■m HOE LIGT ONZE TAAK? de eerste Indische SELAMAT MANDI badhanddoek f. 5,95 Terbikin olehnee, niet Tio Tek Hong, Bataviamaar door TONG TONG! Afmeting: 50 x 100 cm Kleur: Groen Ontwerp: Rogier Boon Kwaliteit: PRIMA Nederlands Patroon: inGEWEVEN (dus geen "tjitak"!) Hoewel geheel eigen ontwerp en uit voering is de prijs niet hoger dan de normale marktprijs voor deze objecten: Voor het eerst te zien op de a.s. Pasar Malam. Beperkte verkoop; verder voor- bestellen. De baddoek wordt in ongeveer augustus gevolgd door een bijpassende GASTDOEK Zelfde patroon, uitvoering en kleur; afme ting 40 x 60 cm; prijs f 3,—. Per STEL, dus 1 baddoek plus 1 gastdoek f 8,-. Samen: het hartelijkste welkom dat U Uw gasten bieden kan. Bestellingen: TONG TONG Handel, Prins Mauritslaan 36 Den Haag. Dit is geen brief aan de redactie van Tong Tong, omdat het me vrij onbehoorlijk lijkt de redacteur van een blad te gebruiken als klachtenboek, als vraagbaak of als ie mand op wie men zijn krachten kan meten, resp. tegen wie men zijn gal kan spuien bij tijd en wijle. Dus moet si pembatja dit schrijven naar beschouwen als een weet in de ruimte. Misschien wordt het nog eens geplaatst in Tong Tong, vrijwel zeker wordt het gestopt in de doos: "onbehandelde copy". Wie zich er niet voor interesseert zal de betekenis niet horen, en wie zich er wel voor interesseert, die wist het toch al lang. Niets nieuws dus. De laatste tijd wordt er in Tong Tong tamelijk veel geschreven over de totok, de z.g. totok kesasar. Een verschijnsel op zich zelf. En om me voor te stellen, ook ik ben totok. En als men kijkt wat er alleen al in de twee februari-nummers (1967) van Tong Tong gezegd wordt, dan zijn er direkt al de volgende punten uit te destilleren: (a) Verhoudingsgewijs meer totoks leg gen vaste band met Indonesië dan Indo's, (in zelfde stuk: banden worden niet ge schapen met geschrijf achter raampjes). (b) Tjalie kan alleen met een handvol totoks die studeren praten over geschiede nis van Indo-groep etc. Indo leest niets; totok heeft meer zin voor studie en onderzoek. Waarom juist deze twee punten bij el kaar geplaatst? Omdat totoks het soms zo veel moeilijker hebben dan Indo's! Totoks die niet-Hollands denken of handelen vin den hier voor geen enkele steun in hun meeste dagelijkse sociale relaties! Bij hem zijn vaak zelfs de meest elementaire sociale banden, die van verwantschap, ondermijnd, omdat de familie en het gezin eist en ver wacht, dat ook de totok kesasar zich zal gedragen als een totok betul. En dit is zijn omgeving en milieu niet te verwijten. En dit geldt niet alleen voor verwantschaps-ver- houdingen, maar strekt zich uit over alle sociaal kontakt met Hollanders. De Hollan der verwacht dat zijn mede-Hollander ook als Hollander betul handelt, dat "Indischen" anders handelen, o.k., maar dat zijn bruin tjes! Wanneer nu de totok kesasar niet wil en/ of kan assimileren, dan is hij gedwongen tot toneelspelen. En velen spelen hun rol over tuigend! Alleen dit maskerdragen kan bot singen voorkomen. Maar het eigenlijke leven onder dat mas ker zoekt een uitweg, vaak op de wijze van een westerse traditie, n.l. door studie van het Indisch verleden, in zijn studie van, en soms zelfs in het opbouwen van kontakten met het moderne Indonesië, in zijn steunen van Tong Tong, om zijn gevoelsleven en denkwijze een steviger, meer beredeneerde en rationele basis te geven. De denkwijze en gevoelsleven verandert niet! Alleen men poogt er een westers berede neerd fundament onder te metselen. We moeten schrijven en werken om voort te komen. O.K. Geschiedenis wordt niet gemaakt achter de schrijftafel. O.K. Er zijn mensen nodig die bereid zijn ont beringen te lijden. O.K. Maar laten we niet dezelfde fout maken, als vroeger zovelen gedaan hebben, n.l. door onvoorbereid op weg te gaan, zonder studie. Voor studie is nu gelegenheid! Bi bliotheken puilen uit, niemand is er die het alles kan lezen, doet er niet toe. Maar lees iets! Studie is niet gemakkelijk; vaak hoogst vervelend, oninteressant en saai, omdat stu die op zichzelf steriel is. Maar tanden op elkaar, en daarna de wereld opnieuw ont- deken, exploreren, zien zoals hij is, en veranderen, en werkelijk leven, leven met volle teugen, ieder op zijn eigen wijze. We moeten ons aanpassen aan omstan digheden. De oude generatie heeft eerst zelf alles kunnen zien, beleven en heeft zelf geschiedenis gemaakt voor ze tot studie kon komen. De jeugd kan beter eerst stu deren, daarna exploreren. Door studie vooraf zal men wellicht vele dingen zien waar men anders geen oog voor gehad zou hebben. De werkelijkheid heeft vele gezichten! Bovendien kan slechts een man met een titel voor z'n naam hier te lande iets met gezag beweren. Hoe irra tioneel dit ook is, het blijft een feit waar men rekening mee dient te houden. "Pukul terus". Inilah perkataan bagus be- nar, maar welke leeftijdsgroep neemt dit ter harte? Mensen die vroeger in Indië waren alleen maar? Of ook de jeugd waartoe ik zelf ook behoor. Dit is het kernpunt van het probleem voor mij. En wat een studie- of discussiegroep be treft, wie zou er iets willen lezen over wat er reeds ontdekt is en waarover men zich reeds verwonderd heeft? En wie zou dit willen bespreken alvorens zelf op onder zoek en evontuur uit te gaan? Siapakah mau, pemuda/i? Of is TV té boeiend, luie stoel té zacht, lopen té ver weg (sudah, op televisie zie je toch ook!) en is de welvaart te machtig en bindend? Nou, wie wil een discussiegroep, accent verdeeld over studie, discussie en gezel ligheid? Of kan men slechts discussie voe ren per brief omdat men niet in Leiden woont? Baik pun! Eerlijk gezegd ik zou verbaasd staan als ik ook maar één reaktie kreeg. Leiden. C.F. C.F. is een jong Hollands student, al jaren lang abonnee van Tong Tong, een kalm toeschouwer, iemand die leren wil. Het soort dat Holland (en Indonesië) gediend heeft van mannen als Linschoten en Rum- phius af tot Snouck en Mellema toe. Aan dit soort Blanda's heeft de Indo-groep te danken alles wat zij nu heeft. Laat ons dit nooit vergeten als wij al te gauw klaar staan met critiek op "de" bekrompen, vooringe nomen, afwijzende Hollander! Als we echter nagaan wat de Indische groep gedaan heeft om de weethonger en de integere menselijke interesse van dit goede soort Hollanders aan zich te ver plichten, dan is dat inderdaad zeer weinig. De betrouwbare en nuttige kennis van de (zie verder volg. pag.) 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19