NU. NU! NU UIT DE OOSTHOEK "De Indische Oranjeliefde"Adoe Tjalie, laten we in het heden leven! Quote: "Wat nobel geboren is, breke de mens niet af" unquote. (TT. No 19). Hoeven wij het volk) niet te doen, ze (de dynastieën) doen het zélf wel. Wat mijns inziens de grote fout is van de huidige Oranjes: "They want to have their cake and eat it too"! En ook wij, kleine boengs, hebben deze harde les moeten leren: de koek (ons geboorteland) is er nog steeds, maar door onbegrijpelijke politiek, die over onze hoofden heen bedreven wordt, eten wij aardappels in de kou!" DEE Maar aan de andere kant: midden in de Indonesische revolutie zitten willen we ook niet. En door studie en in ernstige gedach- tenuitwisselingen de "onbegrijpelijke poli tiek" een beetje begrijpen, willen we ook niet. We willen alleen geserveerd worden net als vroeger (Baboe, bawah aer mi- noeml) en nu horen politieke partijen, kabi netten en Premiers ons op onze wenken te bedienen, terwijl wijzelf in de politiek geen pink uitsteken. It is true indeed: we want to eat our cake and have it too. Dat is dus menselijk, nietwaar? Amsterdam wil een bruisend centrum heb ben met vol autoverkeer maar vertikt het ook maar een half grachtje af te spelen voor parkeerterrein. Den Haag heeft een Amerikaanse verkeersspecialist gevraagd om de ontelbare knooppunten te elimineren, maar wil toch het hele oude "Hègje" hou den zonder strada's. Op het gebied van "eat their cake and have it too" is Holland misschien wel de bizarste staalkaart van Europa. Maar Oranje moet er uit! Als de minder mooie kanten van de Oranjes en de monarchie wérkelijk hélemaal waar zijn, dan nóg onderscheidt geen en kele Oranje nóch de monarchie zich ook maar in één opzicht van welk gezag of welk privé leven van welke "democratische volksvertegenwoordiger ook". Als Oranje rijk is, en dat fout is, wat is er dan om dezelfde redenen niet fout aan de drie duizend miljoenairs van Nederland? De Zwolsmans, de Caranza's, de Albert Heyns en de De Gruyters? Voorwaar, het is gemakkelijk ware of verzonnen gebreken op te noemen van de Oranjes, die het Nederlandse volk ook heeft, maar welk geslacht kan bogen op zulk een fantastische eeuwenoude Staat van Dienst? De belangrijkste oordeelsfout is dat "he den", dat NU, dat het moderne leven door- kankerd heeft en waardoor we hijgend van de ene modegril rennen naar de andere, van de ene regering naar de andere, van de ene schildersstijl naar de andere, van de ene spelling naar de andere. Het begrip Traditie, het begrip Tijd, ken nen we niet meer. Modezotten kunnen nog wat leren van de Thaise vrouwen, die alle maal "dezelfde jurk" dragen van geslacht op geslacht, en nochtans beschikken over een vrouwelijkheid en charme waar de westerse vrouw niet aan tippen kan! We zijn alle maal eendagsvliegen geworden. NU juichen we Ajax toe en morgen schelden we het uit. Nu halen we minister De Jong binnen en morgen zetten we hem buiten de deur. NU willen we trouwen met de partner van wie we NU houden en morgen scheiden we er weer van. Nooit heeft een bescha ving zoveel echtscheidingen gekend, noch ooit zoveel ouderloze kinderen die nochtans geen wees zijn. NU kopen we plastic spul letjes voor onze tafel omdat we er NU gek op zijn. En morgen hebben we weer een andere smaak en liggen de spullen van gisteren in de asemmer. We danken mensen af alsof het wrakke auto's zijn. We stoppen onze ouders in ouwemannetjestehuizen en dragen minirok ken of avonturiersbaarden zonder enige wérkelijke zin. In welk huis hangt nog een ridderorde van Pa of een ovaal portret van Oma? Zelfs God en Geloof hebben wij af geschaft voor een raket naar de maan en een stelsel "zekerheidswetten", die nóóit zeker zijn. We leven als kleine kinderen zonder verantwoordelijkheidsgevoel langer dan één geslacht, één decennium zelfs! Als dat NIET zo is, wijs mij dan in de dag van heden de waarden aan die langer leven dan één generatie, die van een wer kelijke adeldom zijn van inhoud, vorm of doelmatigheid. Alles wat we maken loopt ons door de vingers als water... Diep binnenin beseffen we het: dat dit leven leeg is. En dus gaan we schuldzóeken bij anderen. Waarom zoeken we geen schuld bij