-J* i)JL<iJUjL ^LlrÊtf 'TCe «/Ww ®>v^ t-r /Vi- u/^.m.- /Ct KHOUW KIM AN INDISCH CHINESE TOKO Xju-V7 Prof. Dr. W. P. PLATE l/t*^s' C/^ ^/£k/w.£vr\. &- /bt^w^wVi-. - /j-< /jLJtn. 'Ulk^jL, vWn. <^-*-y La Cx. I#» i/iV". '/x. ^o-^ca/wv'c*.. Achterste rij, 5e van rechts, dus staande, is mijn grootvader. KHOUW KIM AN, ma joor der Chinezen te Djakarta. Mijn grootvader is vanaf de oprichting van de Pasar Gambir tot aan de laatstgehoude- ne voor de 2e Wereldoorlog actief lid ge weest van het Hoofdbestuur, Pasar Gambir Comité geheten. Hy was drager van de Gouden Erepenning van de Pasar Gambir, een onderscheiding, die voor zover mij be kend is, alleen uitgereikt is aan nog 2 anderen, Paatje Klerks en de bouwmees ter, de heer Anthonisse. Ik heb beide he ren persoonlijk heel goed gekend als scho lier, Paatje Klerks woonde op Salemba, 2 huizen van de K.W.Ill-school af, waar ik op school ben gegaan, zodat ik vaak bij hem "mampirde" ook voor boodschappen van mijn grootvader. Nu ik toch aan het schrijven ben, hierbij enige gegevens, die U misschien zullen interesseren. Mijn grootvader was ook lid van de Volksraad vanaf de oprichting in 1918. Ook van de Volksraad was hij de drager van de gouden Erepenning. Vanzelf sprekend was hij een dikke vriend van Dick de Hoog, de I.E.V. Voorman. Die was getrouwd met een Chinese vrouw, geboren LAUW. Zij was een jeugdvriendin van mijn grootmoeder. Toen de de Hoog's in Ban doeng woonden, kwam zij geregeld mee met haar man en bleef dan de hele dag "ngobrol" bij mijn grootmoeder, in ons oud familiehuis, Molenvliet West 188, het grote Chinese huis tegenover Lindeteves, nu Ga- djah Mada 188. Ik ben ervan overtuigd, dat mijn opa een grote rol heeft gespeeld in het Batavia van vóór de Tweede Wereldoorlog en als de geschiedenis van die stad ooit geschreven wordt, zal zijn naam zeker genoemd worden vanaf het begin van de 20e eeuw. Hij was reeds in 1905 tot majoor der Chinezen be noemd en is dat gebleven tot aan zijn inter nering in maart 1942. In 1935 werden alle majoor's der Chinezen in heel Ned. Indië titulair d.w.z. zij behoorden niet meer offi cieel, dus ook administratiefrechtelijk tot het B.B. Slechts voor mijn grootvader is toen een uitzondering gemaakt. Hij is ook de enige Chinees uit Indonesië, die ooit door Koningin Wilhelmina in particuliere audiëntie is ontvangen in 1927, toen hij een reis door Europa maakte en een paar weken in Nederland verbleef. Als oudste kleinzoon was ik zijn anak (eigenlijk tjoe- tjoe) emas en vertelde mij vaak van al zijn activiteiten. U begrijpt, dat uit deze woorden liefde en bewondering spreken Velen is het ontgaan, dat mijn opa door de Jappen als zo gevaarlijk werd beschouwd, dat hij in Djakarta ondanks zijn hoge leef tijd eerder werd opgepakt dan 't Neder landse B.B. Op 8 maart kwam de Jap Dja karta binnen, reeds op 20 maart werd om 5 uur 's morgens mijn opa opgepakt, wij allen uit het huis gegooid met alleen onze pyama aan en het huis verzegeld. Via de gevange nissen Boekit Doeri en Serang is hij in het kamp Baros in Tjimahi terechtgekomen, waar hij op 8 februari 1945 is bezweken. Ik weet, dat hij heeft willen volhouden, maar hij was te oud, 75 jaar. Hij had overal zijn mannetjes en heeft een rapport bij de regering ingediend over de Japanse spionnage-activiteiten. Hier zijn de Jappen achtergekomen en dat was de reden van zijn snelle internering. Hij was dan ook lid van zowat alle bestaande verenigingen en comité's in Djakarta, vooral op charita tief gebied en is mede-oprichter geweest van "Ati Soetji", een soort "Steurtjes-huis" voor verwaarloosde Chinese meisjes. Het spijt me, dat ik slechts één naam kan noemen van de personen, die op de be doelde foto staan. Mocht U echter andere gegevens wensen over verschillende facet ten van het oude Batavia, dan sta ik gaarne tot Uw beschikking, misschien ook, dat U meer documentatie-materiaal bezit, dan ik in mijn hoofd heb. In elk geval mijn oprechte bewondering voor U en Uw medewerkers voor het prachtige Tong Tong werk. Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting, Mr. KHOUW HOEY TIN 1e. De tweede van links is naar el Ie waar schijnlijkheid de heer N. van Zaiinge. Deze was in 1927 lid van de gemeenteraad, twee de vervangend burgemeester, en in het "dagelijks leven" directeur van de K.P.M. 2e. De man achter Burgemeester Meyroos (met het donkere haar, en zo te zien met zwart snorretje en sikje) is waarschijnlijk de toenmalige gemeente-secretaris, de heer D, van der Zee. Andere stelden vast Ber- retty. Met deze zijn wij het eens. 3e. Waar ik heel zeker van ben, is dat de heer die op de foto rechts naast de door mij vermeende heer van der Zee voorkomt (die lange, met snor en bril, in toetoepjas) de heer A. E. Simon Thomas is. Deze was in 1927 secretaris van het bestuur der Han delsvereniging "Batavia"; een vereniging die zich ten doel stelde haar leden gele genheid te geven tot het inwinnen van infor maties, enz., welke voor hun van belang konden zijn. Zij had een verenigingsge bouw: Binnen-Nieuwpoortstraat 11. W. A. DEKKER (Anak - Betawie anno 1928) Dit zijn slechts enkele van de ZEER VELE brieven die wij mochten ontvangen ter iden tificatie van de personen op de foto. Uit al deze brieven sprak niet alleen herken ning, maar ook waardering en achting voor de heren op het plaatje. Blijkbaar vormde de burgerij van Batavia veel meer een grote familie dan zo oppervlakkig leek. Zij kende haar "kandjeng besars" goed en is ze nog steeds niet vergeten. Hormat, Anak Betawie! T.R. S I I TER OVERNAME gelegen in Centrum Den Haag j Brieven om inl. aan Afd. Adv. onder nr. 2181. ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiïii 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4