Sier lepeltjes Indische Stadswapens Onze eerste sierlepeltjes, met het wapen van de stad Batavia (zaliger nagedachtenis!) lopen dezer dagen van stapel. Er zijn al heel wat aanvragen voor binnengekomen. Van dat wapen valt niet veel te vertellen dat niet algemeen bekend is. De wapenspreuk van ons goede oude Betawie is: "Dispereert niet". En ook al heeft het de Hemelen behaagd de naam Batavia van de kaart te wissen, ons devies is het nog steeds, al noemen wij het bij Tong Tong: "Poekoel teroes!" Het eerstvolgende wapen dat nu aan de beurt is, is dat van BANDOENG Wapenspreuk: "Ex Undis Sol" (Uit de Golven de Zon!), in gouden latijnse letters op een lint van azuur. Aan het ontstaan van de plaats Bandoeng zijn verschillende legenden verbonden, al dus schreef Dirk Rühl in zijn "Nederlandsch Indische Stadswapens". De betekenis van het wapen is de vol gende: De plaats waarop thans de stad Bandoeng is verrezen, was voor jaren her een kratermeer. Nadat dit meer was leeggelopen, dan drooggelegd (zie de legenden), heeft zich daarop over vele jaren de stad ontwikkeld. Deze historische bijzonderheid, gepaard aan de snelle opbloei is vastgelegd door diagonaalswijze over het wapenschild een dam (bandoengan) te leggen, welke schei ding maakt tussen het gouden veld van de welvaart en de blauwe golven van de water vloed. Als devies werd gekozen "Ex Undis sol" boven de golven de zon, het welk eveneens duidt op het ontstaan van Bandoeng, dat immers als een stralende zon uit de wateren zou zijn verrezen. LEGENDE VAN BANDOENG Het Drama van Sang Koerihan en Dajang Soembi. Sang Koerihan, een echtgenote wensende te zoeken, krijgt van zijn moeder Dajang Soembi een ring, die zij van haar vinger neemt, met aanbeveling het meisje tot vrouw te nemen, aan wier vinger de ring zal passen. Sang Koerihan maakt .een avontuurlijke tocht van vele jaren over Java, waarbij zijn volgelingen steeds toenemen en ten laat ste tot een groot leger zijn aangegroeid, waardoor hij macht verkrijgt. Ook het toeval begunstigt hem, daar hij gedurende zijn tocht in een rijk komt, waarvan de vorst zonder troonopvolger is overleden en de bevolking zijn groot leger ziende, hem tot vorst uitroept. Hij neemt dat aan, doch zegt, dat hij eerst een gemalin wenst te zoeken. Na de rijksbestuurder tijdelijk in zijn plaats te hebben aangesteld, vervolgt hij met zijn leger de tocht. Het gelukt hem evenwel niet een vrouw te vinden, aan wier vinger de ring past en hij besluit naar zijn woonplaats terug te keren. Op weg daarheen houdt hij een rustdag aan de voet van een berg nabij een kleine desa en verneemt, dat daar een mooie weduwe woont. Sang Koerihan be geeft zich dadelijk tot haar, maakt kennis en de ring nemende, steekt hij die aan haar vinger en ziet, dat hij past. Verheugd daarover vraagt hij haar dadelijk ten hu welijk, niet wetende, dat de weduwe, die vroeger te Bogor woonde, zijn moeder Da jang Soembi is, die evenwel haar zoon aan de ring heeft herkend. Instede van dit dadelijk bekend te maken, durft zij dit niet te doen, bang zijnde geen geloof te vinden en door haar zoon, die thans een machtig vorst is, tot huwelijk gedwongen te worden, neemt zij haar toe vlucht tot een list. Zij neemt zijn aanzoek aan, doch neemt zich voor zodanige voor waarden aan het huwelijk te stellen, dat haar zoon daaraan niet zal kunnen voldoen. Zij vraagt hem zijn macht te tonen, door het afdammen van Tjitaroem, zodanig, dat de vlakte van Bandoeng zal overstroomd wor den en haar dan met een grote prahoe aan de voet van de berg af te halen. Om de gestelde voorwaarden uit te voeren, geeft zij hem slechts één nacht tijd en wel van zonsondergang tot zonsopgang. Sang Koerihan aanvaardt deze voorwaar den en neemt dadelijk maatregelen, om aan de gestelde voorwaarden te kunnen vol doen. Een gedeelte van zijn leger zendt