Totnf toiT| BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER ZIJ Zij gaf als nergens anders ter wereld voor maar twee centen een brede spreiding van voortreffelijke gerechten. Zij had geen prachtwinkel nodig van chroomnikkel en spiegelglas, maar was te vreden met elke wegberm, het schamelste hoekje op de pasar, onze achterdeur. Zij stilde de honger van de armste amb tenaar, de eenvoudigste fuselier, de karre- voerder, het meisje met weinig zakgeld, en gaf ze tevredenheid en vreugde in een arm leven. Zij was de uitkomst voor elke huisvrouw die plotseling zieke bedienden had of die in tijdnood gekomen was: voor vijftien cen ten een hele tafel gedekt met smakelijke overvloed... Zij was één van de Zeven Sleutels van Ons Paradijs, méér dan de "gouden padi- velden", de "azuren hemelen" of de "ma jestueuze vulkanen" want die zijn er nog steeds, maar de vriendelijke, rustige, be leefde dienbaarheid van de Mens, die raakt nu zoek in de hele wereld. Daarom geeft Tong Tong haar een hele frontpagina. En met erel TJALIE ROBINSON (Foto Strüwer) BETJIK KETITIK OLO KETORO ...en is het gewoon deprimerend te merken hoe diverse kennissen van me nog steeds Tong Tong veroordelen op oude en valse vooroor delen ("onze kinderen zullen tóch al weg- geassimileerd zijn"; "geen petjo"pro-Soe- karno" - "anti-Nederlands"enz. enz. enz. ni"t vaak veel nodeloze of waardeloze kritiek op jouw persoon! Komen we hier ooit uit!" R. L. DE HAAN 1. Neen. Hier is in Tong Tong al vaker op gewezen: zij die niet (meer) lezen, blijven achterlijk, hun kennis wordt niet beter en hun inzicht niet gefundeerd. Dat is zo met alle terreinen van interesse. Over tien jaren zal je met tal van kennissen niet meer over Indische (Indonesische, aziatische) zaken kunnen praten zonder te vervallen in gezeur of getwist. U heeft er geen idee van hoe dit werk met Tong Tong me heeft geiso- leerd. Het is net alsof je praat over voort planting met mensen die nog steeds ir de ooievaar geloven... 2. Wat is "kritiek"? Voorbeeld: waarom zou er geredetwist worden over de vraag of Tong Tong anti-Nederlands is, als zoveel onverdachte prominenten des lands dit blad lezen en het zelfs een eer vinden met me kennis te maken en aan hun tafel te nodi gen? Weet je dat ik in perioden van veel "kritiek" soms gewoon onthutst ben als ik vriendelijk bejegend wordt door een hoog staand mens? Een verademing als ik een week in intelligente, breeddenkende mili eux verkeer? Daar heeft dit werk zin! 3. Soms vraagt men me waar ik de moed vandaan haal om er mee door te gaan. Het antwoord is: Betjik ketitik oio ketoro, of: berani karena benar takut karena salah. Opeens kan ik een korte juiste ver taling in het Nederlands niet vinden. Wie helpt ons eraan? T.R. GELOOF "Terugkomend op het stukje "God en Cha os" nog even mijn reactie op je commentaar: a. Wat geeft het vanwaar godsdiensten ge komen zijnAlles is immers relatief? Zegt het woord godsdienst niet voldoende: het dienen van God. Ons openstellen voor God om zo doende een zo bruikbaar mogelijk instrument te worden? b. "Geloof en leef ernaar". Geloven waar in? In een persoonlijke God of in een uni versele kracht? In ieder geval volgens mij) je positief gericht houden op de intuitie die je doet handelen uit liefde voor al het ge schapene. LIEN JONKER Lien Jonker moet zich niet geotfendeerd voelen als ik haar zeg dat haar idee van geloof volslagen inadequaat is, en dat ik tot mijn verdriet deze instelling overwegend in het Westen gevonden heb. Geloof is geen gebruiks- of consump tie-artikel: kies maar uit wat je geboden wordt en wat je het best lijkt, kies dat als geloof. Geloof (dat vind je als je in alle religieën) langdurig en serieus leest en ziet en luistert. Het begint nl. met God zoeken, een drang die binnenin geboren wordt om dat de mens intuitief weet dat hij beperkt geboren is en dat al het zichtbare en meet bare en denkbare niet genoeg is om alles te omvatten. Geloven is niet het dienbaar zijn in een idee. Geloven is