jS Bolland heeft g 8 ALLE 8 krontjongplaten GUUS OVER KRONTJONG MUZIEK oooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooo Op verzoek van Tjalie Robinson wil ik toch proberen om U het één en ander te vertellen van de krontjongmuziek. Tjalie had voordat hij mij dit vroeg, reeds meerdere bekende krontjongspelers aangeschreven. Maar zonder succes. Waarom? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat in Nederland veel bekende spelers uit de vroegere tijd wonen. Ik ben maar een ikan teri vergeleken bij deze ban- dengs, maar deze kleine teri zal het proberen. Volgens mijn vader was de krontjongmu ziek eigenlijk afkomstig van de Portugezen, die honderden jaren geleden o.a. in het dorpje Toegoe bij Tangerang woonden. Deze liederen sloegen enorm in onder het hele volk. De heer Belloni speelde vroeger de ware Toegoe in z'n krontjongmuziek- platen. Dat is te horen aan de slagen van de ukelele (vroeger 5 snaren). Deze krontjongliederen zijn eigenlijk lie deren om de meisjes het hof te maken. Er werd zelfs gesproken over guitaren met soeasa snaren. Of dat zo is weet ik niet zeker. De oudere krontjong,.boeren" die in Nederland zijn zullen dit beter weten. En daarom verzoek ik hun, om dan aan de tegenwoordige Indische jeugd een kleine uitleg te geven over deze liederen. Want van de 100 Indische kinderen zijn er nog geen vijf die weten wat er vroeger in Indië voor muziek werd gespeeld. Dit komt al leen maar doordat ze nooit uitleg kregen van hun ouders. Natuurlijk moeten deze kinderen hier in Europa aanpassen. Want deze bibits moeten hier groeien en bloeien. Maar dat wil niet zeggen dat we hun niet mogen uitleggen hoe het vroeger in Indië was! Zoals U weet is de echte originele kron tjongmuziek reeds dood. Wat er tegenwoor dig voor krontjongmuziek wordt uitgeschol den is allemaal basterd". De krontjong muziek werd plm. in 1933 reeds door een beroemde zanger in zijn grondpatroon aan getast. Deze zanger was Abdulah. Hij be gon in dat jaar zijn eerste moderne lied te spelen (Poëma tango). Dat lied heet op z'n Indonesisch. Waktu maen tjap djiki. Hij begon enkele instrumenten te laten vervan gen door moderne. Bijvoorbeeld: de viool en fluit te vervangen door trompet en ac cordeon. Immers, de viool en fluit zijn de twee harten of wel zielen van de krontjong muziek. Van dien dag af werd de kron tjong heel langzaam andere richtingen uit gedreven. Als jonge jongen al vond ik de kron tjong muziek mooi. Mijn ouders waren zelf gek van dit soort muziek. Ik weet zelfs nog te vertellen dat ik, toen ik nog een jaar of 10 was, dat mijn moeder haar zilveren geldtas op de Pasar Gambir had verloren, tijdens het kopen van krontjongplaten. De beste zangers vond ik toen: Amat, Pau- lus Hitam, Soekanto, John Seger, v. d. Muil, L. Koch, Leo Spel en Bram Atjeh. De vrou wen waren Miss Roekiah, Toeminah, Siti Amsah, Annie Landouw en de onoverwin nelijke Miss Netty. Tot heden nog onver slaanbaar wat betreft oude krontjong. Er zijn op het ogenblik inderdaad goede kron tjongbands in Nederland. Maar toch, de oude oorspronkelijk echte krontjongmuziek, die kunnen ze niet. Voor mij is de krontjongmuziek niet al leen instrumentaal goed, maar ook de echte pantoens moeten er bij komen. Pan- Over krontjong wordt merkwaardiger wijs in dit Indische blad haast niet ge schreven. In elk geval is nog geen en kele serieuze studie over deze bij uit stek Indische muziek geschreven, noch zelfs een poging ertoe gedaan. Aan de ene kant is dit begrijpelijk: er bestaat nog geen historisch studiewerk over krontjong en het valt dus niet mee uit een „mer a boire" van Indische lectuur al die notities bijeen te schrapen die uit eindelijk tot een doorwrochte studie zouden kunnen leiden. DUS wordt het tijd dat wij eraan be ginnen. De onbevreesde Guus Becker hebben we bereid gevonden zijn eerste opstel over krontjong te schrijven. Er zitten aan dit opstel een groot aantal onnauwkeurigheden en onjuistheden. Voorts is het verre van volledig. Een prachtkans dus voor alle lezers om cor