PASAR MALAM altijd raak I t VAN HIER EN GUNDER Een bezoek aan de J 28, 29, 30 JUNI en 1 JULI HOUTRUST - DEN HAAG "INGET MATI ,,AD PATRES" FA. «JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 T ajo, ramé, 4 dagen gezellig fuiven, Indisch en Chi nees eten, allerlei soorten stands, uitgebreid show programma, bioscoop, kermisattracties, w.o. schieten met katapult. 4 (Vervolg van pag. 2) delijke taal van de sentimenten die de Indonesische revolutie nog steeds door kruisen. De werkelijkheid leert dat in vesteerders in de onafhankelijk geworden landen juist bij voorkeur "oudgedienden" uitzenden, omdat zij daardoor hun belangen het best gediend weten. Wie weet hoeveel Britten en Nederlanders in b.v. India, Pakis tan, Malaysia en de centraal-Afrikaanse landen werken en met klinkend succes! beseft dat 25 jaren tropeneivaring een té nuttige schat zijn om weg te gooien voor mensen die "nog groen achter de oren zijn". Ook: de goede zakenman en bouwer zijn té efficient om tijd en risico's te wagen aan politiek. Ook: wie nog steeds "mo- mohs" ziet in een afgedaan verleden, schiet niet hard op in het heden. T.R. "WIJ ZIJN GEEN BABOES..." "Toen ik het had over de Sakaba-show te gen een vriendin, viel ze opeens scherp uit, of ik mij niet schaamde. Zo vernederend, net als baboes! Wat moet je daar nu tegen zeg gen!" Mevr. M. Niets. Deze kennis komt uit een milieu waar de enige vrouwen in sarong en kebaja die ze kende, altijd baboes waren. Als ze Raden Ajoes gekend had, als haar eigen moeder en grootmoeder sarong kebaja ge dragen hadden, zou ze immers niet zo kun nen spreken? Als U straks op de Pasar Malam komt, zult U zien dat Indische en Totokse meisjes "every Inch a lady" wél in sarong en kebaja lopen. En er zó ge distingeerd uitzien dat menige "Europese" toeschouwster zich misschien voelen zou als een verklede baboe... T.R. FOTO'S UIT INDONESIË Gaarne wil ik langs deze weg mijn bijzon dere voldoening uitspreken over de gelukkige keuze van onderwerpen bij het samenstellen van Tong Tong nr. 20. Kunnen voorplaten ais bij bovengenoemde Tong Tong geleverd vaker voorkomen? Moge lijk zouden meer lezers, evenals ik, wat meer oriëntatieprenten verkiezen, zodat wij ons zelf kunnen overtuigen hoe ons bekende, om meni ge herinnering, uiterst dierbare plekken, ("bla- kang oedik" of niet) óf nog herkenbaar zijn óf onherkenbaar veranderd. Is het moeilijk aan foto's te komen van Bandoeng, Djakarta, Soerabaia, Malang met betrekking tot het stedeschoon, vergezichten, landschapfoto's etc.? J. M. GERVERDINCK Tong Tong heeft jaren lang bij ALLE in stanties moeite gedaan voor een regelmati ge toevoer van foto's en nieuws van "In donesië NU", maar is daarin niet geslaagd. Laat ons tevreden zijn met wat we hebben. T.R. HET WROKBIJLTJE "...en het kan toch niet ontkend worden dat zelfs Tong Tong af en toe bewust of per ongeluk Indonesië op gevoelige tenen heeft getrapt. Misschien is daaraan te wijten..." Uit een lange brief van M. v. d. WEYDE Niet alleen voor dit contact, maar voor alle menselijke contacten geldt dat er soms bewust, soms onopzettelijk pijn gedaan wordt. Is U soms vergeten wat óns in ALLE jaren van ons bestaan op letterlijk ELK ter rein werd aangedaan? En als U (dat waar deer ik in U) grootmoedig vergeet en ver geeft, waarom vindt U het vanzelfsprekend dat anderen óns niet vergeven? Wie bij alle fouten die wij maken, blind is voor onze fundamentele trouw en goed gezindheid die Tong Tong jarenlang letter lijk uitstraalt, maar met een akelig wrok- bijltje kappen wil, die kan alleen maar klei ner worden in onze ogen. En op ons woord, daarvoor is alles wat wij in ons hart mee dragen van het oude Indonesië té goed. Angstvallig en laf elk woord timbangen past niet in een werkelijke vriendschap. Als dat de conditie blijft, dan beseffen wij des te beter wat wij met Tong Tong te verliezen hebben, maar anders zijn dan wij zijn wil len wij NIET. Gek hè? We "hangen tussen de wal en het schip" en zowel wal als schip verwach ten voortdurend dat we zullen blijven soe batten om genegenheid. En daar zijn we tóch wel te trots voor. Aan de ene kant horen we steeds weer: "Vergeet en assimi leer of sterf!" Aan de andere kant: "Blijf blind en critiekloos vóór ons of sterf!" We willen geen van beiden. We willen alleen onszelf zijn. Is dan het alternatief: "Sterf?" The dickens! Sterven doen wij tóch alle maal. Gun ons dan in elk geval het geluk te sterven zoals we zijn. Howgh! T.R. BRUINE BUS Hierbij de inhoud van de "Bruine Bus" over vier maanden. Gisteren, 30 april, opende ik de loodzware bus en bleken er 511 centen in te zitten. 500 Centen wisselde ik tot dit bankje van vijf. De resterende elf centen vor men weer het begin van de komende 4 maan den SPAREN. Ik zal proberen of ik bij mijn zusters een bus kan laten plaatsen..." Mevr. W1CHERS-BLECKMAN Zo af en toe plaatsen we in Tong Tong een reactie uit onze lezerskring om U te doen weten dat de padi onhoorbaar BLIJFT groeien. Bij sommige mensen gaat het heel erg langzaam, bij andere vlug, maar bij ALLEMAAL is het resultaat POSITIEF. Nogmaals: wie alsnog een Bruine Bus thuis wil hebben, schrijf ons een briefkaart je en U wordt geholpen. Op Uw beurt gaat U op de lange termijn onze lezerskring helpen, die later in moeilijkheden mocht geraken. Het is een werk van POEKOEL TEROES! ROES! Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan, onze lieve moeder, zuster en oma MIMI BONGERS-RDHMANN Inquietum est cor nostrum donee requiescat in te. (Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U). Uit aller naam: A. Bongers. 's-Gravenhage, 27 mei 1967. Zoutmanstraat 69. Op verzoek van de overledene heeft de crematie in stilte plaatsgehad. Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 Fa. Johs. Ouwejan Zn, ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) minui 1 GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN 1 Toonzaal: TORENSTRAAT 82 DEN HAAG - TEL. 60 07 46 imnHinmnninrainiiiiiiiiiiip 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22