Hotel ,ardjoena' I J. M. VAN EXEL's Astma-Bronchitis patiënten CHEMO PHARMACIA H.O. Radio BOLLAND Maar juist omdat het "voorbij" is, omdat het een afgesloten tijdperk is dat nooit meer terugkomt, is het zaak zoveel moge lijk gegevens te verzamelen. Het is een deel van onze vaderlandse geschiedenis gewor den en het is uiterst belangrijk dat alle on juiste opvattingen, die er over dat veel ver guisde en becritiseerde koloniale tijdperk bestaan, uit de weg geruimd worden. Want hoe dan ook, het heeft zijn invloed gehad en heeft het nu nog indirect op het Neder land van nu en op het Indonesië van nu. "CONCURRENTIE" VAN HET BUITENLAND Ook in het buitenland - of moeten wij tot onze schande zeggen: méér nog in het bui tenland? - ziet men het belang van dit werk in. Over Engeland, dat het grootste kolo niale rijk heeft gehad spraken wij al, maar ook in Amerika wordt op twee van de meest bekende Universiteiten n.l. Yale en Cornell intensief gewerkt. En wat enkele universiteiten in Australië doen is eenvou dig beschamend voor ons. "Als we niet op passen hebben ze al het beste materiaal voor onze neus weggekaapt" waarschuwt Nieuwenhuys. Gelukkig hebben de werkers hier in Nederland één onschatbaar voor deel: de grote Indische groep, waaronder nu nóg wel, veel belangrijk materiaal is. Niet alleen in de vorm van brieven, foto's e.d. maar ook belangrijk zijn de herinne ringen, die opgeschreven kunnen worden. En daarbij gaat het echt niet om mooi "stij len", maar om de herinnering, die wordt weergegeven. ledereen kan neerschrijven wat hij kan ver tellen, tenslotte schrijft men niet voor een literair weekblad! Toch zijn er bepaalde overwegingen, die de mensen ervan weerhouden materiaal af te staan. In de eerste plaats het idee, dat het niet belangrijk genoeg zou zijn. Nogmaals: dat kan een buitenstaander niet beoorde len; we kunnen het niet vaak genoeg zeg gen, van nu af aan: als u iets wilt weg gooien dat betrekking heeft op Indië, vraag Uzelf eerst af: zou Rob Nieuwenhuys het kunnen gebruiken? Als u denkt: ja, geluk kig, dan is er niets verloren, meteen bellen voor een afspraak. Als u denkt: neen, dan tóch niet alles weggooien maar schrijven of bellen voordat de opruimwoede weer de overhand krijgt! PIETEIT Dan is er de groep van mensen, die wel het belang van het materiaal inziet, maar het uit piëteitsoverwegingen ten opzichte van de overledene liever onder eigen be heer houdt. Vaak is men bang, dat het in verkeerde handen zal vallen. Maar dan juist is het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde de meest geschikte plaats om het materiaal te bewa ren, want nergens is het zo veilig opgebor gen als juist daar. En wanneer piëteit u er van weerhoudt, bedenkt U dan, dat U 't ma teriaal op verschillende manieren kunt af- mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiuininiiiuiiiiiiiiRniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniinBna Logeren in Den Haag? j I dan natuurlijk bij Moderne kamers, prima service, prettige h sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In 1 iedere kamer warm en koud stromend water. Groot Hertoginnelaan 205 Tel /070/39 03 24 B luiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii staan: 1in eigendom 2) in eigendom onder bepaalde voorwaar den, dus bijv. de eerste 25 jaar niet toe gankelijk voor het publiek 3) in bruikleen 4) in bruikleen onder bepaalde voorwaarden 5legateren met notariële akte) 6) korte tijd afstaan om te laten fotocopiëren Het onder 6) genoemde alleen als het niet' anders kan, want fotocopiëren van hand schriften is vrij kostbaar en zo groot is de subsidie nu ook weer niet! Onze ouders en grootouders en voor een deel wij ook, wij hebben de Indische his torie gemaakt. Over heel Nederland, we kunnen wel zeggen over de hele wereld verspreid, liggen de brieven, de foto's, de "vodjes" papier, de souvenirs; op oude zolders, in kelders, in kamferkisten, in oude hutkoffers, daar ligt al het kostbaars dat tezamen de afspiegeling is van wat men dacht en voelde