„Deskundige Krachten voor alle Takken van Dienst door Prof. Mr. M. SLAMET Vertaling van een rede, uitgesproken in tegenwoordigheid van de Minister van Financiën, ter gelegenheid van de verandering van de naam van de Aka- demie Padjak dan Pabean (academie voor belastingen en accijnzen) in Seko- lah Tinggi Ilmu Keuangan Negara op 27 februari 1960. Zij geeft ons een indruk van de ernst, waarmee in Indonesië door meer wei denkenden dan wij uit de sensatiepers zouden vermoeden, de talloze problemen van de nieuwe staat voortdurend wor den onderzocht. Wanneer één of twee generaties na de onze, de geschiedenis van Indonesië op on partijdige wijze zal worden geschreven, dan ben ik er zeker van, dat de aandacht zal worden getrokken door het feit of het ver schijnsel van de drang naar schoolonder wijs. Terwijl vóór de oorlog - aldus heeft een hooggeplaatst ambtenaar van het Departe ment van Onderwijs verklaard - men zelfs met de zweep, bij wijze van zeggen, er niet toe kon komen de kampong- en desabe volking de kinderen naar school te doen sturen, na de oorlog overstroomt die be volking gouvernements en particuliere scho len, zodanig, dat onderwijs behoort te worden gegeven niet alleen in de ochtend uren, maar zelfs tot in de middag- en avonduren. Jongens en meisjes, die indertijd vee hoedden of hun ouders met allerlei soort werk hielpen, zijn nu niet meer tevreden met het getuigschrift van de volksschool, maar willen hun studie voortzetten op de Mulo- en middelbare school tot zelfs aan de universiteit toe. Jonge meisjes, die indertijd eigengeweven „kabaja's" en „kain's" (loerik) droegen, ziet men nu op de fiets met „you can see" en ,,you cannot see" jurken op de openbare wegen. Ouderwetse „pesantrèns" (Islamietische studiecentra) zijn thans verlaten; dergelijke instellingen, welke zich willen aanpassen aan de eisen des tijds, richten in aller ijl moderne scholen op. Dit alles gaat samen met de inspanning van de regering op overdadige wijze instel lingen in het leven te roepen tot opleiding van deskundige krachten voor alle takken van dienst. Het is nu een historisch feit geworden, dat het Nederlandsch-lndisch gouvernement vóór de oorlog, verlaat en heel zuinig, ge legenheid gaf tot verkrijging van onderwijs en de beoefening van wetenschap. Op het gebied van de geneeskunde wer den aanvankelijk „dokters Djawa" daarna „Indische artsen" opgeleid, en op het ge bied van het recht werd de rechtsschool opgericht, welke Indische rechtskundigen afleverde. Een opleiding als die van Indische arts en Indische rechtskundige gaf niet alleen géén bevrediging aan de betrokkenen, maar deed ook twee groepen van personen ont staan, die in hetzelfde vlak en op gelijk Voortaan neemt Tong Tong in hare kolommen ook artikelen van Indonesiërs op. Men wordt be leefd verzocht ons op geplaatste artikelen niet direct "politiek te brandmerken". Het is slechts onze eerlijke be doeling de lezer te laten kennis maken met het hedendaagse denken in Indonesië. Wij zijn verder onpartijdig. Wat het even- tuële gehalte der artikelen be treft, handhaven wij onze uitno diging (en uitdaging): Wie het beter weet, DOE het beter. Onze kolommen staan als steeds gastvrij voor U open. Iedere Indonesiër die medewerkt, zijn wij van harte dankbaar. REDACTIE niveau hetzelfde werk verrichtten. Eerst later werd gelegenheid gegeven die half slachtige opleiding voort te zetten aan de universiteit. Door andere oorzaken dreigen we thans dezelfde toestand te krijgen als die tenge volge van bedoelde halfslachtige opleiding. Het gevaar voor wat betreft de Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara bestaat in het ontbreken van een bibliotheek en de on mogelijkheid voor de studenten voor hun studie nodige boekwerken aan te schaffen. Hoewel ik als docent niet mag zeggen, dat bibliotheek en boeken belangrijker zijn dan docenten, te minder wanneer ik na mens de docenten mag spreken, die toe stand „trekt een te grote wissel op het do- ceervermogen van de docent" Universitair- en hogeschool-onderwijs is er op gebaseerd en erop gericht, dat de stu dent in staat zij zelfstandig een