins uit, en, terwijl het geschut bulderde - daar had Poland voor gezorgd en de gamelan speelde, geleidde de grijze vorst de jeug dige Oranjetelg naar binnen, waar onder de grote pendapa de kroonprins en de barisan-officieren aan hem werden voorge steld. Onophoudelijk werden nu Inheemse dan sen uitgevoerd, afgewisseld met militaire, "Turkse" muziek. De Sultan had n.l. een Europees kapelmeester weten te strikken, die tegen een hoge beloning een dragelijk stel muzikanten en instrumenten bij elkaar had weten te trommelen. Onderwijl speelde ook de grote gamelan Sapoedoenia waar aan 45 muzikanten meewerkten. Een veer tig jaar geleden heb ik op Madoera bij een stierenwedren ook zulk een cacophonie van Westerse en Oosterse muziek bijgewoond. Dit was toen nog gebruikelijk. Daarna mocht de Prins de heerlijkheden van de Kraton bezichtigen. In de namiddag werd, niettegenstaande de hitte, een bezoek aan de omstreken gebracht, terwijl men tevens de kroonprins in zijn dalem opzocht. Het avondmaal was keurig en voortref felijk. De Sultan bracht een heildronk uit op de vorstenzoon en de Prins antwoordde. (Trad Toontje daarbij op als tolk?), 's A- vonds werd de gemalin van de Vorst, de Ratoe Ajoe aan de jonge Prins voorgesteld, zo mede die van de kroonprins. De volgende dag werd het fort bezich tigd - mir bleibt nichts erspart, had de Prins met wijlen keizer Frans Jozef kunnen zeggen en naar de werkelijk prachtige graven van Ajar Mata gereden. Daar liggen n.l. 's Vorsten voorvaderen tegen een heu vel aan begraven. Vervolgens een wapen schouw der barisan's. Poland kommandeer de de troepen, die enige manoeuvres uit voerden. Daarna liet een der prinsen de mannen langs de Prins defileren. Zelfs ca valerie was van de partij. Bij het afscheid kreeg Z.K.H. van de Sultan een fraaie kris, een piek en een flacon rozenolie. De andere leden van zijn gezelschap moesten met een gewone kris tevreden zijn. Daarna vertrok de Prins naar 's Vorsten buurman, de panembahan van Soemenep. Het feest was voorbij, alles was glad verlopen, en toch was de oude Vorst enigs zins teleurgesteld. Hij had meer verwacht; een koningszoon als een zon, schitterend van het hoofd tot de voeten van goud en edelgesteenten! Maar de Prins was in Bangkalan uitgestapt in klein tenue-rok, met een paar veel gedragen 1e luitenantsepau letten, met een ponjaard op zij en een ster op de borst. Dat was alles! Toen de Sultan met Poland na de eerste, ietwat teleurstellende kennismaking naar zijn Kraton terug reed, verzonk Zijn Vorste lijke Hoogheid in diep gepeins en sprak daarna tot zijn zoon: Weet gij, wat ik doen zal? Neen Hoogheid! Ik zal de Prins, straks...een paar nieuwe epauletten geven. Dat moest Uwe Hoogheid maar niet doen, antwoordde Poland, de Prins heeft wel an dere epauletten. Zoudt ge denken? Ik ben er zeker van; Uwe Hoogheid zal het later wel zien. En inderdaad heeft Zijne Hoogheid het ook later gezien, op het diner en daarna. Daardoor behield hij, niettegenstaande die eerste kleine teleurstelling, toch tot aan zijn dood de aangenaamste herinneringen van de dagen, die Prins Hendrik der Nederlan den in zijn Kraton doorbracht en van de onschatbare eer een zoon van de machtige Koning der Nederlanden bij zich te hebben mogen ontvangen. TELEFOONNUMMERS TONG TONG voor: Abonnementen - Advertenties - Boek handel - Geldzaken. voor: Redactie (T.R.; Lilian Ducelle) - Afd. Handel (tegels, rijststomers, lepeltjes, enz. enz.) - Pasar Malam. 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5