in die tijd die voorgoed achter ons ligt, maar daarom niet hoeft te worden vergeten. OOK VOOR INDONESIË En niet alleen voor ons is dit verzamelen van documenten van belang, ook voor de Indonesische geschiedschrijving. Op dit moment is Indonesië voor de 19e eeuw ge heel en al aangewezen op Nederlandse bronnen. Het vorig jaar promoveerde cum laude te Amsterdam de heer Sartono, hoogleraar aan de Gadjah Mada Universi teit in Jogjakarta op een dissertatie over de Bantam-opstand van 1888, een uiterst objectief proefschrift waarmee hij baanbre kend werk leverde. Ook nu weer is hij bijna dagelijks op het Instituut te vinden de heer Ibrahim Alfian, een historicus, die voor zijn proefschrift de rol van de oelama's (schriftgeleerden) in de Atjeh-oorlog als onderwerp gekozen heeft en daarvoor eveneens aangewezen is op officiële en niet-officiële Nederlandse bronnen. TWEEDE TEMPO DOELOEBOEK Nieuwenhuys-zelf is thans bezig aan een handboek in twee delen van de Nederland se letterkunde in Indonesië, van de 17e eeuw af tot nu toe. Het is een studie die langzaam vordert, omdat ze enorm veel lectuur en bronnenonderzoek vereist - dat hij zonder zijn twee medewerkers ook niet zou kunnen doen. Aan het handboek zal nog een deel worden toegevoegd in de vorm van een platenatlas met reproducties van illustraties en foto's. "Mijn tweede Tempo Doeloe-boek," zegt hij. "Ik beschik door mijn werkzaamheden over bijzonder curieus en interessant materiaal". Als dit handboek naar hij hoopt midden 1968 voltooid zal zijn (het zal bij de uitge ver Querido verschijnen) denkt Rob Nieu wenhuys eerst aan het schrijven van een paar Indische moordverhalen, niet om de sensatie, maar omdat zulke geschiedenis sen een sterk menselijke kant hebben en bovendien een prachtige kijk geven op bepaalde facetten van de Indische samen leving. Vooral op «het schrijven van deze verhalen - half documentaire, half roman- verheugt hij zich bijzonder, niet als R. Nieuwenhuys. maar ditmaal als E. Breton de Nijs. En daarna? Er is nog zoveel waarover ge schreven moet worden vóór het onher roepelijk te laat is. En met te weinig men sen. Wat staan wij - in veel gunstiger om standigheden - achter bij het buitenland! HELPT!! Helpt U alstublieft Rob Nieuwenhuys, door breek de sleur, overwin uw aarzeling, werk mee materiaal te verzamelen, herinnerin gen op te schrijven, gesprekken te voeren, "tips" te geven, mensen te activeren! Help hem UW verleden te bewaren en voor de vergetelheid te redden. Zeg hem uw medewerking toe in welke vorm ook en schrijf hem of bel hem op (niet uit stellen!): R. Nieuwenhuys, Koninklijk Insti tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Stationsplein 10 te Leiden (tel. 01710-48333 toestel 4026 of 4027). ELLEN n^iiiiHiiiiMiiiiiimuHiMiiiiiNiiiimHiHiiiiiiniiiiiiuiiiuiuiiiuuuiiHiiiiHiriiiMuiumiiHmHitiiiiiiHniiHiiiui Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 j Den Haag - Tel. 33 21 17 j Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. 1 vanaf maat 32 Ruime keuze in Zomer-sandalettes Ideaal voor de "Sakaba"! imilllllllllllllllllllllllllillllllllltHIIIIIIIIIIIHIlHIIHmillIHHINIIIIIItlllllllllUllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllÜS U kunt direkt verlichting en zelfs veelal genezing vinden door aanschaffing van de „CHEMO" Handverstuiver Fijne verstuiving Onbreekbare lichtweren de medicijnhouder. Ook in ELEKTRISCHE UITVOERING verkrijgbaar voor zware patiënten I Vraaat inlichtingen bij: (Dir. Th. E. Bendien) FRED. HENDRIKPLEIN 6. DEN HAAG Telefoon (070) 55 26 47 Wegens enorm succes opnieuw in Uw be langstelling aanbevolen de nieuwe L.P. In donesia met o.a.: Nasib tambangan, kront jong air Laut, Djiko untuang, Stambul djom- pang, etc. f 17,50. Een nieuwe originele krontjong gezongen door Miss MARIATI, fant.l slechts f 11,90. Bezoekt onze stand op de Pasar Malam, wij hebben daar 'n spec. L.P. PASAR MALAM. Stationsweg 143 - tel. 070-60 17 03 Stationsweg 77 - 070 60 15 12 DEN HAAG 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14