RAFFLES DE STICHTER, ANTONISSE DE BOUWER Zo zag in de zorgeloze "Roaring Twenties" de Pasar Gambir te Batavia er uit. Op de voor grond Pasar Gambir Nomor Doewa: het heir van eettentjes rondom de Pasar Malam. Ah, dat was feestvieren Onze Pasar Malam (dit jaar de IXde al!) is, zoals men weet de voortzetting van de traditie van de roemruchte Pasar Gambir van Batavia. Wie heeft de Pasar Gambir gesticht? Het antwoord zal honderd van de honderd lezers verbazen: niemand minder dan Sir Thomas Stamford Raffles honderd en vijf tig jaren geleden! Helaas ontbreken ons de precieze jaar tallen, maar het is een feit dat gedurende het Britse tussenbewind van 1811-1816 de toenmalige Engelse Lt. Gouverneur Sir Tho mas Stamford Raffles ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van "His Gracious Majesty King George III" op het grote veld voor het paleis voor de eerste maal deze jaarmarkt organiseerde met de bedoeling er een jaarlijks evenement van te maken ter viering van de verjaardag van de Engelse Koning. Sir Thomas Stamford Raffles Nadat de Britten Nederlands Indië terug gegeven hadden, werd de Pasar Gambir elk jaar tóch gehouden op de verjaardag van de Koningen en later de Koningin van Nederland. Eigenlijk heeft de Pasar Gambir zich in die eerste tijden maar in een matig be- staantje voortgesleept, meestal alleen als een soort Oranje-pasar Malam zonder bij zondere bedoelingen. Het is de Bataviase resident Hunger geweest die er breder en mooier mogelijkheden in gezien heeft en de Pasar Gambir is gaan "toebuigen" naar wat het later werd: een jaarbeurs waarin In donesische en Nederlandse, Aziatische en Europese cultuur, nijverheid en handel el kander op breder basis konden ontmoeten. Voor ons, oud-Gasten, is er eigenlijk altijd alleen maar de Pasar Gambir in zijn laatste verschijningsvorm geweest, een sprookjesachtige zwerm gebouwen en to rens en gevels in elk jaar weer een an dere Indonesische stijl. TAWANAN-SPELDJES GAAN NIET DOOR Ons voornemen om op de Pasar Malam speldjes te verspreiden met de namen der vele krijgsge vangen- en burgerkampen tijdens de Tweede We reldoorlog, hebben wij helaas moeten laten varen, omdat de vóór-inschrijving zó laag is gebleven dat er geen order op te plaatsen valt voor speld jes. In totaal werden immers nog geen honderd be stellingen ontvangen en wat ons gewoon ver bijsterd heeft: van het grootste kamp, het IVde en IXde in Tjimahi, waar in de "top-tijd" zelfs 9.000 gevangenen hebben gezeten, werd SLECHTS ééN bestelling ontvangen! Wat een verschil met de enorme solidariteit en de ondernemingslust van de Birma-lijners! Ook is ons opgevallen dat er méér belangstel ling was van de zijde der vrouwenkampen dan van de mannenkampen. Niets aan te doen. In de ijskast dit plan maar voor minstens een jaar. Aan hen, die reeds gireer den wordt uiteraard het gestorte geld z.s.m. ge retourneerd. Nader nieuws hieromtrent in ons blad van 15 juli. Want we gaan TóCH poekoel teroes naar een grandioze reünie van ALLE tawa- nans en "vrije burgers" van het oude lndië. We laten ons door de Birma-roaders niet op de kop zitten! Let op ons blad van 15 juli! De man, die deze onvergeetlijke herinne ring in ons geheugen heeft helpen vast- metselen, is de Bataviase architect J. H. Antonisse, die begin 1915 in Indië kwam •net kort verband bij de afd. Gebouwen van de B.O.W., werkzaam te Semarang, Poerworedjo en Magelang. In 1920 werd hij benoemd tot Hoofd Technische Dienst Ge meente Batavia. Daarna werd hij geplaatst bij de Bouwpolitie en vervolgens in 1928 kwam zijn benoeming af als Architect voor de Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, en als zodanig werd hij in 1936 gepensio neerd. Enige malen was hij voorzitter van de Ned. Ind. Architecten Kring. In 1937 ontwierp hij voor de Internatio nale Tentoonstelling Kunst en Techniek in het Hedendaagse Leven te Parijs het Indi sche paviljoen. Na zijn Indische tijd in Ne derland werkzaam als architect. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Officier in de "Ordre Impérial du Dragon d'Annam". Bapah Antonisse, bouwer van feestvreugde In het volgende nummer van Tong Tong, dat bij de opening van de IXde Pasar Malam verschijnt, waar "Bapah Antonisse" ere gast zal zijn, zal een grote bijdrage worden opgenomen van deze architect die méér dan welke andere bouwer ook door zijn feestelijke bouwwerken tot de Indische man gesproken heeft. Over Sir Raffles zullen wij t.z.t. in Tong Tong méér schrijven. Dat zulk een idee voor een Pasar Gambir bij "deze vreemde Brit" is kunnen ontstaan, wordt de lezer minder vreemd als wij ons realiseren dat hij geboren is in de Tropen, nl. in Jamaica. Uit het huwelijk van een zeekapitein en de Hollandse mejuffrouw Lindeman. Raffles heeft practisch zijn hele leven doorgebracht in de Tropen en aan Java en kele indrukwekkende studiewerken gewijd. Vele van zijn studiën worden NU nog door geleerden geraadpleegd. De Pasar Malam van Tong Tong is wér kelijk meer dan "zo maar een Indische ver zetje". Zie hem steeds meer groeien in de komende jaren! Want deze Pasar Malam is de feestelijke verschijningsvorm van "POE KOEL TEROES!" 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3