KRETA SETAN RIT VAN UW WOONPLAATS* NAAR DE PASAR MALAM IN HOUTRUST OP ZATERDAG, 1 JULI A.S. DOE MEE - DOE MEE - DOE MEE 60 jaar geleden: de eerste Cadillacs op Java. En aan het eind van de reis een geweldig gezellige koempoelan. De geschiedenis herhaalt zich op de negende Pasar Malam voor wat betreft de rit en de koempoelan! Ruim zeventig jaren geleden is het dat de eerste automobilisten Java's straatbeeld "stof feerden". Op de a.s. Pasar Malam zal een stand worden ingericht, die gewijd is aan de pionierstijd van de automobiel (krèta sètan) en aan de auto-pioniers uit Tempo Doeloe in het bijzonder. Deze tentoonstelling is tevens de introductie van het boek "KRèTA SèTAN", dat naar wij hopen, binnenkort zal verschijnen. Deze "roman van auto-pioniers in het oude Indië" werd geschreven door Frans Habnit, oud hoofdredacteur van "Het Sportblad" (later "De Motor", officiéél orgaan van de Java Motor Club), dat door zijn vader in 1909 te Soerabaia werd opgericht. Het boek zal vele unieke foto's bevatten, waarvan er een aan tal op groot formaat in de stand te zien zullen zijn. Wat is er ongelooflijk veel veranderd in die zeventig jaar, Uw krèta sètan van nu is nau welijks nog familie te noemen van die krèta sètan van "toen-froeher", maar in één ding zijn we gelukkig allemaal onverwoestbaar het zelfde gebleven. Voor een gezellige koem poelan met lekkere rijsttafel zijn we wel te vinden. Daarom, en om die oude pionierstijd nog eens te herdenken en als introductie van het "Krèta Sètan"-boek willen wij voor U, automobilisten onder de Tong Tong-ers een ouderwetse rit organiseren. Een rit vanaf Uw woonplaats*) naar de Pasar Malam met Uw eigen auto uiteraard op zaterdag, l Juli a.s., de laatste van de 4 Pasar Malam dagen, ledereen kan meedoen! Het is geen race-wed strijd. Alle deelnemers hebben kans op één van de vele aantrekkelijke prijzen en een hoofdprijs. Het lot zal de winnaars aanwijzen. Aan het eind van de rit wacht U in de Rotonde van Houtrust (op het Pasar Malam-terrein dus) een smakelijke rijsttafel. Iedere deelnemer krijgt een herinneringsoorkonde en een souve nir aangeboden. Tenslotte zult U een echte wajang-koelit voorstelling kunnen bijwonen. En we hebben nog meer verrassingen in petto, speciaal voor U, oud JMC-ers, DMC-ers en Tong Tong-automobilisten ,die aan deze bij zondere rit zult deelnemen. Rest ons pog U te melden, dat het inschrijf geld voor bestuurder en wagen f 8,50 bedraagt, voor meerijders/sters is dit f 6,50. Meer bijzon derheden en een inschrijfformulier krijgt U geheel vrijblijvend toegestuurd wanneer U onderstaande bon invult en uitknipt (of over schrijft) en als drukwerk opstuurt naar: PASAR MALAM TONG TONG, Prins Mauritslaan 36, Den Haag. De tijd dringt, Uw aanvraag om meer bijzonder heden moet UITERLIJK 6 JUNI a.s. bij ons binnen zijn. En bedenkt U wel: de rit kan alleen doorgaan bij voldoende deelname, dus nog maals, DOE MEE, DOE MEE, DOE MEE aan dit historische evenement van Tong Tong! Maar stort U s.v.p. nog geen geld, hoe alles precies in zijn werk gaat en nauwkeurige aan wijzingen m.b.t. wat U moet doen, staan te lezen in het inlichtingenformulier dat U na inzending van onderstaande bon (of na een telefonisch verzoek: 070 - 54.55.01) krijgt toege stuurd. Ook voor Hagenaars hebben wij de moge lijkheid geschapen aan deze rit deel te nemen; meer bijzonderheden op aanvraag. KRèTA SèTAN RIT Naam: Adres: Woonpl.: ontvangt gaarne geheel vrijblij vend uitgebreide inlichtingen en het inschrijfformulier van de Krèta Sètan rit naar de Pasar Malam op zaterdag, 1 juli a.s. (Handtekening) HET HAMERTJE. In Ubon lag het grote kamp, vanwaar da gelijks een working-party naar het vlieg veld gestuurd werd, om er pillboxen te bou wen. Later vond de Jap het beter een klein permanent kamp bij het vliegveld te heb ben, zodat op een gegeven moment een 200 man naar Sensitai overgebracht werden. Zo nu en dan moest ook korvee gedaan worden in het jappenkamp bij het vliegveld. Eén van de Jappen had ongelooflijke O-be- nen en werd dan ook vanzelfsprekend Krompoot genoemd. Hij schijnt nogal ge leden te hebben onder dit gebrek, want kwam hij iemand met O-benen tegen dan kon die zeker zijn van een daverend pak slaag. Helaas hielp dit optreden niet om zijn benen recht te krijgen. Bij het werk in het Jappenkamp moest alles model geschieden. Te beginnen steeds met aantreden, melden, vervolgens afmar cheren en aan het werk gaan. Bij het jas- mee hetzelfde ritueel: aantreden, numme ren, een heel Japans verhaal afsteken tegen de Japanse commandant, waarna gegeten mocht worden. Op een kwade dag waren we bezig plag gen te leggen op een pillbox. Deze plaggen werden stuk voor stuk met een houtje, door middel van een houten hamertje, vastgezet. Bij het jasmee moesten de hamertjes alle maal ingeleverd worden. Ondergetekende had het ongeluk op een dag plotseling tot commandant van een ploegje bevorderd te worden en niet precies op de hoogte zijn de van het Japanse verhaal dat opgedreund moest worden, vergiste hij zich keer op keer, en na elke vergissing kreeg hij een klap met het houten hamertje op het hoofd. Na tien klappen kon niemand zijn lachen meer houden. Zelfs Krompoot begon te lachen, waarna we gelukkig konden gaan eten. In Koei herinner ik me een Indische jon gen die alle slangen, die gevangen werden, beetpakte en weer het bos in droeg. Er is hem nooit iets overkomen hierbij. H. M. Carpentier Alting. PRECIES INDO. We stonden in de rij voor het ontbijt in het kamp Cantjanabury. De avond tevoren was een groep Amerikanen, waaronder en kele Mexicanen, in het kamp gearriveerd. Vóór mij stond een van de Mexicanen, een donkere jongen. Hij viel niet op tussen al die Indo's Plotseling draaide degene die voor hem stond zich om en vroeg hem: In welke groep ben jij ingedeeld, Boong?" „I'm sorry, I don't understand you," ant woordde de Mexicaan. ,,Wah doe, kaja ja-ja-ö. I don't under stand you." Tot mij: „Jij hoort die vent. Hij spreekt zijn moerstaal niet meer. Haweldih seg." „Hij is een Mexicaan", legde ik uit. „Je verlak." „Toch is het zo, hij is vannacht binnen ge komen." Tenslotte een en al verbazing: „Wah niet hedach, seg, Mexicaan precies Indo." Ex-P.O.W. no. 446 F. Th. J. Witterland

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14