Enkele nieuwe populaire termen in het moderne Indonesisch: 'Sistim K.U.H.P.' (het K.U.H.P.-systeem) Een nurks aan de Lobelialaan Een tamelijk ernstig kwaad heeft onze huidige maatschappelijke gelederen aange tast, aldus de correspondent van de zon dagseditie van de ,,Sinar Harapan" van 21 februari 1965, die in zijn verslag er verder gewag van maakt, dat de .ziekte" (zoals hij het noemt) in kwestie die bijna chro nisch kan worden genoemd, de laatste tijd bedenkelijke symptonen van verergering begint te vertonen. Deze ziekte heeft zich al over onze sa menleving verbreid, kan men zeggen. Zij staat hier bekend onder de naam van K.U.H.P. (spreek uit: ka-oe-ha-pee). Men mene niet, dat K.U.H.P. staat voor het alom bekende „Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" of „Wetboek van Straf recht"; het is de afkorting van „Kasih Uang Habis Perkara" of vrij vertaald: „Kom over de brug en klaar is Kees". Inderdaad, alle lastige peultjes kunnen thans snel worden gedopt, mits men maar gebruik wenst te maken van dit K.U.H.P. Genoemde correspondent van „Sinar Harapan" hoort op zijn dagelijkse toertjes door de hoofdstad herhaaldelijk verkeers- disputen aan de kant van de weg eindigen met de woorden: „Kenakan pasal 500 K.U.H.P. sadja. Saja peladjar, Pak, tidak punja banjak uang!" Of vertaald: „Beboet me nu maar op grond van artikel 500 van het Wetboek van Strafrecht. Ik ben maar een student, heer agent, en veel geld heb ik niet!" Een jurist kan door het bovenstaande van de wijs worden gebracht, want als hij ertoe komt om het bewuste artikel in het Wetboek van Strafrecht op te zoeken, zal hij het niet vinden. Voor wie gewend is door Djakarta's dreven te slenteren, en dit ook in andere steden doet, zal het horen van bovenstaande zinnetjes evenwel niet veemd aandoen. Met het bovenstaande wordt niet anders bedoeld dan dat de overtreding en/of het misdrijf kan worden opgelost zonder dat de rechtbank erbij nodig is; „it can be settled on the spot" door 500 pegels op te dokken. Informaties wijzen uit, dat in bijna alle regeringsinstanties dit K.U.H.P.-systeem opgeld doet, schrijft dit zondagsblad. Wie zijn zaak of kwestie vlug geregeld wenst te zien, kan succes hebben door van genoemd systeem gebruik te maken. En trouwens, wie wenst niet een ietsje af te schuiven om van het zaakje af te zijn en de kwestie opgelost te zien? Het blad vervolgt zijn betoog met erop te wijzen, dat onlangs President Soekarno de belasting- en douanebeambten ten paleize naar aanleiding van bovengenoemde prak tijken op de vingers heeft getikt. Gaat men dieper over de zaak nadenken, dan heeft Z.E. het toch wel bij het rechte eind, aan gezien zij voor onze natie beschamend is. Enkele jaren geleden kende men de term T.S.T. staande voor „Tahu sama tahu" of „Je weet er alles van" of „Ons kent ons" of, zoals Prof. dr. John M. Echols het for muleert in zijn „An Indonesian-English Dic tionary" (2nd ed., Cornell University Press, Ithaca, New York): „the silent agreement Schmidgall Tellings heeft de Indone sische nationaliteit. Meer dan datals kenner van de Indonesische taal is hij één van de meest prominente figuren op het Indonesisch taalgebied; vele zij ner studies zijn internationaal bekend. Schmidgall Tellings is echter geen duffe kamergeleerde. De actuele leven de taal in woord en letter heeft voort durend zijn volle belangstelling. Hij is één van de zeer weinige Indo's op de wereld, die zowel de Nederlandse als de Indonesische taal tot in de perfectie beheerst en bijzonder knappe vergelij kende studies geschreven heeft. (Men lette op de datum dat dit artikel ge schreven werd: begin van dit jaar!) between two persons participating in a mu tually advantageous ilegal deal". Dit T.S.T. van voorheen en het K.U.H.P. van thans verschillen niet veel van elkaar; het eerste drukt alleen niet zo zwaar als het laatste, in pecunia althans. Vroeger bestond dit T.S.T. maar uit uang rokok: (letterlijk sigarettengeld) of uang kopi (letterlijk: koffiegeld) om te zorgen dat bepaalde verzoekschriften en dergelijke door de desbetreffende functionaris vlug ger werden afgehandeld. Het K.U.H.P. om vat echter een groter gebied. Het hoofd van een instantie, aangaande deze aangelegenheid door genoemde cor respondent geïnterviewd, gaf rondweg zijn mening als volgt weer: „Het is inderdaad waar, dat dergelijke praktijken voorkomen. Principieel heb ik er geen bezwaar tegen, als het maar bij uang rokok blijft. Men doet dit omdat men ertoe wordt gedwongen. Gaat U maar eens na, hoeveel „die jon gens" (sic!