AMSTEr PILS PRACHTPILS Carmen Constanze Bosscha E. J. MONTFOORT ZOON De „Amerasiers" Verkrijgbaar bij Tong Tong J. B. G. VERBURGT In het nummer van 13 febr. jl. vestigt "Newsweek" n.a.v. 'n opzienbarende moord (door een tot amok gedreven mengbloed) weer eens de aandacht op de mengbloed- kinderen uit verbintenissen tussen Amerika- kaanse militairen en Japanse vrouwen ge durende de bezetting na de Wereldoorlog. Het totale aantal bedraagt naar ruwe schat ting 100.000, waarvan ongeveer 8000 "brui ne babies". Vooral de laatste categorie, met kennelijk negerbloed in de aderen, heeft het kwaad te verduren, en - stelt "Newsweek" vast - zowel de Amerikaanse als Japanse regering verkiezen het net te doen alsof men het bestaan van deze mengbloeden niet ziet. En het zijn wederom VROUWEN, die voor deze jonge mensen op de bres staan. De bekende schrijfster Pearl Buck en Mevr. Miki Sawada, echtgenote van de voorma lige ambassadeur in Frankrijk, werken hard om het lot van deze ongelukkigen te ver beteren, die vaak aan genadeloze spot en veroordeling zijn overgeleverd. Er is een "Fathers Anonymous Club" en een tehuis van waaruit pleegouders worden gezocht. Voor de bruine babies blijft het echter een onoplosbaar probleem en mevr. Sawada ziet voor hen als enige uitkomst emigratie naar de jungles van de Amazone in Brazilië (zie TT 15 jan. "Zij zijn nu negentien"). Geze gend zij het Braziliaanse volk dat zich ont fermt over de verstotenen! Deze categorie van mengbloeden in Ja pan heeft nu ook al een "wetenschappelijke naam" gekregen: "Amerasians". Ach ja, na de "Eurasiërs" nu ook maar weer de Ame- rasiërs. Plak er maar een etiket op...en zet de fles dan buiten de deur! We hoeven de Japanners en Amerikanen er niet kwaad om aan te kijken Het is hier niet véél beter. Wie gewoon de krant leest, merkt al gauw dat misdrijven hier gepleegd worden door kellners, chauffeurs, losse werklui, kooplui, boerenknechten en...Suri- namers en Antillianen! Hier opeens niet meer de beroepsaanduiding maar de kleur! Een lezers van ons blad, die in haar pen sion een aantal jongens uit "De West" op de bovenste etage had gehuisvest, kreeg opeens te horen dat de etage wegens brandgevaar "onbewoonbaar" verklaard moest worden. Jongelui, hup de straat op! Ach, en ook hier wordt dan het zalvend "We zijn niet allemaél zo..." vernomen en het demonstratief ijverig "handen in on schuld wassen" waargenomen. Maar voorlopig zijn vrouwen als Pearl Buck en Mevr. Sawada toch maar nét zo zeldzaam als de okapi of de dodo, zullen ze uitsterven? T.R. VOOR GOLFERS Tjalie's zoon (als zijn Vader met schoe nen uit en de benen omhoog lekker zit uit te rusten): "You got your golf-socks on, Dad?" Tjalie: "Whaddyamean?" Tjalie's zoon: "Well...eighteen holes..." (Bij golf wordt de bal via 18 holes (gaten, putjes) langs een course geslagen). SESAM ENCYCLOPEDIE (pocket-editie) Volwaardige encyclopedie in 12 delen. To taal 3.840 bladzijden, meer dan 100.000 trefwoorden, 8 uitslaande landkaarten, 32 blz. kleurenillustraties, functionele illustra ties bij de tekst, doelmatige literatuurop gave, en verbluffend lage intekenprijs: f 4,50 per deel; gespreide afleveringen: deel 1 juni 1967 deel 2 en 3 november 1967 deel 4 en 5 januari 1968 deel 6 en 7 maart 1968 deel 8 en 9 mei 1968 deel 10 en 11, 12 juli 1968 Stort nu op ons gironr. 6685, voor de eerste aflevering, daarna elke opeenvolgende maand een bedrag van 4,50 t.m. de 12e afbetalingstermijn en u komt op een fan tastisch eenvoudige wijze aan een PRACHT encyclopedie, een onmisbaar sieraad voor uw boekenkast. Uitg. Bosch Keuning N.V., Baarn. Bhabani Bhattachyria De wereld wacht een wonder f 21,90 incl. porto. F. J. G. van Embden en W. Brandt Kleurig Memoriaal van Holanders op Oud Java f 12,50 incl. porto. Jan de Hartog 't Ziekenhuis 16,90 incl. porto. Ondergang van Presser Thans goedkope uitgave 12,50 (voorheen f 29,50) incl. porto. Op donderdag, 13 april 1967, heeft de Heer tot Zich genomen onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante Mevrouw Anna, Maria Moltzer - Risakotta geboren te Meester Cornells (N.l.) op 26 november 1893 B. H. Moltzer R. Moltzer G. Moltzer M. Moltzer - Van der Rhee M. J. J. Hoeffelman Kleinkinderen en verdere familie De Begrafenis heeft plaats gehad op za terdag, 15 april 1967 op de begraafplaats "Zorgvlied" aan de Amsteldijk te Am sterdam en werd geleid door Ds. H. M. Cnossen, Ned. Herv. Predikant. In de aula speelde het orgel de Psalmen 242 en 232 en Largo van F. H. Handel. Tot onze innige droefheid overleed heden onze Moeder, Behuwdmoeder, Groot- en Overgrootmoeder, Vrouwe Weduwe van Gerard Rudolph Erdbrink, Oud Lid van den Raad van Nederlandsch Indië Baarn, Hatlem, Napier (Nieuw Zeeland), Baarn, M. C. A. BREWER VAN VRIJENES- Erdbrink M. D. BREWER VAN VRIJENES R. E. P. C. SUERMONDT-Erdbrink H. J. SUERMONDT Mr. K. F. J. VERBOEKET Dr. D. P. ERDBRINK J. ERDBRINK-Krooshof Kleinkinderen en achterkleinkinderen Baarn, 21 april 1967 Corr.-adres: Prinses Marielaan 11, Baarn 1^ (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) r thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G raven ha g e 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22