lm ffiMl Henk Engel Komt MINSTENS tweemaal op de ixde Pasar Malam Tong Tong Laten we er geen doekjes om winden en niet tawarren: DE man van de Kurhaus- Reunie van de Birma- lijn-krijgs gevangenen is Henk Engel. Niet alleen is hij de gees telijke vader van deze reünie, maar ook de bouwer. Tong Tong heeft de gestadige groei van dit enorme werk van het begin af mee kunnen ma ken, hel "draaiboek" van de totale organisatie (12 vel folio) tot driemaal toe zien omwer ken Dat draaiboek'. Wij bewaren het in ons archief als een voorbeeld van perfecte organi satie. Ter inzage (en eventueel tot afschrik!) van allen die zoiets ook zouden willen onder nemen. Ondanks de gigantische arbeid waren er natuurlijk limites (b.v. van beschikbare plaats ruimte) waar "critiek" over is geweest. En er waren mensen die de Beproeving van de Dodenspoorweg alleen konden zien als iets schandelijks dat liever vergeten moest worden. Ook zij spaarden Henk hun roede niet. Maar er zijn nu eenmaal altijd alleen maar twee soorten mensen op de wereld: de doeners en de niet-doeners. Henk Engel behoort tot de eerste soort. En DUS hebben we deze reünie, die er om historische redenen zijn MOET. Tong Tong neemt in ontzag zijn petje af'. Wie is Henk Engel? Geboren 6 augustus 1909 in Wormerveer. Gymnasium A. Reserve officier. Gehuwd, 2 kinderen, 5 kleinkinderen. 1930- 1942 Thee planter HVA Sumatra. 1942- 1943 Burma- Thailand (tijdverlies? Neen. óók carrière: ka raktervorming; organisatietalent; arbeid'.), 1946 tot heden aanvankelijk personeelschef, sinds 1963 onderdirecteur van een groot le- vensmiddelenbedrijf. De opbouw van de reünie begon als plan in mei 1963. Kurhaus besproken september 1963. lste Draaiboek maart 1966. Driemaal gewijzigd. Ter oriëntatie in oktober '66 reünie meegemaakt van FEPOW in Londen en voor zitter Fepow in Melbourne bezocht. Vele in stanties successievelijk benaderd en van ALLE volle medewerking ondervonden. Comité ge vormd februari 1967. Aanvankelijk alleen Henk Engel en secretaresse Mevr. G. Rompies- Amesz. Uitgebreid met twee werkkrachten. Response niet alleen van de zijde der reunis- ten, maar ook van Pers, TV, Radio overweldi gend. Burma is "IN"! Zal de Birma-road "in'' blijven? Veel hangt daartoe af van U, lezer. Als alle Birma-roaders hun herinneringen vast leggen in een paar schetsen, een on vergeeflijke herinnering, een zo eerlijk mogelijke vastlegging van eigen erva ringen, kan van al deze verhalen één boek worden samengesteld. Met dit werk wil Tong Tong zich gaarne be lasten. De redactie-commissie zal wor den gevormd door Tjalie Robinson en Kees Stolk. Alle inzendingen opsturen naar Prins Mauritslaan No. 36, Den Haag, met op de enveloppe in de lin kerbovenhoek: BIRMA. Er is reeds aardig wat copy verza meld, maar nog lang niet genoeg! Zet U in de komende weken aan het schrij ven, Laatste Garde! En laat ons samen iets maken dat het Nederlandse aan deel in deze nu al legendarische spoor weg voorgoed vastlegt in de historie! Ons dunkt: dat is van ONZE kant een waardig antwoord op het initiatief van Henk Engel! Want er is te veel te zien en te kopen om (vooral op de eeuwig razend drukke vrijdag en zaterdag!) te bereiken. Vooral de kleinere voorstellingen (wajang, film), de demonstraties en de shows (Therese Stein- metz, de Sakaba-show,) kunnen natuurlijk alleen een bepaald minimum zitplaatsen ga randeren en dan vist U telkens weer achter het net! Wie echter de rustiger woensdag of don- derdag-ochtend en middag kiest voor een grondig bezoek, kan later altijd alleen