weten schappelijk onderzoek in te stellen, o.m. door de bestudering van de in de colleges voorgeschreven of aangeduide boekwerken. Naar mijn mening behoort juist nu met de nieuwe naamgeving aan de Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara te worden ge geven een zo volledig mogelijke bibliotheek en aan de studenten een gelegenheid tot verkrijging van ten zeerste benodigde boe ken. Uit eigen ervaring weet ik, dat zulks mogelijk is. Verschillende ambassades hier ter stede schijnen bereid te zijn hulp te bieden door boeken uit hun respectievelijke landen te laten komen. Naar mijn mening mogen wij verwachten, dat de abituriënten van deze hogeschool wanneer zij aan de beurt komen mede verantwoordelijkheid te verkrijgen voor het nemen van vitale beslissingen op het ge bied van publieke financiën, deze op basis van de op de hogeschool verkregen oplei ding, zodanig zullen nemen, dat als gevolg daarvan de prijzen der goederen dalen tot het peil van vóór de oorlog, zodat de hele maatschappij in vrede en welvaart kan leven. Nadat de Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara van de nodige bibliotheek zal zijn voorzien, zal zij in staat zijn haar taak te volbrengen en aan de verwachting te vol doen abituriënten af te leveren, die - wan neer zij zich in dienst stellen van maat schappij en staat - reeds een basis hebben, waarop zij kunnen voortwerken en uitbrei den met de eigen practische ervaring van alle dag. Want dit is naar mijn mening de taak en de roeping van de universiteit en de hoge school, met name het leggen van een basis, enkel het geven van een grondslag zoveel mogelijk voldoende om er verder op voort- gewerkt te worden. En wanneer degenen, die op het punt staan deze hogeschool te verlaten, gebruik zullen kunnen maken van het resultaat van het onderwijs, dan zullen zij ook ten nutte kunnen maken onze uit de recente geschie denis verkregen ervaring. Universitaire arbeid en onderwijs, indien uitgevoerd met volledige uitrusting, zijn er op gericht o.a. theoretisch te formuleren alles wat het dagelijks leven inhoudt en oplevert. Reeds op de universiteit of de hogeschool behoort de student zich toe te leggen op de verificatie met de realiteit in de maat schappij van de theorieën en de colleges bijv. betreffende de openbare financiën, de economie en het recht. Reeds gedurende hun studietijd behoren de studenten zich erop toe te leggen zich te bezinnen op de vraag of de gang van zaken op de gebieden van publieke finan ciën, economie en recht, overeenstemt met natuurwetten, hoewel ten aanzien van die onderwerpen geen proeven kunnen worden genomen in laboratoria zoals in andere we tenschappen. En wanneer op economisch terrein we tenschappelijk kan worden vastgesteld, dat goederenprijzen worden beheerst door een „natuurwet", met name die van „vraag en aanbod", zo geldt in het gebied van het recht een soortgelijke „natuurwet", bijv. dat misdaad geen aanzien des persoons kent. Derhalve, wanneer misdaad niet wordt onderdrukt, dan zal criminaliteit zich ver spreiden als een ziekte en een ieder aan tasten zonder aanzien des persoons. In het gebied van het privaatrecht zullen rechten en bevoegdheden van welke aard ook, ongeacht de oorzaak, door gemis aan bescherming hun waarde verliezen. De maatschappij wordt alsdan ontwricht en be heerst door een gevoel van onrust. Ten ge volge daarvan zal niemand hard of rustig kunnen werken. De productie, welke door de geschapen welvaart althans rust in de maatschappij zou kunnen brengen, zal dan onmogelijk bevredigend kunnen zijn. Belangrijker dan dat is voor degenen, die nu in de collegebanken zitten, het feit, dat: zij - omdat zij onderwijs hebben genoten op universitair peil met de nodige uitrus ting, - in staat zullen zijn zelfstandig we tenschap te beoefenen en aldus zelf kun nen waarnemen en zich bezinnen, in hoe verre het juist is, wat Thucydides reeds in de 5e eeuw vóór Christus heeft geschreven, bijv. (vertaling van R. Crow ley) but if it be judged useful by those inquirers who desire an exact know- 16

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 16