Eet modern beschaafd en tóch uiterst origineel met onze Tong Tong place- mats met het feestelijke Baiische "kebogan"-motief. 3,50 place-mat plus servet. WAT ZOEKEN IN TONG TONG In de TT van 15 febr. (pag. 16) vraagt E. Visser onder meer: "Welke mooie en nuttige krachten schuilen in dit blad, al zien we ze niet? Wat zocht ik als ik zelfs in mijn kwaai-kwaai-buien met mijn vriend jes" samen Tong Tong veroordeelde? En wat vond ik blijkbaar steeds weer? Ik weet het niet. Weet U het?" De redaktie tekende erbij aan: "Nee, we weten het niet. Wie van de lezers weet het wel?" Wel, dit is mijn mening: "Wat we in Tong Tong zoeken en daar ook vinden isONSZELF. En doordat we hier onszelf vinden, vinden we elkaar over de hele wereld, als een grote groep in broederschap verenigd. Tong Tong maakt ons bewustzijn wakker. Daardoor is Tong Tong het enige Indische blad ook dat velen van ons de OPENBARING brengt van wat de ware Indo is, ook waar we tussen de regels door lezen, ook daar waar we in twist uit elkander gescheurd lijken. Er is ergens tóch een mystieke band tussen het Oosten en het Westen. De Indo is zelfs waar hij het ontkent de belichaming van die band. Een band die altijd zal blijven zoeken naar een echt bestaan. DAAROM HEEFT TONG TONG RECHT VAN BE STAAN EN KAN NIET TEN ONDER GAAN. Want er klinkt de stem in van een Hoger Geweten. Verkort. Accentueringen van de inzendster: RITA SCHENKHUYZEN Pasadena U.S.A. Het is wel een ontzaglijke sprong van de "shameful halfcast" die maar het liefst weg-assimileren moet, naar de mens die de drager moet zijn van het eeuwige zoe ken naar elkaar van het Westen en het Oostenl Vooral hij, die het hoofd schudt over de vele gebreken van vele Indo's (zijn zelfontkenning, zijn onwil om eigen waarden te onderzoeken, zijn gretigheid naar oplos sing van zichzelf in een andere volksgroep, Vervolg van pag. 9 en hen daarbij helpen, niet verwerpen. An ders ontwrichten we een fundamentele wel- vaarts- en geluksverhouding in de gemeen schap des staats, die rampzalige gevolgen kan hebben. In deze nabeschouwing spring ik nogal van de hak op de tak. Maar bewust. Elk der aangeroerde terreinen is breed genoeg om er uitgebreide studies van te maken. Dat worde overgelaten aan de lezer. Als hij maar serieus wil zijn. Als hij maar minder moddert met systeempjes, maar de oudste waarden blijft zoeken van Tijd en Ruimte. Laat ons bedenken dat op de bodem van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en Revolutie ook liggen een ontworsteling aan de toenemende industrialisatie van dit ba sisch agrarische volk. En het conflict tus sen de "moerba" van de fabrieksstad en de "marhaen" van de "oedik". Politiek en staatsbestuur zijn geen maak- werkjes, maar horen zich op harmonische wijze aan te passen bij natuurlijke volks gesteldheden. T.R. zijn gebrek aan studiezin naar zijn oor sprong en zijn ontzaglijke twistzieke ver deeldheid...), kan niet anders dan timide twijfelen. Wat ik doe. Maar al mijn nabije vrienden weten hoezeer Rita mij met deze gedachten nabij is. Dat dan voor wat de Indo denkt. Maar wat zou de Indische Totok in Tong Tong zoeken...of is er achter het "heimwee" niets anders? Ik weet b.v. zeker dat mijn vader, een Totok, van Tong Tong genoten zou hebben. Niet omdat het mijn blad is, niet voor de zalige herinneringen alleen, maar voor wat anders óók. En wie vindt hier een antwoord? T.R. ...OF JE MOET HET ZELF MAAR WETEN... Als de berg niet bij Mohamad komt, komt Mohamad bij de berg. Als Tjalie niet bij de doe komt, komt de doe bij Tjalie en doet aan mijn schrijftafel zijn "opmetingen". Waar je met een schuins oog van je schrijf machine toch wel naar kijkt. Naar dat idioot doende wijzertje van de hartdrukmeter... En dan zeg je geen boe of ba meer, als de doe zegt: "Zes weken rust of je moet het zelf maar weten..." Het lamme is dat die dokter het helemaal niet boos of zuur zegt, maar even vlak alsof hij zeggen wou: "Dit katoentje kost zes dubbeltjes de el!" It is a FACT. Die zes weken rust is natuurlijk "out of the question". Bovendien kan de dokter op dit kantoor meteen persoonlijk kennis maken met de oorzaken van veel spanning. Nog steeds Is huisbezoek beter dan wacht- kamerbezoek! Hoe dan ook: het gaat voortaan aan merkelijk planplanner. En laten we verder maar duimen... Overigens zijn de oorzaken van veel spanningen typisch Indisch in een Neder lands milieu: A. Als wij orders geven voor uitvoering van plannen precies volgens door ons ver strekte gegevens, b.v. volgens tekeningen van Rogier (en die IS goedl), krijgen wij van de Hollandse uitvoerder vrijzinnig ver anderde werktekeningen, waar klapperbo men lijken op crotons, bamboestoelen op peterselie, krokodillen op tjitjaks en onze leuke Indische bèbèks op waterhoofdige slachtkuikens. "Dat is toch ook mooi..." "NEE, meneerl Dat is afschuwelijk!" En dan komen altijd weer van die ellenlange NODELOZE dis cussies over de Indische natuur. Lantjangl En de tijdnood wordt groter... B. Orders worden NIET op tijd uitgevoerd ondanks schoonklinkende beloften. Onze sierlepeltjes lopen nu al de dubbele tijd van de leveringscondities. De tegels laten telkens weer wachten. Altijd weer smoes jes altijd weer smoesjes. Wie zegt dat de Europese leverancier betrouwbaarder is dan de Aziatische, zit doodgewoon niet in de handel en kletst maar wat. Tussen de betrouwbare leveranciers zitten ook bosjes volslagen onbetrouwbare. Het lamme is dat onze tijdschema's en dus ook onze financiële planning vaak lelijk in de war kunnen lopen, als orders niet op tijd los komen. Dat ik ondertussen door boze lezers op het matje word geroepen, is zo erg niet. Daar ben ik al aan gewend. Maar dat ons werk niet prompt wordt op geleverd, dét is naar! Alleen kantoormensen met een regelma tig lopende job kunnen me kalmerend toe roepen: "Sabar, Tjalie, Sabar..." Want zij dragen tóch nergens algemene verantwoor ding voor. Managerziekte en maagkwalen komen verreweg het meest voor in het be drijfsleven, niet op departementen of bij gepensioneerden thuis... Maar we zullen het toch maar tammetjes- an doen voortaan, ja? T.R. 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10