HAJOM HAJEM van Arcken Jos. hem zag het sociologische en historische belang van dit verzamelen van gegevens uit het verleden. In de jaren '56-'57 kreeg hij een eenmalige subsidie van ZWO voor een bronnenonder zoek t.b.v. de Indisch-Nederlandse letter kunde. Hieruit resulteerden o.m. het boek over Van der Tuuk en een aantal artikelen over de zaak Lebak. In '62 werd opnieuw een aanvraag voor subsidie ingediend voor een historisch bronnenonderzoek van de sociale en culturele historie in de 19e en 20e eeuw. Door toedoen van Prof. Uhlen- beck is dit een doorlopende subsidie ge worden, die stilzwijgend wordt verlengd zolang het werk voortduurt. WAT GEPRESTEERD WERD Het is ongelooflijk wat er in die korte tijd dat het werk aan de gang is, gepresteerd werd. Vooral dank zij het geweldige en thousiasme, niet alleen van Nieuwenhuys, maar ook van zijn medewerkers, die dit werk al lang niet meer beschouwen als "kerdja-sadja" om het dagelijks brood mee te verdienen. Het is veel meer geworden: "Iedere dag worden we ons meer bewust van onze positie, beseffen we hoe ons le ven daar onze persoonlijkheid en ons leven hier heeft bepaald". Alle drie zijn ze in Indië geboren: Rob Nieuwenhuys in Sema- rang, Maus Rugebregt op Ternate en Frits Jaquet is een anak Betawi. Met z'n drieën hebben zij een hoeveelheid materiaal verzameld, die boven verwachting groot is. Bijna vertwijfeld roept Nieuwen huys uit: "We zitten hier in een mer-è-boire van gegevens, maar het is nog niets verge leken bij al het materiaal, dat nog bij de mensen is en dat dagelijks verloren gaat! Je moet er niet aan denken: terwijl wij hier zo gezellig zitten te keuvelen gaan er mis schien unieke foto's en brieven verloren". Omdat men er zelf niets meer aan heeft gooit men "die rommel" maar weg. En niet alleen daarom, ook omdat men meestal het historisch belang van een foto of brief niet onderkent. Het gebeurt wel eens, dat iemand Nieuwen huys aarzelend benadert met de bijna ver ontschuldigende opmerking: "Ik heb -hier nog wat oude brieven, maar daar zult u wel niets aan hebben". "Wel niets aan heb ben! Natuurlijk hebben we er wél wat aan; wat in de ogen van de buitenstaander een onbelangrijke briefwisseling is, vormt voor ons een document van grote historische ,,'t Werk groeit me al jaren volkomen over het hoofd", vertelde ik m'n oude en goede vriend Rob Nieuwenhuys, ,,al was het alleen het beheren van de steeds groeiende massa brieven, foto's en copy, méér dan Tong-Tong ooit publiceren kan! En er is veel bij té goed om vergeten te worden. Hoe beheer ik De Schat van Aladin?" „Breng hier, man!" riep Rob verheugd uit, „ik zal alles graag voor je opbergen en registreren. Hier is alles veilig bewaard in stalen kasten èn hier komen de studenten van volgende decennia ervan profiteren! Mocht Tong-Tong ooit wat overkomen, dan is hier een veilige vluchthaven vot>r alles wat jij en je lezers zoveel jaren lang trouw verzameld hebben!" Dat is aan geen dovemansoren gezegd. Al beseffen velen het niet, dat gekke kan toortje van Tong-Tong is zo zoetjes aan een archief geworden van veel kostbaars uit ons verleden dat NOOIT verloren mag gaan. Het aanbod van hulp is dankbaar aan vaard en in bijgaand artikel presenteren we onze lezers „De Man en Zijn Werk" van HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR LAND-, TAAL- EN VOLKENKUNDE te Leiden. waarde. Ik kan het niet vaak genoeg her halen! Het gaat vaak om één enkele zin. Vaak zijh juist de intieme brieven van grote waarde, omdat iemands persoonlijkheid er zo goed in uit komt. Een voorbeeld vormen de ver lovingsbrieven van Multatuli die ons een verrassend inzicht geven in zijn karakter. Het is een voortdurend zoeken naar hóe men