het vermogen (het kunnen opbrengen) om te kunnen en willen leven met onmeetbare krachten. He laas hebben veel mensen dit soort geloven omlaaggebracht met het "aannemen dat iets zus en zo is". B.v. al zie ik tante Betje niet, ik geloof dat ze in de kamer hiernaast is. Substitueer God: God kan ik wel niet zien of bewijzen, maar ik geloof dat Hij er is. Dat is NIET geloven. Wat het dan wél is. Je weet het of je weet het niet en daar is de kous helaas mee af. Dit vermogen om te kunnen ge loven is de basis van het ontstaan van godsdiensten. Men kan niet zeggen: ik kan het zelf niet opbrengen, dus pak ik maar "iets" van de buurman en ik hou me aan de voorschriften en klaar is kees. Geloven is "credo quia absurdum": ik geloof, ook al is het ongerijmd. Geloof is opoffering (desnoods met het leven en Nederland heeft met Jan de Bakker in 1525 zijn laat ste martelaar gehad). Geloven is niet klas- sificeerbaar zoals vaak gebeurt: geloven en bijgelovig zijn (die in feite voorkomen uit één haard), eerste en tweede klasse geloof. Dit is het ware geloof en het andere duld ik maar in Gods naam. Dat zijn allemaal verwordingen, zijterreinen. Weet je, we heb ben dit simpele woordje "geloven" al lang niet meer grondig onderzocht, waar willen we dan naar leven? T.R. KRONTJONG Beste Guus Becker, Zeg Guus, djangan takoet njo, zo lang er nog mannelijke nakomelingen zijn van de Indo-groep, zal de krontjongmuziek niet uit sterven. Zie maar met de oude liedjes, die komen wel weer opduiken. Die verbasterde krontjongmuziek is net een voorbijgaande bui Sinjo Sawah Besar naam bekend Brieven van „ouwe Njo's" krijgt Tjalie Goddank regelmatig. Gesteld in soms ge broken maar altijd eerlijk en altijd „echt Indoos" (want dat BESTAAT!), soms in oud en „kripoet" handschrift, maar altijd karak tervol, zijn deze brieven „oasen in de woes tijn", een murmelend bosbeekje in de wil dernis, de handdruk van een Vriend. En zij zijn Wijs. Sinjo Sawah Besar heeft zonder meer gelijk als hij eigenlijk zeggen wil: „Wat werkelijk goed is, kan niet sterven." Kron tjong IS goed, dus móet het alle verbaste ringen (die gepresenteerd worden als „ver nieuwingen") overleven! In Europa zijn ver geten Middeleeuwse en XVIIde eeuwse componisten herontdekt en worden steeds weer gespeeld terwijl „modernen" wegge wist zijn. Alleen maar „toelen Indo's" kun nen de echte (dus goede) krontjongmuziek direct herkennen (ik heb veel bijval gehad op het stuk van Guus Becker) en al liggen bijna alle zwaar in de knoop met de his torische authenticiteit van de krontjong, in hun brieven ruik je wat ze wéten. Mét hen ben ik het eens: krontjong zèl terug keren. Wat in vier eeuwen gegroeid is in reeksen generaties KAN NIET in één beat generatie worden vernietigd. Alleen moe ten wij één ding weten: herboren worden gebeurt niet met toekijken, maar met DOEN! Verder stelt Sinjo Sawah Besar tegen over al het onwetenschappelijke (om geen harder woord te gebruiken) gezeur over „wegassimileren" zelfs van ministers en professoren! de enig juiste en bio logisch „bewezen" mening dat „zo lang er nog (mannelijke) nakomelingen zijn van de Indogroep, de krontjongmuziek niet zal uitsterven". Wat namelijk in onze genen wordt voortgeplant, ook al eten we elke dag haring en luisteren we dag en nacht naar het orregel, zal na generaties nog leven. En over honderd jaar kan er een „echte Tjih" geboren worden, die naar zijn guitaar zal grijpen en de honderd procent zuivere krontjongmuziek weer zal doen horen! It is a LAW! Howgh! T.R. ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 1 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel M|j Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, f4,50; halfj. 9.jaar 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,—; Canada en V.S. f 39,—; Suriname en Antillen f 33,—; Abt. buitenl. (p. jear en p. zeep.): voor alle landen f 28,—. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzjjn ven Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2