Radio BOLLAND f 1 J. M. VAN EXEL's gooooooooooooooooooooooooocooocooooooooooooooooooooooooooo Indischman, die ik dus zelf tijdens mijn jongste reis naar Indonesië extra had leren waarderen. We geloven op de goede weg te zijn. Alleen POEKOEL TEROES nog maar! En ook: bent U om voor de TOEKOMST gedekt te zijn, NU al lid van de Tropische Leeskring Tong Tong? Schrijf in! Ook al ziet Uw toekomst er nu nog arm uit, je weet nooit hoe een koe een haas vangt... als die koe NU maar de strik klaar zet! MEER GOED NIEUWS Dankzij de vele aangename en nuttige relaties die de Tropische Leeskring TONG TONG in haar korte bestaan reeds mocht aanknopen, zijn wij erin geslaagd voor onze deelnemers aan de reis naar Indonesië in november a s., die speciaal in Oost-Java moeten zijn, een contact te leggen van gro te waarde. Een dame in Soerabaia, Mevrouw F. Ha- rahap-Mahieu, echtgenote van de heer I. Harahap van de Apotheek Kaliasin, heeft zich gaarne bereid verklaard alle reizen te regelen voor hen die voor b.v. familie- of grafbezoek moeten zijn buiten Soerabaja en wel van Solo af tot in Bali toe. Transport, huisvesting en voeding zullen alle door "Tante Okkie" worden geregeld. Zij die dat wensen of informaties om trent het e.e.a. willen hebben, kunnen zich tot haar wenden via ons, dus: Aan Mevr. F. Harahap-Mahieu, p.a. Redactie Tong Tong, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. Brieven worden dan doorgestuurd (Mevr. Harahap is thans in Europa, maar veel op reis) en U krijgt t.z.t. contact. De weg naar Wendit of Banjoebiroe ligt voor U open...! PECHVOGEL "Ach schei maar uit, Tjalie! Je hebt het niet gemakkelijk, maar ik ben levenslang een pechvogel geweest. Tot in de kleinste dingen! Als ik bij de waroeng keliling één ons/één ons sambalans koop, b.v. sambal goreng ati, tanggoeng de helft van één ons alleen maar boemboe-nja. Van de vijf stuk jes ati twee stukjes kleieiein, apalagi bidji asem! Blijf over drie stukjes. En de grootste is djahé... Nou, tjoba!" Stationsweg 143 tel. 0 70 - 60.17.03 Stationsweg 77 tel. 0 70-60.15.12 DEN HAAG Extra aanbevolen: 1. Nieuwe Amboina Serenaders L.P. met o.a. Goodbye to you nonna manis, Bin- tang malam, etc. bekend van radio Su- handi. Prijs slechts 9,90 2. Nieuwe Rudi Wairata his mena moeria Minstrels met o.a. The royal hawaiian hula, Sweet Gardenia, etc., ook voor de lage prijs van f 9,90 3. Uit Djakarta import Ambonnese liederen door orkest van Benno Pattiwael met o a. Bunga Tjingke. Prijs f 19,50 Steeds de laatste nieuwe grampl. voorradig! Grote sort. Country Western langsp. pin. Een lidmaatschapskaart met deze driehoek in huis brengt U ontelbare voordelen in de toekomst! ONTELBARE Men moet alleen abonnee zijn van ons blad en dan jaarlijks éénmaal elf gulden storten voor de Leeskring. Daarvan is maar één gulden bestemd voor de registratie, want voor de tien resterende guldens krijgt U de boeken van de Moesson reeks die in dat jaar verschijnen vele procenten goedkoper dan ieder ander, krijgt U periodiek GRATIS premies zoals b.v. de sleutelring hierboven af gebeeld en vele aangename en origi nele verrassingen meer, krijgt U reductie op bijzondere ma nifestaties en originele reizen die de Leeskring organiseren gaat, MAAR VOORAL: HELPT U TONG TONG NOG SOLIDER OP TE BOU WEN, NOG KRACHTIGER VOOR WAARTS TE GAAN HULP AAN OORLOGSGRAVENSTICHTING De Oorlogsgravenstichting heeft ter on dersteuning van haar arbeid o.a. ter do cumentering van hetgeen zich gedurende de oorlog heeft afgespeeld een aanvang gemaakt met de aanleg van een bescheiden bibliotheek, zonder hieraan hóge bedragen te koste te kunnen leggen. Het is ons gebleken dat verschillende boekwerken op dit gebied niet meer ver krijgbaar zijn. Vele oorlogsboeken versche nen direct na de oorlog in een kleine op lage en zijn moeilijk te bemachtigen. In dit verband moge ik het verzoek tot U richten of het mogelijk zou zijn in "Tong Tong" een bericht op te nemen, waarin de lezers worden gevraagd of zij dergelijke boekwerken waarop geen prijs meer wordt gesteld aan de Oorlogsgraven stichting zouden willen afstaan. Hetzelfde geldt ook voor gedenkboeken van legeronderdelen, herinnerings-albums e.d. Eventuele verzendkosten zullen gaarne wor den vergoed. Het adres luidt: De wnd directeur D. M. A. LUCHSINGER Bankaplein 5, 's-Gravenhage. Wie helpt? Tong Tong spoort aan! HELPEN Binnengekomen bruine kruimkens: Hr. Ellendt K. Brouwer E. Mühlnickel-Oosthoek TONG TONG br. bus II Totaal 18,70 20,85 26,— 23,40 88,90 Dit bedrag kwam uitsluitend binnen via de Bruine Bussen, maar ook onder "Hulp fonds" mochten wij vele giro'tjes ontvan gen. Het totaal tot en met 31 maart be droef 381,60. .Wilt U, wanneer U de inhoud van de bus gireert er uitdrukkelijk bijzetten: Bruine Bus? Het is goed te weten hoeveel nietige kruimkens vele grote broden hebben ge maakt. miliHlillllüUIIIIHUHIIIIHIIIIIIIIIItllllllllllllHllllirilllilllllllUllllllllllllllllllIHHinilllllltlllltllllllHltllHIIIIJII 1 Schoenhandel i alleen Reinkenstraat 29 I Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- I I schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. j vanaf maat 32 Kleurige sortering in I Italiaanse badstof-muiltjes j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïï Zo gaat het: stuur ons per giro of postwissel 11,Dan krijgt U TWEE kaarten toegestuurd, die U invult en signeert. Eén kaartje stuurt U aan ons terug voor onze registratie. De andere houdt U. En die kaart wordt Uw Sleutel tot de Schatkamers van Aladin! Makkelijk ja? En nou DOEN! EEN VERSE KIP IS EEN LEKKERE KIP Steeds voorradig verse Braadkuikens Soepkippen Braad- en Kippenpoolet Kip van het spit, royale hele kip f 4,50, halve f 2,25. Dagelijks warm verkrijgbaar. ALLES VOOR UW RIJSTTAFEL Reclame fijne mais per blik f 1,25, 2 bl. f 2,35: heel blik reboeng f 1,75; dunne Emping 250 gr. f 2,10; Lontong 4 zakjes f 1,Santen in blik f 1,35; Loempia- en pangsitvelien. O O O O O POELIER WAAL Dierenselaan 38 Telefoon 39 09 41 Den Haag q ÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9