"Rival i VAN HIER EN GUNDER plaats een ting ting altijd raak! KOKKIES Rijstwinkels: J. G. YSSEL DE SCHEPPER ALLE VERZEKERINGEN restaurant wijnands v/h cecii Vervolg van pag. 2 GROET VAN S.V. NIVO Onze dank voor deze wel buitengewone Tong Tong-spirit van Poekoel Teroes kent geen grenzen en vooral het bewijs van verbon denheid, dat zo duidelijk en echt uit het stukje in Tong Tong No. 21 naar voren kwam heeft ons getroffen. Dit seizoen, Tong Tong-vrienden, zal met de buitengewoon goed geslaagde sport dag van de 15e mei j.l. in de annalen van de sportvereniging NIVO geboekstaafd blijven als het mooiste en meest succesvolle jaar. En nu we ons gesteund weten door de Tong Tong-schare zal het en daar zijn we vast van overtuigd ook in de komende jaren wel gaan. Uw "aanhang' is de Poekoel-T'eroes-actie bereids begonnen. Op de opwekking tot steun zijn veel sympathieke reacties ontvangen in de vorm van ping-ping en postzegels EN van het zich melden als lid van onze club! Al deze blijken van medeleven en daad werkelijke steun doen elk NIVO-hart goed; weet U dat er zelfs reactie is gekomen van een ruim 80-jarige Tong Tong-er (één van de oprichters nog van SVBB Batavia!!) die ons onder meer schreef dat hoewel hij jammer genoeg niet meer actief aan het voetbalspel kan deelnemen en zelfs niet meer in aanmer king kan komen voor een veteranen-elftal, bij hem de fighting spirit toch nog ongebroken is! Hij hoopt zo andere zwaardere ver plichtingen hem dit niet zullen beletten, op 5 juni a.s. aanwezig te zullen zijn bij de officiële opening van ons clubhuis! Prachtig, Hr. Allard! Dat vele, vele Tong Tongers-oud-voetballers dit mooie voorbeeld zullen 'volgen! TONG TONG, NOGMAALS, WIJ DAN KEN U ZEER! De penningmeester v.d. NIVO R. BRAUN Tong Tong zelf zegt alle lezers die prompt met een postzegel van een gulden zijn op gedraafd, hierbij ook van harte dank. Juist wij die meer dan welke lezer ook uit overlijdensberichten leren hoe onze Indi sche gelederen dunnen, vinden het hartver warmend dat de Oude Garde onbevreesd steeds weer de geleden sluit, hechter en sterker een carré vormt met de oude fight ing spiritl Goed, goed, GOED! "Serrez les rangs, mes braves, serrez les rangsl" GEEF ME DE VIJF... "Mijnheer Talie, U bent de eerste en enige Indo die ik gekend heb (40 tahoens in de Oost; 30 hier) die zich openlijk en ronduit Indo durft te noemen. Soms brutaal en node loos uitdagend, meestal trots en zelfbewust en eerlijk. Geef me de vijf..." G. de BOER Terima kasih-poot, Pakl Maar U vergist zich. IK ken er honderden die het ook doen. DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BEZOEKT onze zelfbedieningszaak 8 "Koningsvogel" - Valkenboslaan 7 A o Alle gerechten en ingrediënten q voor de rijsttafel. x Proef onze saté met onze heerlijke en O onovertroffen katjang saus Telefoon 070-33 70 28 öooooooooooooooooooooooooooo Met dankbaarheid aan God en 20 HIJ het wil, hopen Hendrik Johannes Eijsma en Louissa J. (Phien) A. de Vrede op 22 juli 1967 hun diamanten bruiloft te gedenken. Voorburg Kon. Wilhelminalaan 86 Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig- En met veel minder poeha dan ik. Ik tirn- held door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, mer alleen toevallig aan de weg... T.R. <?ueridostr. v°°">u'9, Tel. 86 25 81. P.S. Uw compliment neem ik dus gaarne Ir, ontvangst