hij naar de kloof van de Tjitaroem, met last om op een plaats waar deze het smalst is een stenen dam te maken. Een ander ge deelte van zijn leger zendt hij naar een lambitangbos, met last van het lichte hout een grote prahoe te bouwen, voldoende om daarin zijn hele leger te kunnen inschepen. De vrouwen zijner soldaten draagt hij op, alles in te kopen, hetgeen voor de prahoe en een bruidsmaal nodig zullen zijn. Het is nauwelijks middernacht, als de vlakte van Bandoeng overstroomd is en een grote prahoe op het water drijft. Dajang Soembi, die bij heldere maneschijn van de berg de werkzaamheden gadeslaat, ziet dit en wordt beangst, bidt om hulp en krijgt een ingeving. Vlug spoedt zij zich naar de kloof, waar de dam is gelegd, plukt enige bladeren van een in die nabijheid staande Soerjadjajaboom en werpt die in het water vóór de dam. Deze bladeren, die een ge heime kracht bezitten, verlenen aan het water een sterke stuwkracht, waardoor de grond onder de dam ondermijnd wordt, het water een uitgang maakt en snel wegvloeit. De prahoe, die reeds onderweg is, kantelt, waardoor Sang Koerihan met zijn leger om komt. Volgens deze legende veranderde de om gekantelde prahoe in een berg, thans Tan- Koeban Prahoe of omgekeerde prahoe ge noemd. Het vuur, waarmede het bruidsmaal werd bereid, bleef branden, waardoor Tan- koeban Prahoe een vulkaan werd. Dajang Soembi had berouw haar zoon en zoveel mensenlevens opgeofferd te hebben. Zij sprong in de krater van de Tankoeban Prahoe en werd met haar zoon verenigd, waarom de krater van deze berg Kawa Ratoe werd genoemd. Het Bandoeng-lepeltje is pas over een maand of langer klaar, maar bestel alvast! Daarna komt het Soero-ing-bojo-lepeltje, ja? En zo voort In een jaar hebben we twaalf mooie lepeltjes. En dan staan ze nog HON DERD jaar in menige Hollandse pronkkast. ONZE lepels, Tong Tong-ers! How about that! Groei onhoorbaar als de padi, MAAR POE KOEL TEROES BESTELCOUPON (in blokletters invullen) Ondergetekende zou gaarne van U ont vangen: 1 - 2 BATAVIA sierlepeltje (s) voor 3,15If 6,30*) Het BATAVIA-sierlepeltje als eerste van de totale serie BATAVIA - SOERABAJA - BANDOENG - SEMARANG - MA- LANG - BUITENZORG, telkens direct na verschijning, voor totaal f 17, Naam Adres Datum Handtekening doorhalen wat niet verlangd wordt. Levering kan 2 maanden duren. WIJ ZIJN OP DE PASAR MALAM BISA KETEMOE? In deze kolom, die wij GRATIS ter be schikking van onze abonnees stellen, kunt U bekend stellen op welke dag(en) U op de Pasar Malam zult zijn, zodat kennissen die U graag weer terug willen zien, hun eigen bezoekdag(en) ernaar kunnen rich ten. Zoals U weet zijn dit de dagen en uren van onze IXde Pasar Malam TONG TONG: Woensdag 28 juni van 14.00 tot 23.00 u. Donderdag 29 juni van 14.00 tot 23.00 u. Vrijdag 30 juni van 14.00 tot 24.00 u. Zaterdag 1 juli van 12.00 tot 02.00 u. Uw annonce (nogmaals: U plaatst haar GRATIS!) kan dus luiden: Echtpaar L. B. de Wit, ex-Salatiga, 28 juni van 5 tot 10 uur, of: Voetballers Excelsior, 30 juni de hele avond, Loes Mulders, KWIII, alle vier dagen. Doet U mee? "VERANDERINGEN IN INDONESIë" In de misschien aan vele lezers bekende AO-reeks (Actuele Onderwerpen) van zeer kleine boekjes treft ditmaal onze aandacht het onderwerp "Veranderingen in Indone sië", dat in zakformaatvorm de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste maanden in overzichtelijke en nochtans beknopte vorm samenvat. Indischgasten hadden eigenlijk veel meer willen weten en het boekje ver telt lang niet genoeg. Maar "houvast" biedt het zeker. Van de schrijver, C. H. Schaap, op velerlei cultureel en journalistiek terrein werkzaam, op Indonesië betrekking heb bend, hopen wij vaker meer te lezen. (AO-reeks, Stichting IVIO, Koninginne weg 62, Amsterdam). 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7