onszelf? Omdat we geen MENS meer zijn, kunnen we de Oranjes ook niet zien als mensen. Gooien we rookbommetjes bij een bruiloft...te deksel, wie revolution- nair is in merg en been, neme deel aan de revoltes in Congo, Indonesia en Vietnam. Met de inzet van zijn leven. Maar blijft niet veilig bij de werklozenuitkering en de ziek tewet, spuwende op de hand die voedt! Onder het motto: "Alle mensen Gelijk!" verstaan de meesten van ons kennelijk al leen de leus: "Omlaag met alles dat hoger is dan wij!" Niet rusten voordat ook ko ningen Jan Jansen heten en in confectie- pakjes lopen en op Bata-schoentjes. En de Radja van Nepal van het station halen op de fiets. Dat is democratisch! In een land waar op elke straathoek een Haringkoning staat en in elke wijk een Vleespaleis... Kan het zotter?! Het tragische is dat een bepaald inzicht, een bepaald gevoel, volslagen ontbreekt. Als het Godsbegrip niet meer voldoet, wordt God afgeschaft. Als het "Goesti"-begrip ontbreekt, wordt alles wat goesti is, af geschaft. Makkelijk! Hoeveel kindjes zullen nog met het was water weggegooid worden in deze druk boenende maatschappij? EN WAT HOUDEN WE OVER? T.R. Veel hebben wij zelf meegemaakt in de z.g. bersiaptijd. En ervóór en erna. Maar zelden zó diep doorvorst, zó breed be schouwd. Onze eigen 'laatste dagen in Indië" worden er beter door begrepen. In dit BOEIENDE boek van Bernhard Dahm: "Soekarno en de strijd om Indonesië's onafhankelijkheid", vol nimmer tevcren ge publiceerde geheime documenten. Wie het reeds kocht herleest het vak. f 13,50 incl. porto bij onze boekhandel. IN TONG TONGS BOEKWINKEL P. A. Daum: Gop-na-Goena f 1,95 Indische mensen in Holland 1,95 Uit de suiker in de tabak 1,95 H. J. Friedericy: De eerste etappe f 8,90 De laatste generaal 1,95 Justus van Maurik: Indrukken van een totok f 5,90 Goede oude tijd 5,90 Victor Ido: Indië in de goede oude tijd 4,90 b.g. prijzen incl. porto In zijn artikel "Herinneringen van een oud Oosthoeker" had Jan Ball het erover, dat in zijn stuk in TT 5 ddo: 15-10-'66 zijn geheugen hem in de steek liet, toen hij vroeg naar de naam van de spil van Ex celsior uit de jaren 1926/27 (deze was ten rechte Whitton!). Hij bedoelde echter de rechtshalf en dat was niet z.a. hij schreef Wasserfaü, maar Wasterval! Inderdaad gaf Albert (zo heet Wasterval bij zijn voor naam) in die jaren als rechtshalf ook voor het Soerabaia XI tal schitterende partijen ten beste en blonk hij in het bijzonder uit in het destructieve deel van zijn taak! Ik wist niet, dat Wasterval vanwege een hartvergroting het voetballen moest staken, maar ik weet wèl dat mijn ex-collega bij de BPM tijdens een autorit naar kantoor in 1957 te Batavia door een hartaanval werd getroffen, waaraan hij was overleden. Voorts vroeg Ball in zijn allereerst genoem de artikel om de resultaten van de motor races uit de jaren 1919/1921 tussen Rous en de Raadt en wèl van de bekende JAVA- ritten, die meestal werden gehouden tussen Batavia en Soerabaja of in omgekeerde richting. Wat ik ervan weet (de deskun digen uit die tijd zullen het in de volgende T.T. kunnen redresseren!) hadden deze 2 motorrenners de diverse races nooit tege lijk gereden. Wel hadden zij bij hun "solo"- ritten steeds geprobeerd eikaars rekords bij deze beroemde Java-ritten "stuk" te rij den. En tenslotte had Gerrit de Raadt ge zegevierd op zijn "Norton"-motor (Op dit merk reed hij n.l. altijd bij deze Java-ritten!), toen hij dit rekord stelde op 101/2 uur en waarbij het helaas was gebleven! Gerrit verkocht daarna deze Nortons en daarnaast ook de Matchless-motoren in zijn zaak, de bekende Soerabajasche Motorenhandel op Kali Asin te Soerabaia tot hij in 1936 bij een jachtongeluk omkwam; zijn technische partner was de eveneens in de motorwereld bekende Udo de Sturler. Gerrit had de bijnaam van "De Motordui- vel" en de Indonesiërs noemden hem: Si- Norton. Ik hoop met het bovenstaande Ball we derom in zijn artikel te hebben aangevuld en ik spreek de wens uit, dat ook andere Oud-Indische motorenenthousiasten de ge schiedenis van deze Javaritten uitgebreider zullen beschrijven in onze volgende TT's! F. N. PESUWARISSA 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15