VAN HIER EN GUNDER BIJ DE VOORPLAAT ALEXANDER "Nomen est Omen". "Namen zijn voorte kenen", zeiden de oude Romeinen. En wie weet wat er bij de naamgeving aan de jonge Prins niet gedacht en gehoopt is. Als in eik gezin, waarin 'n zoon geboren wordt. Het ligt natuurlijk niet op onze weg om in dit blad bijzondere verwachtingen uit te spreken ten aanzien van de naam van onze jongste Oranjeprins, maar in het kader van ons Indische blad past toch wel een leuke ervaring die wij hadden op de dag dat de namen bekend gemaakt werden. Toen werden we opgebeld door een "ras echte Tjih", die de radiouitzending gemist had. "Hallo?" zeiden we, de telefoon van de haak nemend. En zonder enige inleiding vroeg de stem: "Lie! Hoe heet hij?!" Won derlijk genoeg wist ik meteen wat hij wilde en ik zei: "Alexander!" Even was het stil aan de andere kant van de lijn en toen kwam het commentaar vol ontzag: "Waddoeh! Iskander Moeda!"... Alexander de Jongere. Nu heeft de opvolger van Alexander de Grote nooit bestaan. Met zijn jonge dood kwam de plotselinge ondergang van het Ma cedonische wereldrijk, dat zich eens uit strekte van de Middelandse Zee tot voorbij Afghanistan. Maar in zijn korte leven heeft Alxander de Grote zich onsterfelijk gemaakt in Azië. In duizenden legenden, balladen, verhalen, gedichten leeft hij daar nog steeds voort en ontelbare potentaten hebben zich Iskander Moeda genoemd in de hoop zijn grootheid en verering te erven. Het is niemand gelukt Alexander ooit te evenaren. Maar de hoop op de komst van een nieuwe Alexander is nog niet uitgestorven blijk baargetuige Tjih's opmerking! Die veel meer is dan een zotte of vreem de uitlating. Merkwaardig genoeg is Alex ander de Grote de enige "Europeaan" ge weest die meer dan welke andere gewelde naar uit het Westen ook de imaginatie en bewondering van Azië geprikkeld heeft voor eeuwen en eeuwen. Is hij in Europa bijkans vergeten of althans veronachtzaamd, in het Oosten is zijn ster nog steeds niet ver bleekt. Hierbij moet men zich realiseren dat dit ontzag niet speciaal gewekt is door Alexanders capaciteiten als veroveraar of onderdrukker. Want andere veldheren, voor namelijk onder de Iberische conquistadores, een Napoleon, een Koeblai Khan, een Tojo, zijn die verering nooit ten deel gevallen. Wie de levensgeschiedenis van Alexander de Grote kent, begriipt ook waaróm. We hopen niet dat Prins Alexander ooit een groot veroveraar zal worden met wa pengeweld. Maar dat hij met grote gaven van geest andere wereldveroveringen ma ken mag. die zowel in West als Oost Licht zullen mogen brengen. T.R. Beste Tjalie Robinson, Hoewel ik tot mijn grote en oprechte spijt geen Indische jongen ben en niet eens een Totok kan ik TJ verzekeren mijn leven lang verlangd te hebben naar Indonesië en de Indonesische mensen. Ik ben dan ook blij dat mijn beste vrien den Indische mensen zijn, zoals Piet en Prul van Slooten uit Gouda en dat mijn goede assistente een Indische is: Mevr. Deetje Couwenberg-Molenaar. Zelf heb ik het helaas niet verder kunnen bren gen dan lid van Tong Tong Met vriendelijke groeten Dr. Jan Schouten Directeur der Sted. Musea te Gouda. Zulke eenvoudige brieven, die Tong-Tong Goddank ook wel krijgt, zijn hartverwar mend: vriendschap sec! En geen muggen- zifterijen in een tijd van opbouw! T.R. ZO DB OUDEN ZONGEN. U werkt onder de groten en voor het geheel, maar hoe wij jongeren dan T Onze jongens en meisjes in Nederland weten niet goed wat ze zelf willen, ze zijn geestelijke zwervers, ze hebben geen doel. Wat ze goed kunnen is feesten en fuiven. Veel jongens kunnen tamelijk goed knokken met hun vuisten en hun poten. Iedere jongen die dat doet, bouivt een muurtje om zich heen op en het contact