dacht en voelde. Hoe dacht Totok over Indo, Indo over Totok, hoe reageerde de Totok op de Indonesiër, wat dacht hij over het land? Waarom ging iemand in 1850, '60 '70 überhaupt naar Indië toe? Het gaan naar Indië en het leven daar, het gaf een gevoel van vrijheid, macht, zelfbe vestiging. Zo'n periode in de tropen was vaak uitermate belangrijk voor de karakter ontwikkeling. Zo hebben mensen als Rum- phiué, Junghuhn, Van der Tuuk, P. A. Daum e.a. zich pas ten volle ontplooid tijdens hun verblijf in Indië en men kan zich afvragen wat er van hen geworden zou zijn als ze niet naar Indië waren getrokken. Zouden ze het dan ook mannen zijn geworden, waar over men nu toch met enig ontzag en be wondering spreekt? Als het om bekende persoonlijkheden gaat, blijkt soms uit een persoonlijke correspon dentie dat de man in kwestie heel anders was dan de officiële bronnen doen vermoe den. Zo staat de GG Otto van Rees be kend als de sterke man "Koning Otto", die met ijzeren vuist regeerde. Uit een brief wisseling met zijn dochter komt hij echter naar voren als een gevoelige, kwetsbare, bijna hypochondrische figuur. Overigens was deze complete, uiterst waardevolle briefwisseling bijna verloren gegaan. Bij toeval las Nieuwenhuys in de Haagse Cou- "koel eri verkwikkend" zo heet de ruim 600 m2 grote TROPISCHE TUIN op de PASAR MALAM TONG TONG. Dank zij de medewerking van de Haagse Plant soenendienst en de afd. Zuid-Holland van de Nederl. Orchideeën Vereniging kunt U van 28 juni t/m 1 juli rust en verkoeling vinden tussen groen en orchideeën in HOUTRUST DEN HAAG rant over een tentoonstelling van keramiek in het Gemeentemuseum van Etie van Rees. "Kleindochter van GG van Rees" stond erbij. Nieuwenhuys nam direct contact met haar op en dat bleek maar net op tijd te zijn, want zij stond op het punt de hele stapel brieven te vernietigen... OOK DE EENVOUDIGSTE... En zo gebeurt het op een keer, als vader of moeder sterft, gaat dochter bij de kachel zitten met alle oude foto's, brieven en sou venirs. Ze kijkt alles nog eenmaal door, en dan wordt het meeste verscheurd en ver dwijnt in de kachel, het ene kostbare do cument na het andere! Terecht zou men kunnen opmerken: maar de belangrijke mensen uit Nederlands-ln- dië zijn toch bekend, men kan contact op nemen met de nabestaanden. Natuurlijk, en dat wordt ook voortdurend gedaan. Maar hoe vaak is het niet zo, dat de nalaten schap bij een dochter terecht is gekomen die door haar huwelijk een andere naam draagt. Zo'n geval als van Etie van Rees, die onder haar meisjesnaam exposeerde is een grote uitzondering. Bovendien gaat het niet alleen om bekende personen en namen. De uitingen van de meeste onbekende personen kunnen juist sociologisch van groot belang zijn. Het is voor Nieuwenhuys een voortdurend zoeken naar verborgen schatten, die je zou kunnen vergelijken met ongeslepen dia manten: de leek denkt dat het dood gewone kiezelsteentjes zijn, maar de ken ner ziet de waarde ervan en slijpt de grauwe klompjes tot fonkelende edelstenen, die door vele generaties na ons bekeken en bewonderd kunnen worden. "Misschien" overpeinst Rob Nieuwenhuys, "kan de ge neratie na ons er zelfs meer mee doen dan wij, die zal beter kunnen objectiveren, wij zitten er nog te dicht op. Ook daarom zijn we verplicht materiaal te verzamelen, ook voor de mensen na ons". Toch is er nog altijd een groep mensen, die zegt: "Waarvoor al dat verzamelen van gegevens uit het verleden; voorbij is voor bij, soedah niet meer oprakelen maar", Lees verder volg. pag. HORLOGERIE I Kom bij ons langs J tijdens de Pasar Malamdagen Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 13

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 13