maar voor de "rameh" komen en zal voor jaren aan onvergeetlijks mee naar huis nemen! Want heus: de Pasar Malam is een Euro pese en buitenlandse reis in pocketformaat. En veel goedkoper! Dit jaar hebben we electrische rijstkokers en bromfietsen, maar ook een Pasar Rom- bengan (die vermoedelijk wel op de eerste dag de flinkste aderlating zal ondergaan!). We hebben tropisch fruit en groenten, een enorme variëteit aan toko-artikelen, Aziati sche kunst, bazaarartikelen, U kunt een lot van de Ned. Sanatorium Stichting Davos kopen en een auto winnen, U kunt kachels, wasmachines, parfum, zilverwerk, borduur werk, muziekinstrumenten, authentieke Te xas cowboy-hoeden, speldjes en sleutel hangers, siertegels met wajang-figuren, Singaporese en Hongkongse marktartikelen kopen. U kunt de reünie bijwonen van de Indi sche voetballers en van de Indische auto mobilisten (met een gewéldige stand van automodellen en foto's), boeken kopen met handtekeningen van de schrijvers zelf, want Johan Fabricius, Hella Haasse, Hein Buiten weg, C. v. Heekeren en nog vele andere zullen op minstens 1 of 2 dagen aanwezig zijn. Er zal dansen zijn in de Houtrusthallen en er zullen wajangvoorstellingen zijn, de meest uiteenlopende kermis-attracties en... en... BETOEL TE VEEL OM OP TE NOE MEN! Want onze Indische Pasar Malam Tong Tong wordt elk jaar populairder, dus ook gezelliger! In feite is het terrein waarop we ons sinds enige tijd bewegen, zó ruim en het aantal attracties zó groot dat het niet mo gelijk is in dit blad een volledige opsom ming te geven. Bovendien zijn nog een paar van de grootste attracties in petto! En vergeet niet: eigenlijk is elke Pasar Malam één grote ongeorganiseerde, maar daarom des te gezelliger, rapat van ex- tawanans. Want hebben niet alle Indisch- gasten knijp gezeten? Daarom hebben we extra-pret, joh! WANT IEDEREEN VINDT IEDEREEN TE RUG! Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldrlng, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, Is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. EL ATABAL (3 km. v. Malaga) TE HUUR: volledig gemeubileerde zeer ruime bungalow. Grote tuin. Op langere termijn f 400,p. mnd. (incl. licht, gas, water) vanaf medio juni. Te bevr. Segbroek- laan 412 K, Den Haag, tel. 070 - 638395. Door J. W. LEEMBRUGGEN wordt contact gezocht met vroegere leraren en medeklasgenoten van de Chr. Muloschool te Soekaboemi jaren 1931 - 1934. Br. Weimarstraat 250, Den Haag. Veelz. geintr. ind. jonge man zoekt leuk meisje 18-22 jr. als reisgenote voor het maken van dag tochtjes a.s. zomervacantie, alles vrij. Br. m. foto o.e.r. aan Afd. Adv. ond. nr. 2185. Gevr. HULP i/d HUISH. inw. bij dame alleen. Mevr. A. v. d. Plas, tel. 070 - 24 69 30. AANGEBODEN: Inwoning a. besch. dame 65-70 jr. bij krasse alleenwonende dame in gerieflijk huis. Jaarsveldstraat 185, den Haag, tel. 36 31 75. TER OVERNAME gevraagd een 2de hands kruiden- medicijnboek 4. atlas van Mevr. Kloppenburg, Br. met prijsopgave aan Mevr. E. Salens, Schulpkamp 49, Nijkerk. WERKSTER gevraagd niet jonger dan 20 jaar elke woensdag van 10-13 uur. Aanmelden dagelijks na 20 uur, Vivlenstraat 11, Den Haag. Ilt|lllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l Eigenlijk is de PASAR MALAM TONG TONG één grote rapat van ALLE ex- 1 tawanans ("mannetjes én vrouw- tjes"!) uit het voormalige Ned. Indië. Je hebt er geen idee van hoe- veel ouwe kontjo's je weer tegen het lijf loopt! En een jool, man! minui11111111111111 Henk Engel 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10