buiten de knokploegen gaat verloren. Ik behoorde ook tot hen, maar deze leef-methode is niet juist. Deze jongens zijn een slaaf van zichzelf Wat Tong-Tong betreft: z'n positieve daden staan als een paal boven water, maar het gaat niet om de mensen die al bezig zijn, het gaat om de enkeling die geen besluit WIL nemen Wij moeten niet dromen of filosoferen hart sudah petang!" Uit een zeer lange brief van REIN. Beste Rein, als voor jóu, als 20-er, de dag al laat is, hoe iaat is zij dan voor de vele VOLWASSENEN en OUDEN, die ook richtingloos rondzwerven, ook een slaaf zijn van hun zelf, ook niets anders doen dan twistzoeken en vechten (lees deze ru briek maar!). En ook voor hén geldt het: ze WILLEN geen besluit nemen! Evenals voor de ouderen hebben we in dit blad talloos vele malen initiatieven ge opend voor jongeren, die allemaal gestrand zijn. De oorzaak zit veel dieper: het altijd opgevoed zijn met KORTE maatstaven: diploma's, records, baantjes, carrières. Ver reweg de meeste mensen denken dat het leven vervuld is als men b.v. generaal wordt of kantoorhoofd of èm-èr. Of filmster of vedette of dure slaggitarist. Maar ALTIJD is het hoofddoel Mens of Nevenmens te worden. Daarom blijven de meeste mensen „half". Het resultaat is altijd twist of vech ten. Tweede punt: voor verreweg de meeste mensen schijnt het hoofddoel van het le ven te zijn: HEBBEN. Maar het hoofddoel moet zijn: GEVEN. Tenslotte: zij onder de ouderen en jon geren die deze regels niet begrijpen, kun nen ook niet veranderd worden, omdat de verandering VAN BINNENUIT moet komen. Het is niet een kwestie van: „Ze WILLEN niet", maar van „ze KUNNEN niet". Er is alleen maar één middel om toch zegen te brengen: doe wel en zie niet om. T.R. TOTOK EN INDO "Ook al zijn inderdaad de controversen tus sen Totok en Indo in Tong Tong uitgewist (mijn lof ervoor), toch zijn er nog regelmatig vermeldingen van het Totok-schap of Indo schap die toch wel achterwege gelaten kunnen worden?" R. GROENEWOUD Neen. Nooit! Hormat aan wie hormat toe komt. Als een identiteit vastgesteld moet worden, verdoezel haar niet! Want ze be horen tot de intrinsiekste en mooiste van on ze Indische familie. En vergeet nooit: onze soort is Godsgeschenk. Ook in Tjalie's fa milie bleven Totok-ooms en Indo-ooms, Tja lie's Totok Pa (hij was lid van het IEV) en Tjalie (hij was géén lid van het IEV) in de beste verstandhouding, met behoud van het volle zelfrespect en het volle respect voor de ander, bijeen. Over en weer voelen wij ook geen afgunst als de een wordt aangeprezen noch leed- want wij voeden elkaar op en wij zijn één grote en goede keloearga (familie). Bedenk voorts dat altijd ANDEREN zijde spinnen bij twist in onze familie: divide et impera. Herhaal: Tong Tong laat geen twist toe en cijfert geen identiteiten weg. Howgh! T.R. BLANCO PAGINA'S "Mag ik weten of alle Tong Tongs een paar blanco pagina's hebben zoals mijn num mer?" Mevr. E. K. Nee, gelukkig niet. Ook voor andere a- bonnees die wel eens een blad ontvangen met een paar blanco pagina's: waarschuw ons snel en U krijgt een compleet blad toegestuurd. Bij elk tijdschrift gebeurt het af en toe dat bij de duizenden vellen die door de persen gaan een enkele niet af drukt. Ons blad is ALTIJD vol. ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 11e IAARG. No. 21 Pr. Mauritsl. 36, Den Haaq - Telegramadres: Tonq Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer f 0.85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4,50; halfj. 9,jaar f 18,Abt. Europa: jaar 23.—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63.Indonesië f 58.Z.-Afrika en Z.-Amerika 48.Canada en V.S. f 39. Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2