rigerende of aanvullende notities op te sturen, die op den duur kunnen leiden tot de samenstelling van een uitgebreid naslagwerk. WIJ - SCHRIJVEN - ZELF - ONZE HISTORIE Aan initiatiefnemer Guus Becker alle dank Tjalie geeft een voorbeeld: „soeasa- snaren". Soeasa fswasa) is een in In donesië welbekend goud-alliage van goud en koper (of brons). Het Hol landse woord ervoor schijnt spinsbek of pinsbek te zijn. Vraag: is dit waar of niet waar dat er soeasa-snaren beston den) Wie kan zich dit positief herin neren of weet zelfs een soort bewijs te leveren? Zou er een logisch motief zijn om snaren te maken van spinsbek om dat het geluid mooier zou kunnen zijn) In mijn jonge jaren hoorde ik wel eens beweren dat krontjongmuziek van soe asa-snaren „onweerstaanbaar voor vrou wen" zou zijn. Wie heeft dit ook ge hoord Alleen als wij voortdurend ervaringen en opinies uitwisselen, worden wij wij zer. toenans met echte goede rijmpjes. De te genwoordige krontjong heeft inderdaad af en toe nog de oude melodie maar de woor den zijn tegenwoordig meer verhalen dan rijmpjes. 6 Jaren lang heb ik geprobeerd de oude krontjongmuziek weer te doen herleven. Met veel pijn en moeite. Ik begon met jon gens van 25 tot 30 jaar. Ze begonnen goed, maar gingen heel langzaam over tot Ambonse liederen en Hawaii stukken en menen dat dit krontjong muziek is. Ook radioreporters roepen dit rustig om. En bo vendien noemen Nederlanders alle Oosterse muziek krontjong! Eindelijk kon ik enkele oude spelers bij eenbrengen. Het waren de veteranen Hugo Dumas, Latumeten, P. Lapré, P. de Co- ninck, Leo Spel en Frans Gruner. We vormden een oorspronkelijk kront jong-orkest. Onze eerste optreden was voor de Tong- Tong-show t.b.v. de spijtoptanten. Daarna dankzij Wim Wanrooy in Amsterdam voor ,,De oprechte Amateurs". Ook al kregen we veel applaus, men wist toen nog niet wat het eigenlijk voor muziek was. Tijdens ons optreden in Utrecht voor de Pasar Malam kreeg ik bezoek van twee heren van een platenmaatschappij (Columbia). Ze kwa men namens de heer Tjalie Robinson. Het eindigde ermee dat we met ons „De Nachtsirene" in Nederland de eerste kront jongmuziek in de handel brachten. Jammer genoeg kwam er een spaak in het wiel. Want enkele maanden voor dat deze plaat uitkwam overleed onze goede violist, de heer Latumeten. Van dien tijd af zaten we met de handen in het haar. Vooral wanneer er weer opnamen gemaakt moesten worden. Immers de viool die mis sen we. Bij onze tweede opname kregen we toen hulp van Boy Eisinger. Maar ook deze kon vanwege zijn werkzaamheden ons niet al tijd bijstaan. Alle spelers wonen verspreid. Heer Dumas Utrecht; Latumeten, Uden; Lapré, Vlijmen; Leo Spel, P. Coninck, F. Gruner, Amsterdam. Samen oefenen kostte tijd en geld. Als repetitieplaats werd Utrecht gekozen. Mevrouw Dumas was zo lief om haar huis af te staan voor repetities. Daar ben ik haar erg dankbaar voor. U ziet het, het is niet makkelijk om zo maar een orkest hier in Nederland te vor men. Na de dood van de heer Latumeten scha kelde ik de band over op Lief Java. Maar de leiding bleef nog steeds onder Hugo Dumas. Hij is en blijft een expert op het gebied van oude krontjong. Wegens persoonlijke redenen heb ik me teruggetrokken van het orkest Lief Java, en ben weer begonnen, met enkele oude spe lers, het orkest „De Nachtsirene" op te bouwen. Mijn doel is nog steeds de oude kron tjongmuziek in leven te houden. Moderne krontjong laat ik over aan de jonge Indo nesiërs die beter spelen dan menig andere band in Nederland. Vooral nu de handel open staat tussen Nederland en Indonesië, nemen de meeste mensen toch liever de actuele dan de namaak. Trouwens de krontjong is alleen gewild bij de oudere Indische mensen, want de jeugd gaat met de tijd mee. Beat-muziek. Alleen de oude Indische mensen vinden de oude krontjong mooier dan de moderne. Indien we straks heengaan, ben ik erg bang dat ook de originele krontjongmuziek met ons zal uitsterven. Guus Becker. 11

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 11