Uude Koeken Uit Zoeken Dubbele werkruimte Sinds de verschijning van dit nummer be schikt Tong Tong over tweemaal zoveel werkruimte als voorheen, omdat de etage boven ons kantoor ook aangetrokken is kunnen worden. Alleen insiders kunnen begrijpen welk een enorme opluchting dit voor ons geeft; méér dan dat: de redding uit een impasse waarin wij al jaren zitten door een veel te kleine werkruimte voor een veel te groot arbeidsveld. Jaren lang hebben onze pape rassen op elkander gestapeld gelegen en bij het opzoeken van wat "onder in de pan" zat en het wegleggen van de bovenste stapels zijn telkens stukken verlegd en dus soms geheel "verloren" geraakt. Waardoor veel misnoegen bij inzenders (terecht!) en regelmatig belemmering in de voortgang van ons werk. Een typisch voorbeeld biedt bijgaande afbeelding van een werkstuk, ons toege stuurd begin vorig jaar door de heer P. F. Möller, met het bijschrift: "Hier is je "gouden plaat" voor de zo veelste "Piekerans van een Straatslijper" aangeboden door een "gek" de bekende prent uit onze bundel "Pieke rans". Bij één van de vele verplaatsingen van materiaal is deze enveloppe vermoe delijk in een map "afgelegde stukken" ge schoven geraakt en verder uit het oog ver dwenen. Nooit heeft Tjalie hem onder ogen gehad; nooit heeft de sympathieke inzen der (een waar artist!) enig bericht van Tjalie ontvangen. Toen ik dezer dagen bij het doorsnuffelen van oude stukken de plaquette vond, was ik er zo door getroffen, dat ik direct Möller wilde opbellen maar hij was telefonisch niet meer aangesloten. Direct in de karto- theek gezocht naar zijn adres hij was geen abonnee meer! Hij is voor ons "als door de aardbodem verzwolgen" en dat doet ons méér leed dan wij zeggen kunnen. Wie kent hem en wil hem zeggen dat Tjalie en Tong Tong zeer getroffen zijn door zijn dankbaar aanvaarde huldeblijk? Zulke zoekrakingen en vergissingen zijn er vele geweest. Verdiende verwijten heb ben wij berouwvol geslikt, maar ons "rom- bèngan-kantoor" blééf rombèngan! Deze nachtmerrie is nu eindelijk voorbij. Eindelijk tweemaal zoveel bergruimte en tweemaal zoveel werktafels, waarmee effi ciënte orde kan worden betracht. We hoeven zeker niet te vertellen dat het zenuwslopend gezoek en de daarmee verloren tijd nu eindelijk tot het velleden behoren en dat we ons met meer effect kunnen wijden aan de belangen van dit blad. Méér napas méér tenaga harder poekoel teroes! T.R. KAMPKEUKENHUMOR. Een van de werkolifanten had ziin poot verstuikt en hinkte door het kamp. hier en daar een hapje bedelend. Ook hij had de plaats ontdekt, waar het meest te bietsen viel, de keuken. Een baantje in de keuken werd door menigeen begeerd en wie zo'n baantje had deed alle moeite het te houden. Het keukenpersoneel moest daarom ook dagelijks het een en ander aanhoren, meest sarcastische opmerkingen. Zo ook in ver band met de manke olifant. Deze kwam op een ochtend aangehinkt en stelde zich naast de etenhalers op, de slurf vragend naar de koks gestrekt. „Wah, die olifant 'nda kapo," merkte een van de etenhalers luid op. „Waarom 'nda kapo. boong?" vroeg zijn maat hem verbaasd. „Jij weet niet, ja? Histeren, hij probeert een kok deruit te trekken, Kesleo, boong!" Homerisch gelach van de etenhalers, woedende blikken van het keukenperso neel. Ex-P.O.W. no. 446 (Kesleo verstuikt. Voor hen die het niet begrijpen: wie eenmaal kok was in een krijgsgevangenenkamp, was er zelfs door een olifant niet uit te krijgen. Deze olifant zou bij een poging z'n poot verstuikt heb ben...!) Gevraagd door de heer G. J. K. Pesch, La- wickse Allée 70, Wageningen: H. A. van Hien: De Javaanse geestenwereld. deel I: geschiedenis der godsdiensten op Java, deel li: de Badoewi's en hun Pawoekon's, de Tiang Tengger en hun ngilmoe's; deel III: De Tiang pasek en hun Tengerans, de Mohammedanen en hun Primbons. Gevraagd door S. L. F. Catalani, Laan van Meerdervoort 1580, 's-Gravenhage, tfn. 070- 39 63 27: Oud Soerabaia door G. H. von Faber. De Indo-Europeaan door Petrus Blumberger. Aangeboden door de heer G. J. K. Pesch, Lawickse Allée 70, Wageningen: UIT ONZE BOEKHANDEL: Eliza Thomson: Setengah mati4,90 C. van Heekeren: Het pannetje van Oliemans 8,90 Levi Strauss: Het trieste der tropen 3,50 b.g. prijzen incl. porto AAN DE EVENAAR Van de Indonesische Ambassade kregen wij ondervolgend gedicht toegestuurd, "da- ri seorang Belanda bernama G. Kolleman, jang masih mengenang dan mentjintai Indo nesia", welk gedicht wij gaarne plaatsen: O Djawa, kleinood van smaragd, Dat eens Vulcanus met ontem'bre kracht Ons baarde. En uit moederschoot der aarde Een paradijs tevoorschijn bracht, Hoe kostelijk ligt ge daar Te pronken. Op de Evenaar. Uw bergen op verre kim geplant, Somstijds bepluimd door kraterbrand, Zijn blauw. Verzamelen de hemeldauw. Die vrucht schenkt 't immegroene land, Hoe machtig staan ze daar, Geleund tegen de evenaar. Uw vlakten torsend rijst en riet, En mais en palmen. In 't verschiet De dessa, met hoven geurend naar kambodja, Waarin g'uw doden achter liet. Hoe mooi van kleur liggen ze daar, Rustend onder de evenaar. Uw volk door vrijheidszin bezield, Eeuwenlang in vernedering geknield, Verbrak de kluisterende banden, En nam haar lot in eigen handen, Het leeft thans in vrijheid daar, Opbouwend aan de evenaar. Dr. C. J. J. van Hall en C. v. d. Koppel: De Landbouw in de Indische Archipel, deel I: Algemeen gedeelte, en deel II A: Voedingsgewassen en genees middelen. K. v. d. Veer: De Rijstcultuur in Indonesië. K. v. d. Veer: De grote cultures van Indo nesië. A. Boomgewassen. Aangeboden door de heer W. F. W. Schar- dijn, 'Roemer Visscherstraat 61 I, Haarlem. 1. Beknopte Encyclopaedie van Ned. Indië door Prof. F. J. Bezemer. 2. Geillustreerde Encyclopaedie van Ned. Indië door G. F. E. Gonggrijp. 3. Java album Deel II van Droste. 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12