- Men bezigt hier notabene Ne derlands! - Ast) maar verdienen; vindt U dat genoeg?" „Als waarlijk maar het bedrag van uang rokok gevraagd wordt, zou de maatschappij hiertegen zeker geen bedenkingen hebben, maar hoe nu, wanneer dit een bedrag voor onderhoudskosten van een tweede of derde vrouw gaat belopen?" schrijft nog steeds dezelfde correspondent. In rapporten, die de redactietafel hebben bereikt, wordt gewag gemaakt van een groot aantal landsdienaren, die het niet al te breed hebben, doch wier echtgenoten zich behangen met goud en diamanten, ter wijl diezelfde ambtenaren de nieuwste mo dellen scooters bezitten, tot zelfs auto's en buitengewoon luxueus huisraad toe, terwijl ze toch niet aan „corruptie" doen. Ra, Ra, hoe doen ze dat? Het blad besluit zijn oration pro domo met de woorden: Dit komt, omdat ze ambte naren zijn met ettelijke bevoegdheden be kleed en daarbij zaakjes opknappen door middel van het K.U.H.P.-systeem. A. Ed. Schmidgall Tellings. De schrijver van dit artikel heeft bij de verzorging van deze rubriek ditmaal ge bruik gemaakt van een artikel uit een der Indonesische dagbladen in Djakarta. Van enige intentie of tendentie is bij de aanhaling hiervan uiteraard geen sprake. Ik erger me altijd groen en geel aan de rommel, die voorbijgangers in mijn voor tuintje plegen te smijten, buskaartjes e.d. terwijl er binnen handbereik 2 afvalbussen staan. Onlangs stapte ik uit bus 4 en zag juist hoe een als heer gekleed persoon zijn leeg sigarettendoosje over het muurtje op mijn grasveld mikte. Ik dacht: laten we het eerst proberen met de bekende methode „Killing by Kindness". Ik trok dus een erg zielig gezicht en zei: Och meneer, zou U me even naar de voordeur willen brengen, ik loop zo moeilijk, ziet U." Waarop de lobbes uit de grond van zijn goeie hart zei: „Maar natuurlijk, ouwe heer." Toen we bij de voordeur waren, zei ik met mee warige stem: „Zou U misschien ook zo vriendelijk willen zijn om dat lege doosje te verwijderen, ik vind het zo naar, we krijgen door die vuile boel in het buiten land zo'n slechte naam." Bereidwillig raap te de gentleman het doosje op en mikte het op het trottoir. „Neen meneer," zei ik, „de bedoeling is dat U dat doosje in het emmertje stopt, dat daarvoor bestemd is, daar op 5 me ter afstand." De man nam me toen eens goed op en mompelde iets van: „Je ken 't me doen, ouwe I. Het moment leek me geko men om over te schakelen op een hogere versnelling; ik richtte me een beetje op, keek de vent strak aan en barstte los: „Asjenou g.v.d. niet dadelijk doet wat ik zeg, dan trap ik je daar in de struiken, vervloekte vlegel!" Totaal verrast door deze plotselinge verandering van toon werd het individu beurtelings vuurrood en doodsbleek. Om hem nog meer op de goede weg te hel pen, snauwde ik hem toe: „Jij schijnt niet te weten, dat je met een oud-beroepsbok ser te maken hebt. Aan je stomme smoel en je lage voorhoofd zag ik al, dat je geen begrip hebt hoe je met pugilisten moet omgaan, maar als je niet stante pede doet wat ik zeg, krijg je een punch op je solar plexus, dat je tot na de Paasdagen naar adem ligt te happen! U had dat crapule moeten zien; als een geslagen hond met de staart tussen de benen droop hij af. Ik natuurlijk geweldige schik, dat het kunstje weer gelukt was. Mijn dochter, die toevallig bij me was en achter het raam zich tranen stond te lachen om het theater dat ik opvoerde, zei toen ik binnen kwam: „Vader je blijft toch altijd dezelfde ouwe idioot!" Een van mijn vrienden, die ik het geval vertelde, zei met een bedenkelijk gezicht: „Maar man, snap je wel wat voor risico je gelopen hebt, die vent had best zelf een bokser kunnen zijn?" Daar zag hij inder daad naar uit, de „punch op de solar ple xus" maakte zichtbaar indruk op hem. Enige risico is er altijd wel, maar het loopt altijd prima, als je je ro! goed speelt. En als iemand nu weten wil waar ik dit kunstje geleerd heb, laat hij dan bij Dos- tojefski eens nalezen hoe de rechtercom missaris binnen het half uur Raskolnikof op de knieën brengt en tot een volledige bekentenis dwingt. W. Allard. 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17