iT, KAPITAALVLUCHT NAAR HET KAMPONGHUIS? Astma-Bronchitis patiënten CHEMO PHARMACIA HO. DE VANOUDS BEKENDE VERRE OOSTEN EXPERTS O jj J. G. YSSEL DE SCHEPPER 8 ALLE VERZEKERINGEN 8 In de vele beschou wingen en commen taren in de pers over onze financiële toestand streepten wij een zinnetje aan uit de rede van drs. Schmelzer op het KVP-congres te Am sterdam, die zich uitsprak tegen een extra-vermogens- en een vermogensaan- wasbelasting, omdat volgens hem „de opbrengst niet in drukwekkend zou zijn en een verdere kapitaal- vlucht in de hand zou werken". Ver dere kapitaalvlucht, d.w.z.: er is dus al wat kapitaalvlucht. Hoeveel? En wat is het eigenlijk? Kapitaalvlucht ontstaat als „iemand 'm met z'n goedverdiende centen smeert naar het buitenland". Ho, hum! Wat is daar pre cies aan fout? Als onszelf door het geluk een fortuin van een millioen in de schoot zou vallen, of als we door hard werken dit bedrag verdienen zouden en we zouden daarvan negen ton aan belasting moeten betalen, 999 van de duizend onder ons zouden als een haas de wijk nemen naar het buiten land als daar géén belasting geheven zou worden van ons fortuin. Maar Holland blijft „arm"; DUS zijn altijd de rijken de schavuiten. Het ergst: de „kapitaal vluchtelingen"! Uiteraard zijn „kapitaalvluchtelingen" niet zulke boeven als we ze graag voorstellen. Een succesvol zakenman wil graag zijn zaken (zijn levenswerk vaak!) consolideren. Hij is vaak van een „portuur", aanmerke lijk groter dan de beperkte mogelijkheden van het kleine Holland. Hij wil veel meer doen. En hij wil het graag doen op een za kelijke wijze. Als hij in Holland te veel be lasting moet betalen, wordt zijn product te duur, zo niet onverkoopbaar. Dan zoekt hij een werkterrein, waar b.v. de belastingen zó laag zijn, dat hij beter uit de voeten kan. Of soms heeft hij mooie harde guldens gemaakt, die hun waarde zouden verminde ren als hij thuis bleef", dus koopt hij er liever valuta voor, die hem minder verlies bezorgen. Of inderdaad is hij zó „bösen" van het thuiszitten, dat hij inderdaad net als Nono liever ergens buiten gaat gojang kaki. Is het after all zijn eigen eerlijk ver diende geld of niet? ons kamponghuis terug Een kennis vertelde me eens rustig-. „Als ik een millioen verdien en 9 ton belasting betaal heb ik inderdaad aan 1 ton voor me zelf ruimschoots genoeg, maar vergeet niet dat ik voor een millioen gewerkt en geris keerd heb! Een ander, op een buitenlands vliegtuig: „Ik laat me niet op zo'n schandalige ma nier plukharen door de belastingen als er toch maar Sinterklaas mee gespeeld wordt. In veel van die sociale projecten wordt met geld gesméten. Daar werk ik niet voor; om een ander met m'n geld te laten smijten". Hoe dan ook, kapitaalvlucht is een inter nationaal verschijnsel. Amerika „loopt zo'n beetje leeg", zó enorm veel wordt er naar buiten gebracht (Mexico, Bahama's, Aca- pulco, Europa, Rio, enz. enz.). Op de Middellandse Zee en in de Caribbean we melt het letterlijk van de jachten, bunga lows, villa's en peperdure hotels, waar de rijken hun „negen ton van elk millioen" opsouperen. En nogmaals: ook Nono zou het doen. En U en U en U, als we maar de kans kregen Zeker ook zijn er onder deze kandjeng- besars ettelijke die hun kapitaal buiten we derom in nieuwe ondernemingen steken. De E-dollars (Amerikaanse dollars in Eu ropa) maken hier veel industrie en negotie mogelijk, waar de kleine man weer aan verdient. In feite heeft dit „zwevend kapi taal" in veel landen de armoede verminderd en daardoor internationale handelsbetrek kingen verbeterd. We moeten ze dus niet zo gauw met een eind hout achterna zitten. U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bij: fDlr. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 reis- en passagebureau Inlichtingen en boekingen o.a. in: Amsterdam Damrak 83 Tel. (020) Den Haag Plein 22 Tel. (070) 16 kantoren in Nederland. O O O O O 24 95 50 18 42 50 q v/h Hesta, Crans Co. O o 000000000000000000000000000030000000000000000(0000000000000000000000000000000000000000000 Vooral omdat we het óók zouden doen, als we de kans kregen. En als we geld hebben, wat gaan we dan doen? Met een schok zag ik dezer dagen in een tijdschriftenhandel het antwoord: ons oude bekende kamponghuis op het omslag van „SUNSET", The magazine for WESTERN LIVING, een tijdschrft voor mo derner, gelukkiger, zorgelozer wonen. Zulke afbeeldingen verschijnen regelma tig in Amerikaanse tijdschriften, van „hide outs" van millionairs ergens in de Pacific, de Antillen, van kleine pondoks in de Tropen. Maar dit omslag benam me gewoon de adem! Als de zon (van ons leven) ondergaat (Sunset) als we de wereld omgereisd zijn van het kamponghuis naar de moderne flat met alle gemakken, dan reizen we van zo'n flat weer naar het kamponghuis in het Morgenland „Ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en zij zijgt naar hare plaats waar zij oprees Lao Tse's „bestemming is terugkeer naar het punt van uitgang". Waar kapitaalvlucht al niet voor kan dienen T.R. DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO O Alg. Ass. bedrijf „Argo" O Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- 8 Q laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 g (XXXXX3000QQOOOOOOOOOOOOOOOOO 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5