BIJ DE VOORPLAAT Attentie Zakenlieden in Indonesië is thans een nieuwe orde TOURISME, TOURISTEN - INDUSTRIE, OPBOUW en HANDEL RUMAN Ltd. VAN HIER EN GUNDER fülTg foill f I Grote mogelijkheden voor solide investeringen met name: p/a R. I. Mantiri, Djl. Besuki 7 Djakarta, INDONESIA Groet van Pelabuan Ratu Was voor de voor-oorlogse Bataviaan de Wijnkoopsbaai toch wel heel erg bla- kang oedik" en kwam men er zelden, voor de na-oorlogse Djakartaan is Pelabuan Ratu HET vakantie-oord van de toekomst. Tien tallen bungalows verrijzen op de woeste kalkheuvels van weleer, maar Goddank be gaat men niet de fout van zo menige Euro pese nieuwbouw, waarbij alles geraseerd en gecementeerd wordt, maar wordt de wilde natuur zoveel mogelijk intact gehouden. Daardoor ontstaan van die idyllische "hide outs" als van Roel Mantiri, ex-vrijheids- piloot van de Republikeinse luchtmacht, over wie wij enige maanden terug in ons blad ook reeds schreven. "No nonsense- man" als hij is, heeft hij in Indonesië een goede naam als zakenman en gaarne ruimen we ondervolgende advertentie voor hem in, waarin hij voor nieuwe grote projecten contact zoekt met Nederlandse onderne mers. "Poekoel teroes, Roel!" TJALIE ROBINSON Serieuze geïnteresseerden gelieven zich te wenden tot GRANDIOOS NUMMER Tjalie, wat 'n grandioos nummer was dat weer die laatste Tongi! Ik heb er om zitten brullen en ik heb er om zit ten janken als 'n kleine jongen. „Tears come easily with old men", zei Chur chill, die daar ook last van had. Wie is die begenadigde dichterer Nina1 Ze staat voor mij op één lijn met mijn voorkeurpoëten Heine en Verlaine, en ver boven hemelhoog geprezen sterren De jachtverhalen zijn ook geweldig. Je weet, ik ben een uit de klei getrok ken totok, ik heb veel gejaagd in mijn prille jeugd met stropers en poldsdra- gers, mijn beide ooms waren geweldige schutters (ze schoten doubletten of het zo niets was), ik mocht als snotaap van 8 jaar mee om het dubbelloopsgeweer te dragen en werd door al mijn vrindjes daarom benijd. Het wordt je warm om het hart, als je denkt aan al die dingen fan froeher. Tong-Tong wordt m.i. met de dag groter. Het moet toch wel 'n enorme voldoening voor je zijn om zo'n blad te mogen leiden W. Allard Erg veel voldoening om zulke brieven als van jou, Grand Old Man. Cry easily than! Much happiness as well as misery is worth crying for I En bedenk hoe veel je medelezers (niet Tjalie!) voor je doen. Het is onze Verbondenheid die ons riik maakt, niet de methode of de man T.R. NOG MEER BEKENDEN Met verwijzing naar de foto van het Pasar Gambir Comité 1928, voorko mende in Tong-Tong dd. 30 maart 1967, kan ik U nog het navolgende mede delen. Tussen Mr. Meyroos en dr. B. Vrij burg met Mr. W. J. M. Plate, oud vice president van de Raad van Justitie in het toenmalige Batavia. Van links naar rechts: achter Mr. Plate v. d., wijlen notaris Thomas, ver volgens wijlen Karei Wybrands Nieuws van de Dag) en wijlen de persman Ber- retty (Aneta). Staande: de vijfde persoon van rechts: wijlen de majoor der Chinezen Khouw Kim An. Ik kan mij natuurlijk wel ver gissen, doch ik meen de bovenvermel de personen te hebben herkend. W. Reints Bok. Dank. Reints Bok heeft een scherp ge heugen. Kan hij zich misschien ook herin neren en erover schrijven dat een Reints Bok de schepper was van de Bata- viase jachtclub? En misschien meer bijzon derheden van één van Batavia s oudste Indische families, de Reints Bokken?... T. R. TIENDUIZEND OREN „Tentang hal ini, Oom Tjalie dengar dari siapa van wie heeft Oom Tjalie over deze zaak vernomen) f X Tong-Tong heeft tienduizend oren, was mijn antwoord. Al zij die óns onder vuur nemen, eens wisten hoe zij zelf onder vuur zaten, hoe veel rustiger zouden wij het hebben, hoeveel waardeloos ge"critiseer" zou weg blijven, en hoe nuttiger konden wij groeien BLOTE VOETEN „Vind je Sandie Shaw ook niet ado rabel met haar eeuwige blote voetenf" Henny S. Het als beschaafd modern mens ook on nodig blootsvoets gaan is „een prerogatief der blanken". In de voorbije imperialistisch/ koloniale wereld liepen blanken altijd op schoenen; gekleurde volken op blote voe ten. Dit is klimatologisch bepaald. Het was logisch dat de in winters levende Noord- Europeaan altijd schoenen droeg. Het was óók logisch dat de in de hete tropen leven de gekleurde volken blootsvoets gingen. In Europa gingen alleen de allerarmsten blootsvoets. Daar was dus het blootsvoets gaan „getekend zijn" als beschamend ar moedig". Aangezien de blanke „Super man" maatgevend was voor de beoordeling van alle mensen, waren dus alle mensen op blote voeten zielig, arm, achterlijk, onbe schaafd. En dat schijnt ze behoorlijk in geprent te zijn, want zelfs na zoveel ge neraties durven b.v. in Amerika Mexicanen en Negers niet overal blootsvoets te ko men zoals blanken. Ik stel tegenover el kaar twee voorbeelden: in Changi leerde ik een Britse dokter kennen, die hoewel hij officier was (en Britse officieren bleven ook in de grootste ellende correct gekleed gentleman!) altijd blootsvoets ging. We werden „somehow" vrienden. Eens vroeg ik hem: „Waarom ga je toch altijd op blote voeten?" Zijn antwoord vergeet ik nooit: „Oh, I love it, I love it, I LOVE it! It is healthy, it is clean, it is pure happiness!" (Clean! Kan je het geloven?!). Maar ik ken de ook een Indo, die ALTIJD op schoenen liep en met minachting de blootsvoets gaanden critiseerde: „Je bent Europeaan of je bent het niet! Krijsgevangen zijn is geen excuus voor op blote poten gaan Pieker er over! ONAFH. IND. TIIDSCHR. - 11e JAARG. No. 20 Pr Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 -Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mjj Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart f 4,50; haifi. f 9.—; jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,— Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,—; Indonesië f 58,—; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39. Suriname en Antillen f 33,—; Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2