Het begon al in m Tüiiïf Töiiïf BIJ DE VOORPLAAT i i Toen rond de eeuwwisseling deze foto gemaakt werd in het vredige "Indië van Tempo Doeloe", toen wij nog droomden van een carrière in de Oost en niets an ders verlangden dan het vaste verlofje naar Holland, toen versloegen ergens in het ho ge Noorden in 1905 de waardeloos geachte legers van het kleine Japan de gigantische LEGENDARISCH Twee thans wereldberoemde, ja haast le gendarische begrippen: de Dodenspoorweg en De Drie Pagoden, die stonden op de hoogste pas van het befaamde traject waar krijgsgevangenen tegelijkertijd vanuit Bir ma in het Westen en Thailand in het Oos ten naartoe bouwden. Slechts door bekrom penen nog beschouwd als symbolen van vernedering, zijn beide tenslotte toch uitge groeid tot symbolen van ongebroken vol harding en moed. En van triomf van de kleine mens met alles tegen, die tóch zegeviert! Keizerlijke Russische armeeën voor de eerste maal na eeuwen "imperialisme" van het Westen over het Oosten had een kleine Aziatische natie een Westerse mogendheid gedecideerd verslagen. Azië werd wakker en in een halve eeuw groeide onweerstaanbaar een enorm zelf respect. en in Indië wisten we het niet. Terwijl wij nog spotten om alles wat "Tiap Djepèng" was en geen acht sloegen op een volkje van barbiers en speelgoedma kers", terwijl wij nog onze militiemaandjes genoeglijk doorbrachten als een soort extra vacantie, bouwde Japan een gigantische strijdmacht op en oefende zich in China in een effectieve bewegingsoorlog. Toen reeds werd op Japanse stafkwartie ren de Birma Road in kaart gebracht (een werk dat toenmaals door Europese ingeni eurs onuitvoerbaar en ondenkbaar werd ge acht)... Veertig jaar later sloegen de Ja panners "plotseling" toe. Plotseling? Of sliepen wij? In vier tijger sprongen werd doorgestoten in het Oosten tot Hawaii, in het Z O. tot Port Darwin, in het Zuiden over Street Mandalay tot Tjila- tjap en in het Westen tot in het hartje van China en Mulmein! Het kolossale Europese imperium schudde op zijn grondvesten en een handjevol Europese "kolonialen" moest alle tol betalen... Dat hóbben wij gedaan - en nochtans nimmer versaagd! ONAFH. IND. TIJDSCHR. 11e JAARG. No. 22 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave; Publ. en Handel Mü Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4,50; halfj. 9,jaar 18,Abt. Europa: jaar 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland 63,Indonesië 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.); voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2