voor bo.ang.npomde h.nd.r- den. afrekening. Telefoon 85.77.33. DE NIEUWE MENS "Je zei eens "een nieuw mens te willen scheppen met Tong Tong". Een groots en TELEPAATH ARIeS, HELDERZIENDE, Is vanaf he- den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. waardevol doel. Maar dan moet er ook een telefoon 070 - 11 00 42. veel wijder "reader's appeal" zijn. Het moet tenslotte een brug worden van heel East to West, waar men elkander de hand kan reiken, PHILATELISTEN NED. O.G., beter soort zegels/ begrijpen, liefhebben, ZONDER assimilatie..." «='s J00?* „u A voordelig bij C- (Kees) Pitten, 6 Je 1331 Woodruff Ave, St Louis, MO 63133, U.S.A. Mrs. M. PAINE, Sussex, England SECRETARESSE, 36 J. te Utrecht, enige Jaren ge- leden uit Indonesia, zoekt contact met gelijkge- 1. Ik zal wel qezegd hebben: een nieuw stemde dame <klnd 9een bezwaar) om gezamenlijk ii i in nni i_ een flat of huisje te huren. Br. aan Afd. Adv. mens te willen HELPEN scheppen... (de onder nr 2190 tjeroeroet zei: ik wil een olifant baren!), want dat heb je goed onthouden: we staan met het nieuwe millenium (het jaar 2000) aan de vooravond van een nieuwe mens heid, die gegroeid zal zijn uit de weeën van het verleden. Niet: met het imperialisme worde afgerekend door het anti-imperialis- me, maar uit beide zal een Nieuw Begrip komen, waarbij inderdaad over het Ravijn van vele eeuwen de Reus uit het Oosten en de Reus uit het Westen elkander de hand zullen reiken als broeders. GEVRAAGD: Welke Ind. dame 70 Is bereid voor Ind. heer tegen kost, kamer In flat voor hem te koken en lichte hulsh. bezigh. Werkster aanw. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2191. LOGIES aangeb. bij Ind. dame In Amersfoort In vakantiemaanden m. gebr. v. keuken aan 2 pers. event, m. één kind. Zonder kost. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2192. 2. Maar dit betekent een loutering, een onverbiddelijke scheiding van het kaf van het koren. Geen massa-produktie, maar een speerpunt van een kleine groep. Wij zullen nog vele abonnees verliezen: de AOW- aanbidders, de materialisten, de West-is- beter-dan-Oosters en de Oost-is-beter-dan- Westers, de schoneleiers, de behoudzuch- tigen, enz. enz. Ik voorspel dat de kern van Tong Tong een groep zal zijn van niet meer dan 500 Al zullen er meerdere duizenden mee-gra- zers zijn. Maar wat wil je: élles gaat toch gradueel en evolutionnair? Onze kindskin deren zullen de Nieuwe Wereld zien. Maar WIJ moeten er de hoekstenen voor leggen. T.R. nnmiumiMniiHHmiminiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiinuHimnHuiiminniiiiiuiminitRiy 1 IEDEREEN zal het nu wel weten, dat 1 je met Kokkies rijsttafel-artikelen het lekkerst kan eten I Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 2 2 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W. P.S. WIJ verzenden rijsttafel artikelen over de gehele wereld. PENSION AANGEBODEN voor Ind. heer of dame of echtpaar. Volledige verzorging ad f 175,- p. mnd. p. pers. Echtpaar f 325,- p. m. HOTEL HANDELIA Past. Kasteleinstr. 1-9, Handel N. Br. OOOOOOOOOOOOCKXDOOOOOOOOOOOOQ Alg. Ass. bedrijf „Argo" Kantoor en woonhuis Corn, de Witt- laan 83, Den Haag, Telef. 55 71 72 HOLLANDSE en INDISCHE KEUKEN Hoogstr. 12 - Den Haag - Tel. 600712 Dir. M. WIJNANDS v/h Grand Hotel, Makassar 22

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 22