BIJ DE VOORPLAAT ^S?VVAN HIER EN GUNDER GEKKENHUIS De Pasar Malam is gewoon een voortzetting van de oude Pasar Gam bir, zowel naar geest als naar opzet en doelstelling: Oost en West SAMEN op één jaar beurs, niet in een zakelijke, maar feestelijke sfeer. Daarvan getuigt het hier volgende gedicht uit 1926 nog steeds voortreffelijk: czDe <~~Dclkenbcnd op 't 3<Coningóp lein. 't ^7Öordt SCermió op het koningóplein. <zL)e <^aóar gambir lonkt <:17let duizend lichten door den nacht, en ijvert met der óterren pracht, vuurwerk ópat en vonkt n alle volken mengen zich en huppelen in het rond: hineeó^j-appanner en ermaan 3^.elt, 3£ling, oflrmeniër en pavaan <~&recieó de <~Oolkenbond a 't ómadelyk lot van ^Babylon doet zulk een eenheid goed, die torenó tot den top volmaakt. 't volk óchoon dil\erent, bespraakt, zingtS^et ^lOien CYleêrlandóch <Bloed enève hee\t zijn <lS^olkenbond, <~I)en fl(aag zijn V^oog gerecht ^Yïlaar 't ió ólechtó kinderópel align <zDe volkenbond aan 't 3^.oningóplein ió niet geveinód maar echt lauio brandt t^ocarno'ó vredeólicht, cl 't llakkert en verbleekt het wordt een vale jlauwe óchyn 't <~LOordt tijd, dat aan het ^Coningó plein <~iE>atavia'ó <:lDolkenbondóleótyn zijn vreugdevuur ontóteekt ...11 Cïflelió iStoke. ^Batavia 1926 TIDA LOEPA Mijn vrouw, in lndiè geboren en getogen tot haar 20e jaar, afgezien van verlofperioden in Holland, altijd nog vervuld van het geboorte land (hoewel niet door enige band des bloedt daarmee verbonden; maar wat is bloed? toch geen ziel?), kreeg van onze oudste zoon een half jaarsabonnement op uw blad. Dus lees ik het ook. U ziet, hoewel sinds 1908 in de tanah blanda, ook ik vergat het "land waar men is kind geweest" (zoals de dichter Jan Prins zei; waarom neemt u niet eens een zijner gedichten op?), dat paradijs - een land van geluk waar men uit heeft moeten trekken - nooit. Ik heb weieens gedacht: waarom zo'n In disch blad? De Indische mensen sterven uit. Hun cultuur sterft uit, want zij is afgesne den van haar wortels. Ik sprak al zeer donke re en van veel Maleis bloed voorziene tikster- ijes bij ons op kantoor, die geen woord Ma leis meer kenden.... Maar, zo eens wat gedachten op papier tik ken, blijkt mij dat uw werk nodig is. Er komt een nieuwe generatie, en die moet niet met dezlfde opvattingen naar Indië komen als onze voorvaderen, die aleen maar handelswaar en verblinde heidenen konden zien. Er is wat gegroeid, het moet niet afdorren. Het onderhoud aan de oude brug, zodat die weer gebruikt zal kunnen worden, dat is uw werk. S. Zestig jaar weg uit de Oost en betoel geassimileerd (anders had hij het hier toch nooit uitgehouden?!), maar zijn land van Herkomst verloochent hij NIET. Petje af voor deze veteraan! Voor één zo'n vent mag u van mij duizend "doodzwijgers" in uw zak stoppen.... en dan is die zak nóg leeg! T.R. Op de grond liggen wajangpoppen uit de vorige eeuw naast koopwaren uit Singapore en Hongkong van vandaag. In de kasten staan de daghregisters van de VOO naast folders van handelsartikelen van morgen. In de lucht is de bandrecordermuzoek van gamelanmuziek: de Kebo Giro, de Manjar Sewoe en de Gangsaran, terwijl van de parterre de wilde beat opstijgt van de Sads, die straks op de Pasar Malam spelen. De tafels zijn bezaaid met memoires en studiën over filosofie en religie. Naast of fertes en facturen uit Bombay en Tokyo. Vertegenwoordigers van Hollandse nijver heidsindustrieën wisselen elkaar af op onze kantoorstoelen, afgewisseld met dames die als mannequin gaan fungeren op de Sakaba show. Grote wapenschilden van Indische steden worden geschilderd met een sterke verflucht, naast de dromerige geur van de melati die Bapa Anggrek hefft gebracht. Voetballers en historici, krontjongspelers en javanici komen interessen bespreken. Op de tafel staan flesjes peperdure obat Dat is het kantoor, pardon, het labora torium van Tong Tong,dat vechten moet om te blijven leven. „Je moet alleen maar schrijven, Tjalie", zeggen de vriendelijke toeschouwers, die geen idee hebben van het uiterst moeilijke bestaan van uitgeverijen tegenwoordig, van het staatsdeficit van 2,3 miljard en den te rugslag daarvan op het zakenleven. De krant van vandaag ligt opengeslagen bij het bericht van de ondergang van "General Banden en Rubber Mij Holland" met een geaccumuleerd verlies van 12,3 millioen op een aandelenkapitaal van 18 millioen gul- den(l). Zes honderd mensen op straat. Heden ik. Morgen gij? Hoeveel faillisementen van uitgevers zijn er in de afgelopen jaren al niet geweest? Hoeveel anderen hebben teneinde raad moeten fuseren? Tong Tong staat als altijd alleen met een veel te kleine oplaag. Hoe moeten de gaten gevuld worden? Handel drijven! Als al onze lezers maar regelmatig wat bij Tong Tong kopen, blijven wij over eind. Met onze orders bij diverse Holland se bedrijven helpen wij ook hén om over eind te blijven. Kan je wel handelen, Tjalie? Ook als ik het niet kon, wat schiet er an ders op over? In krijgsgevangenschap heb ik handel gedreven, als boer geplant, een krant gedreven, ook alleen maar om te blijven bestaan. Waarom hier niet? Holland is een handeldrijvend land. Hier is assimilatie geboden. En met een variant op Coen's: "Onse natie moet drincken ofte creperen" zegt Tong Tong nu: "Wij moeten dagangen ofte creperen". In Indonesië tij dens mijn reis van 1965 heb ik veel geleerd. Zowel van jongste blagen uit kinderrijke gezinnen als van keurige kolonels: Jank niet! Geef niet op! Steek de handen uit de mouwen! Ga de straat op en handel! Dus doen wij het nu ook. WANT TONG TONG MOET BLIJJVEN LEVEN! En ook al leven we dan in een gekken huis, kita berdiri di kaki sendiri, sobats! Poekoel teroes! T.R. ONAFH. IND. TIJDSCHR. - 11e 1AARG. No. 24 Pr. Maurltsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mü Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer ƒ0,85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4,50; halfj. 9,jaar 18,Abt. Europa: jaar 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland 63,Indonesië 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika 48,Canada en V.S. 39, Suriname en Antillen 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.): voor alle landen 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2