DEMONSTRATIES PASAR MALAM TONG TONG 28, 29, 30 JUNI 1 JULI HOUTRUST DEN HAAG handel daarbij een plaats van betekenis innam. De opmerking, die weieens gehoord werd uit plaatsen, die konden bogen op permanente gebouwen voor dit doel: ,,0, die Pasar Gambir is niet meer dan een kermis!" is duidelijk in tegenspraak met haar plaats tussen de'andere Jaarmarkten. De groei van de betekenis is gepaard gegaan met die in architektonische zin. In de mogelijkheid van de telkens weer ver nieuwde conceptie lag mede het succes, dat de P.G. steeds heeft gehad. Het navolgende moge het herinnerings beeld sterker doen spreken: Over de P.G. 1921 zijn te weinig gegevens bekend voor een naderende bespreking; deze moest in vier maanden in elkaar worden gezet. De ontwerpen van 1922 en 1923 waren van de hand van Ir. Cramer; voor de eer ste had de architekt de pagodestijl van het eiland Bali gevolgd: de hoofdingang met aansluitende gebouwen bestonden uit twee ten hemel gerichte pagodes. Voor 1923 hadden vorm en uiterlijk van het Westsumatraanée huis hem geïnspi reerd tot het feestelijk hoofdgebouw, dat zich goed aanpaste bij het zilveren rege ringsjubileum en de verjaardag van de Vorstin. Het gebeuren kreeg nog meer 'n feestelijk karakter door het bezoek van de Hertog van Mecklenburg-Schwerin aan de tentoonstelling. Deze was een broer van Prins-Gemaal Hendrik. Ass. Res. Van Helsdingen verrichtte de opening in tegenwoordigheid van de Heer Zeilinga, Leden van de Raad van Indië, de Voorzitter van de Volksraad, Mr. Wr. Schumann, Consuls en vele, vele anderen. De uitvoering van het door Ir. Cramer van snelwerkende haarkruller aardgasverwarming wasma chines kleurentelevisie elec- trische rijststomer pottenbak ken ui- en groentensnijder dit, en nog veel meer op de 'Ontelbare waroenkjes rond de Pasar Gambir" ontworpen frontgebouw alsmede die van de overige gebouwen en de „fontaines lumineuses" werd in mijn handen gesteld. Vanaf dat ogenblik werd mij de belang rijkheid duidelijk Van de opgedragen taak de Pasar Gambirs na 1924 te ontwerpen. Een afbeelding van het hoofdgebouw zou doen zien dat reeds grote vorderin gen waren gemaakt bij de afwerking van het geheel. Dit jaar geschiedde de ope ning door Res. Schenk de Jong en kon de verkarde ceintuurbaan aan beide zijden omzoomd door volgebladerde regenbomen, die een weldadige beschutting gaven tegen de zonnestralen worden aangelegd. Reeds dadelijk deed de weg goede diensten bij de zware regenbui die het terrein drassig, modderig en moeilijk be gaanbaar maakte. Bijzonderheden over de P.G. 1925, waarbij bewust gebruik werd gemaakt van de Chi nese dakvorm. Architekt Mooyen schreef hier aldus over: ,,Het imposante pagode-complex is een stijging van decoratieve waarde, het slot een hoogtepunt van de gehele archi tektonische conceptie." Vermakelijke anecdotes, maar ook en kele van ernstige aard passeren in ge dachte de revue. Hier volgt slechts één van hen: Gouv.-Gen. Fock had bijzondere belang stelling voor de Pasar Gambir. Bij zijn be zoek in 1925 werd hij aangetrokken door de lichttoren, die toegankelijk was voor het publiek. De 67-jarige Landvoogd werd voorge steld de klim naar hoger sferen langs de vele trappen te wagen, waarin deze op gewekt toestemde. Met enige angst en zorg werd het experiment gevolgd. Toen de grijze Excellentie na deze „tour de force" goed en opgeruimd weer voet aan de grond zette, was ieder opgelucht. Hoed af voor die ongewone prestatie! I Bij de P.G. 1926 viel de succesvolle Middenstands- en Reclametentoonstelling op, waarvoor 'n apart gebouw was ontwor pen. Er werd door de omwoners geklaagd over de ontsiering van de omgeving, de rommel en het rumoer, veroorzaakt door de ontelbare warongkjes langs het Konings plein, hetgeen aanleiding was om deze rameh-rameh te verbieden, te vergeefs echter. Het was de Heer Hallegraeff, gemeente raadslid, maar meer nog bekend om zijn aktiviteiten op het amateurtoneel in stuk ken als „De Paria van Glodok", „De Dochters van de Resident" en andere, die zich een waardig pleibezorger betoonde voor de onofficiële Pasar Malam met zijn duizenden nontonners. De P.G. 1927 was een samenbinding van gebouwen, waaruit duidelijk de tijdelijkheid van de constructie tot uitdrukking kwam, zonder aan de soliditeit en deugdelijkheid te kort te doen. Ook nu weer daalde de regen in stromen neer op het uur van de opening. De traditie, dat voor, tijdens of na de opening een regenbui valt, werd ook deze keer door de weergoden niet door broken. Het omvangrijke „Perspaviljoen", waar de Heer Berretty de scepter zwaaide, was voor de P.G. 1928 zeer belangrijk. Door zijn bemiddeling was als bijzondere novi teit door de P.T.T. de gelegenheid geopend radio-telefonische gesprekken met Neder land te voeren, een unicum voor die da gen, waar druk gebruik van werd gemaakt. „MEESTERBREVET". Van Den Eeckhout sprak in „The Ne derland Mail" over het bereikte resultaat van de opzet van de P.G. 1928 „een mees- terbrevet voor de tentoonstellingsarchitek- tuur" uit. Dr. Vrijburg heeft destijds het initiatief ge nomen voor het houden van karapan-wed- strijden, die een aantal jaren lang deel uit gemaakt hebben van het programma. Op Koninginnedag van elke Pasar Gam bir bereikte het dagbezoek zijn hoogtepunt, leder jaar werd gewed om het feit of het hoogtepunt van het vorige jaar zou worden overschreden ja of neen; het ging om het gewin, of het verlies. Het bezoek had als trekpleisters: het krontjongconcours overal aangekondigd (Lees verder pag. 6) 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4