VERGEET NIET Het mooie voorbeeld van de Birma-lijn- krijgsgevangenen met een grote reünie in het Kurhaus in Scheveningen heeft ook de andere krijgsgevangenen en burgergevan genen attent gemaakt op het feit dat zij 25 jaren geleden ALS MENS een loutering doormaakten en dat dit wereldhistorisch ge worden feit herdacht moet worden. Een organisatie op zulk een grote (en dure) voet als van de "Spijkerploegers van de Dodenspoorweg" is niet wel mogelijk, ook al omdat vele kampen te klein waren om een samenkomst financieel mogelijk te maken. Maar er is al sinds jaren een soort re- unie van ex-tawanans en wel op de Pasar Malam Tong Tong in Den Haag Ook dit jaar zullen vele oude kampgenoten elkan der daar weer kunnen treffen, maar nu een ietsjes georganiseerder. Als zij elkander op het eerste gezicht al zouden herkennen als ex-kampgenoten, zou den de "pertemoeans" immers veel vlug ger lokken? Tong Tong nu heeft besloten dit her-ont moeten te helpen bevorderen door een aantal speldjes te laten aanmaken, voor stellende een cirkel van prikkeldraad, aan één zijde verbroken, en déar het getal 25 in. In het midden van het cirkeltje komt de naam van het kamp op een gekleurd fond. Op de eerste plaats zullen zoveel mogelijk verschillende kleuren gebruikt worden voor dit fond, en verder zullen er dus allemaal verschillende namen in die cirkels komen. Dit maakt de speldjes natuurlijk "razend" duur, want voor elke groep moet weer een nieuwe mal gemaakt worden. Om de zaak echter niet onbetaalbaar te maken, zodat de speldjes meerdere guldens zouden moeten gaan kosten (er waren ver meer dan honderd kampen!), hebben wij het to tale aantal teruggebracht tot 93, omdat wij de kleinste kampjes en de zg. overgangs kampen hebben weggelaten en verder sub kampen geen aparte nummering of naam hebben gegeven. Zo hebben we alleen: "Changi" en dus niet Changi Jail, Changi Kamp, Garden Wood, Temple Hill, enz. enz. Zo had Pakan Baroe tien kampen, maar de naam Pakan Baroe zij genoeg. Nochtans zijn het dus niet minder dan 93 speldjes geworden, die per stuk 1, gaan kosten, inclusief de verzending naar U toe. Ook zullen de speldjes op de Pasar Malam te krijgen zijn, maar U wordt aange raden NU ALVAST te kopen. Het spreekt vanzelf dat speldjes zoals van het IVde en IXde eigenlijk goedkoper zouden moeten zijn (omdat daar met één mal meer veel van worden gemaakt) en die van b.v. Lawe Si Gala Gala veel duurder, maar we dachten zo: laat ons als echte adiks en trouwe tawanans de lasten samen dragen. Hier volgen de kampnamen. Doe Uw keuze en bestel! En bewaar ze héél goed. Voor Uw kleinkinderen worden ze een stuk je familie-historie! KRIJGSGEVANGENKAMPEN BIRMA-SIAM Nakompatom - Nonpladuc - Banpong - Ta- muan - Kachanaburi - Tamarkan - Chunkai - Rintin - Kinsayoh - Thanbuzayat. FORMOSA Heito kamp - Sirakawa-kamp - K. Karenko. INDO-CHINA Saigon-havenkamp - Phuny-kamp - Fumi- kamp. MANCHUKOW Cheng Chia Tun kamp KOREA Fusan-kamp CHINA-HAINAN Pak Loi-kamp - Lincolnroad-kamp. PHILIPPIJNEN Los Banos-kamp. SIINGAPORE Changi JAPAN Fukuoka - Harima - Motoyama - Ohasi - Kawaminami - Kawasaki - Kobe - Kemioka. INDONESIë Palembang-Kamp - Talang Soemoet - Pakan Baroe - Kota Tjane - Lawe Si Gala Gala - Bandjarmasin - Maumere - Makassar - Ten- toei - Amahei - Adek - Glodok - Tjilatjap - IVde ea IXde Bat - Xde Bat - Iste Bat - XVde Bat - Tjihapit - L.O.G. - Kareës - Tjikoedapateuh - Luchtdoel-Bandoeng - Tji- mahi - lilde Bat (Darmo) - Jaarmarkt-Soera- baja - St. Vincentius Ziekenhuis - HBS Soerabaja - St. Lowokwaroe - Marinekamp Xe Bat - Kartini VIlie Bat. BURGERKAMPEN INDONESIë Aer Medidih - Kampili - Barakkenkamp Pa- lembang - Bangkinang - Gevangenis Pa- dang - Poelau Brayan - Sirengo-rengo - Gloegoer - Aek Pamunke - Bandjarmasin - Teling - Brastagi - Uniekampong Medan - Belawan Estate - Changi - Ambarawa - Banjoebiroe - Kesilir - Tjideng - Kramat - Grogol - Halmahera - Lamparsari - Bang- kong - Kota Paris - Gedoeng Badak - Baros - Tangerang. HONGKONG, Kowloon - Stanley. PHILIPPIJNEN, Santo Tomas. NOORD BRITS BORNEO, Lintang. Ook willen wij de personen die zich be paalde transporten nog herinneren, in staat stellen elkander te vinden. Daartoe laten wij een speldje maken, een schip voor stellende. De schepen, die 't meest voor herinnering in aanmerking komen zijn de z.g. ramp schepen, die dus vergaan zijn: "Fuji Maru" (of "Fuku Maru"), vertrokken 25-4-'44 van Singapore naar Japan; vergaan bij Bataan door luchtbombardement op de 21 -9-'44. "Harukiku Maru (ex Van Waerwijck), ver trokken 25-6-'44 van Belawan naar Singa pore; tot zinken gebracht 26-6-'44 bij Tand- joeng Tiram. "Kachidoku Maru"; vertrokken 6-9-'44 van Singapore naar Japan; gezonken 12/13- 9-'44 bij Hainan door torpedo's. "Junyo Maru"; vertrokken op 6-9-'44 van Tg. Priok naar Sumatra; gezonken op 18- 9-'44 bij Moko-Moko, S.W.K. "Nitimei Maru", vertrokken op 10-1-'43 van Singapore naar Moulmein; gezonken op 15-1-'43 bij Martaban door luchtbombar dement. "Rokyo Maru", vertrokken op 6-9-'44 van Singapore naar Japan; gezonken door tor pedo's op 12-9-'44 bij Hainan. "Ryukyu Maru", vertrokken November '43 van Soerabaja naar de Grote Oost; gezon ken door luchtbombardement bij Babar (Mo- lukken) op 17-11-'43. "Suez Maru", vertrokken op 29-11-'43 van Soerabaja naar Singapore; gezonken door torpedo's bij Kangean op 29-11-'43. "Siberg", vertrokken op 18-4-'43 van van Soerabaja naar de Grote Oost; gezon ken door ontploffing op 20-4-'43). "Tamahoko Maru", vertrokken Juni '44 van Singapore naar Japan; gezonken op 24- 6-'44 bij Nagasaki door torpedo's. Er zijn verder zoveel andere transport schepen die niet vergaan zijn, dat het niet doenlijk is ze allemaal op te noemen, laat- staan ze te bestellen. Wie er echter prijs op stelt kan ze in elk geval bestellen. Dan moet er wel een beetje behoorlijk vraag naar bestaan. En men moet weten hoe zijn transportschip heet en de vertrekdatum van waar. Bekend zijn b.v. "Aki Maru", op 10-1 '43 van Singapore naar Japan, en de "Pacific Maru", op 30-12-'42 van Tg. Priok naar Sin gapore, bekend als transport van de z.g "G.G.-groep", dus van de GG en andere hoge functionarissen en hoge officieren Deze speldjes kosten evenveel als de kamp-insignes. Bestel vlug! Ze zijn een "historische distinctie" nog tot vele ge slachten na U en zullen eens in menige stamboom prijken! Wanneer van bepaalde kampen of sche pen te weinig bestellingen binnenkomen, zal Tong Tong zich het recht moeten voorbe houden deze speldjes te doen vervallen, omdat zij anders werkelijk té duur zouden worden. Ook zouden wij combinatie-namen moe ten kiezen, b.v. alleen "Japan" of "Burma- Siam", enzenz. ALLE SUCCES HANGT AF VAN GROTE DEELNAME. Beweegt ook Uw vriendinnen (vrienden) die geen abonnee van dit blad zijn, zo'n speldje via U te kopen. ZET 'M OP, LUI RIMBU OP SUMATRA Wat is het wonderlijk te dwalen door de rimbu in regen en in zonneschijn, te lachen en te spelen met een primitief, vriendelijk volk, te baden in het schuimende water van een koele bergstroom, of het onder gaan van de zon af te wachten in een zee van scharlaken, achter de reusachtige stille bergen. Het is heerlijk, om uren lang je te laten drijven in een kano tussen het riet en de varens, om een wijsje te spelen op een bambu fluit, of te kijken naar de sierlijke bewegingen van vissen in het heldere wa ter Het is iets, om nooit te vergeten, de zang van mysterieuze vogels, zingende in de eindeloze rimbu van Kampar (Sumatra), de roodachtige orchideëen, bloeiend op een zame heuvelhellingen, en de maan als een zilveren boot uitzeilende over het onme telijke blauw van de avondhemel." (vertaald uit de inleiding van "Forgotten kingdoms in Sumatra", by F. M. Schnitger, Ph. D„ Leiden 1938). SAMUDRADATTA 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6