HET LEVEN Fantastische gewoon! Duur? Geen sprake van! Hebt U wel eens gegeten op een beurs in de RAI of in Utrecht? Dat is duur en de keuze is nog beperkt ook. En op druk ke dagen daar krijg je nóóit een plaats! Lang wachten in de queu? Maar dat is toch overal zo? Warm? Heel Nederland was op die dagen warm! (Al zal komende jaren tijdiger ingegrepen worden in de ventilatie, die inderdaad door stroefheid van de Hout- rusthalleiding te wensen overliet! Red.). Staat alles niet een beetje verwarrend kris-en-kras door mekaar? Maar dat is juist leuk zo! Op andere jaarbeurzen staan alle stands altijd keurig bij elkaar, waardoor het geheel iets doods krijgt en vermoeiend ein deloos. Hier "knikker" je van de ene ver rassing op de andere! Enz. enz. Het curieuze is dat wij van de Neder landse bezoekers méér leren dan van de Indische, die (vermoeden wij) nog te veel in een voorgoed voorbij verleden zitten met hun vergelijkingsmaatstaven. De namaak Minangkabau-gevels vond men "niet halen" bij de atap daken in Indië, maar De Hollan der vond ze "meesterlijk!" en een verkwik kende variatie op de bekende "recht-toe- recht-aan" geveltjes van Europese jaarbeur zen. WAT NIET KAN Overigens moet men atap en bamboe maar definitief van zijn verlanglijstje schrappen. Hier blijft de brandweer onver murwbaar, die met argusogen rondwandelt en alles wat brandbaar of papier is mee dogenloos afkeurt, terwijl de stand soms tot de nok is afgeladen met brandbare koopwaar! Andere "Argussen" op de Pasar Malam terrein: de inspecteurs van de wa renwet die elk ongewoon (lijkend) gerecht direct onder de loupe nemen om ons vrien delijke publiek te behoeden voor vergiftin- gen. En de inspecteurs van de vermakelijk heidsbelasting, die de kaartverkoop in show-stands (b.v. van de modeshow en de wajang) consciëntieus uitkamden om te ont dekken of de gemeentekas niet ernstig be nadeeld werd door het toelaten van af en toe een bezoeker zonder kaartje... Het "leef en laat leven" van het Oosten is er hier nog lang niet bij. Vriendelijke gemoedelijkheid, gulheid en gastvrijheid die de eerste kenmerken vormen van alle Azia tische Pasar Malams, zullen hier nog lang in het gedrang blijven, helaas! ONZE PERKOETOETS Van de KLM kregen wij als mooiste ge schenk in iaren twee stellen perkoetoets in drakenkooitjes, als een heilwens voor onze Pasar Gambir. Nu wekken de lievë diertjes ons elke morgen met hun "picollo-gekoer" en laten ook midden in de drukte van de dag vaak een opwekkend "hallo uit Indië" horen. We hebben het ene echtpaar Mr. and Mrs Ardjoeno and Soemadra genoemd, en het andere echtpaar Mr. and Mrs. Salja and Setyawati (liefdesparen uit de Bharata- joeda). Nu adviseren kennissen ons om de echt paartjes te "pisa" (scheiden), wat het ge zang ten goede zou komen. En veel meer andere merkwaardigheden van perkoetoets. Hoe ze b.v. ge-"mandi" moeten worden. Wie kan onze lezers over perkoetoets meer vertellen? STUDENT C.F. Wil student C.F. ("Hoe ligt onze taak?" TT No. 23) zich met onze redac tie in verbinding stellen? Er liggen twee brieven op hem te wachten. Als de organisatoren denken aan hun "lij densweg" van duizend-en-één mag-niets en "verbodens", waar ze zich in negen jaren doorheen hebben moeten worstelen, aan de letterlijk hemeltergende tarieven voor alles wat op het terrein moet worden aange bracht, dan staan ze stomverbaasd dat ze het nog zó ver hebben geschopt. Maar wordt één ding ook wel duidelijk: als de Pasar Malam zich werkelijk zou moe ten ontplooien in haar volle pracht, dan zal een eigen gebouw moeten worden ge bouwd, met andere architectonische eisen. Hoe lang dat nog? Maar dat wij Indisch- gasten, met onze sloomheid en onervaren heid tóch op de goede weg zijn, dat staat als een paal boven water. Volgend jaar, dames en heren, een Pasar Malam IN TWEE HALLEN! DE BOUWERS: WIJ EN UI We kunnen op dit punt gekomen niet ontkomen aan enkele woorden van hul de. Niet alleen voor de bouwers van de Pasar Malam: Rogier en Ellen Boon en Edlelie, die dit monsterobject elk jaar toch maar weer overeind krijgen dwars door duizend "kan-niets" heen, maar zeker ook voor de standhouders, die elk jaar weer een hoop geld welgemoed steken in een onderneming, waarvan het' succes nog lang niet gegarandeerd is, en die er elk jaar weer wat origineels of schilderachtigs van maken. En "last not least", geacht publiek, OOK U, VOORAL U, heeft de Pasar Malam groot gemaakt, door elk jaar weer present te zijn in steeds groter getale en even zorg- geloos en vrolijk als "toen froeher" aan deze Pasar Malam een cachet te geven van een "Oriental Market": een oase in Hollandse model-stijfheid, een fontein van nieuwe ideeën, een ongekend aspect van "dagang dan gembira" dat succesvoller is dan nuchter efficient handelen sadja, een stukje levende Oosterse culttuur in het Westen. Wie zegt dat de Indische groep afge schreven en dood is? HIJ BEGINT NU PAS TE LEVEN! Laat ons niet in de steek, lezers van Tong Tong, blijf ons in de komende maan den adviezen geven over wat en hoe er nog verbeterd kan worden. Maar liefst goed doordachte en berekende adviezen. Niet b.v.: "Bouw een fontein!" sadja. Probeer te ontdekken of dat technisch mogelijk is en hoeveel het zou gaan kosten. Denk er om: de Pasar Malam Tong Tong is niet een "ideetje van Tjalie dat uit zichzelf wel door rolt", maar een WERK dat samengesteld wordt uit de ideeën van duizenden onder ons. Als wij maar allen actief en vindingrijk blijven, dan leeft deze Pasar Malam ons vér voorbij, zoals eens ook de Pasar Gambir zijn uitvinder Raffles vér voorbij leefde, omdat er steeds weer nieuwe ideeën in gerealiseerd werden. Hier ligt de sleutel: in het inlichtingen kantoor op de Pasar Malam diep in ge dachten zittend, vroeg een kennis me: "Waar pieker je over, Tjalie?" Mijn ant woord: "Over de volgende Pasar Malam!" ontlokte haar een schaterlach. En toch is dat wat we allemaal moeten doen: VOOR UIT DENKEN! Want dat is Leven! T.R. P.S. En ziet U nu zelf wel hoe weinig er overblijft van de "standaard-opinie" van de buitenwacht dat Tong Tong-ers alleen maar sentimenteel terugkijken en niets voor uit scheppen? Wij, "terugkijkers" hebben een Pasar Malam opgezet die nog lang vooruit leeft. En de "vooruitkijkers" hebben nog steeds niets gemaakt AAN DE INZENDERS Wees niet bedroefd als Uw inzending maar niet geplaatst wordt, zelfs als we er om gevraagd hebben. Er is vaak tijdens de samenstelling van een nummer zóveel ge drang en zó veel tijdnood, dat onze keuze zelden goed tot zijn recht komt. Maar alles wordt goed bewaard. Alles gaat ais een zaadie de grond in en wacht tot de tijd gekomen is dat het ontkiemen moet, blijkbaar. Laat ons blij zijn dat er blijkbaar zóveel zaden zijn, dat er elk num mer weer volop is. En goed, ja? VRIENDEN VAN TRENTINI Enige tijd geleden kreeg de heer Amerigo Trentini uit Bologna, Via Lemonia no 1/8 door Tong Tong correspondentie met ver schillende TT-lezers en lezeressen. Contacten die Trentini zeer veel vreugde hebben bezorgd, want behalve de corres pondentie die hij zo op prijs stelt, kreeg hij ook postzegels voor zijn verzameling. Helaas kon hij sommige brieven niet be antwoorden omdat hij naam noch adres kon ontcijferen. Dit zit hem heel erg dwars. Via een kennis kregen wij door, dat de heer Trentini, die al 10 jaar gedeeltelijk verlamd is, in het ziekenhuis is opgenomen en wel in Ospedale S.Orsola C.10 L. 31A Stanteria Bologna Policlinico S.Orsola Zouden zijn correspondentievrienden mis schien een opbeurende groet aan hem wil len zenden, hij zou dit erg op prijs stellen. Maar dan alstublieft naam en adres in blok- letters, opdat hij dan t.z.t. kan terugschrij ven? Vriendelijk dank! Eigenlijk is het leven één grote ramp, waarvan je de omvang slechts gradueel begint te realiseren bij het ouder worden En sommige mensen zien het nooit. Ze zijn als kinderen die spelen op kerkhoven en ruines. Toch wel hart verwarmend ook, dit spel te midden van onzekerheid en vergankelijkheid, x En hoe weinigen weten maar dat alles GOED is zo - en dat modderaar- tjes nooit een hemel op aarde kunnen maken, omdat dat geen Leven is? TiRade 5.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5