TOKO TONG TONG Hl VOOR U alles samen voor één gld. incl. porto VAN RAALTEN Al vaak had ik briefjes van hem gehad. De stijl loog er niet om: dit was een echte Anak Soero-Ing-Bojo! Heb andere Van Raaltens in Indië gekend. Goed kanariebruin slagl Deze had ik nooit gezien. Vanmorgen een telefoontje van beneden: "Een zekere mijnheer van Raalten wil U even spreken. Kan het?" "Okay! Als het maar kort is." Even piekeren. Van Raalten? O ja, van die brieven. Gaat de deur open. Komt me waar een vierkante Hollandse zeebonk met verweerde huid en een zilverwitte kuif binnenstappen. "Ja...?" "Ik ben van Raalten." "Verrekl..." Dan schudden we mekaar lachend de hand. Inderdaad is het die van Raalten van de brieven en dus van Soerabaja. Maar op z'n achttiende jaar al weg naar Holland om te studeren. Als stuurman de' hele wereld om gezworven. Nu loods in de Schelde. "Ho- pies kansen" gehad om alle kanten uit te assimileren, maar in hart en ziel Soero Ing Bojo gebleven. Dat verbaast je niet als je weet wat ech te Soerabajanen zijn: "always straight to the core" oftewel geen smoesjes of ik-ben- Europeaan of zo. (Wat zegt dat "Europeaan schap" eigenlijk. De Europese gevangenis sen zitten stampvol Europeanen...!) Maar eigenlijk heeft van Raalten zijn jeugd niet mee gehad wat z'n opvoeding betrof. Want hij moest hard studeren en zich niet te veel Inlaten met "Pèh-an" (als U weet wat ik bedoel). Eigenlijk weet hij nauwlijks wat roedjak gobèt is (ssspl), maar dét weet hij betoel nog wel. Enfin, ook Tjalie himself heeft destijds van Pa en Ma heel wat denigrerende critiek moeten aanhoren over zekere vriendjes en daar waren toch HAWELDIHE bij zoals Ti- koes en Si Bentiet, Kampret en Ontjom... nou zeg ik je...! We hebben heerlijk wat herinneringen uit de bodem van de Kali Mas opgehaald (stink? Lekker, njo!) en toen hij wegging heeft hij een paar blauwe briefjes achter gelaten voro de Bruine Pot (apa pot! BUS, lol), want échte Njo's en échte zeelui zijn altijd zo srampangan met hulp voor anderen. "Saluutl" "Saluutl" In een wereld van zoveel onechte mensen Is een GEWOON mens balsem voor het ouwe trassie-hart! ACHTERSTAND POST Evenals elk jaar is er ook dit jaar door de Pasar Malam een enorme achterstand in de redactionele correspondentie. Als ant woord op Uw brief te lang uitblijft, neem het ons please niet kwalijk. We kunnen al leen maar doen wat we kunnen. Méér dan dat doen we eigenlijk al veel te vaak. En het mannettje achter de redactietafel mag niet te vlug uitgehold worden, toch? Het is op dagen als deze dat ik het diepst twijfel aan een succesvolle voort zetting van Tong Tong. De "oetek" (die grijze rommel in het hoofd) wil niet hard genoeg mee. Ik merkte het op de Pasar Malam, waar ik massa's mensen die me groetten, niet meer kon thuisbrengen. Net als een litermaat, waar alleen een liter in kan. Hoeveel je er ook méér bij giet, het loopt allemaal tóch over de rand... Het redactiewerk doe ik nog steeds al leen en hoe beter het met tong tong gaat, hoe meer hoge druk er op Tjalie komt. Vakantie kan er niet bij zijn, want elke 15de en 30ste komt onverbiddelijk een nieuwe Tong Tong op de pers. Gek is dat van de 60.000 Hagenaars uit Indië er niemand is die hier helpen kan, óf omdat hij (zij) niet te betalen zou zijn (het leven IS duurl), óf omdat hij (zij) het werk toch niet aan kan wegens te veel privé verplichtingen. En dit werk "neemt" je helemaal, hoor! Technisch gespróken gaat Tong Tong dus niet door zolang er geld is of zolang er abonnees genoeg zijn, maar zolang deze versleten, lekke balg mee kan. Wanhopig? Neen. Als dit werk succes beschoren moet zijn, dan zal er "redding" komen. Some day... En als er geen hulp komt, dan gaan wij verloren some day...Het is Alles een kwestie van Voorbeschikking... T.R. KRITIEK De opzienbarende ontwikkeling van het de mocratische denken en handelen in ons land gaat gepaard met het opbloeien van de kritiek. Wat de beeldende kunst voor de renaissan ce was, is de kritiek voor dit tijdperk. Er zijn reeds tal van instellingen in ons land, die onder de dekmantel van deze of gene belangenbehartiging niet anders zijn dan ondernemingen voor de vervaardiging van en het handel drijven in kritiek. Wat gisteren nog een politieke partij of wetenschappelijk centrum was, blijkt van-_ daag of morgen een kritische instelling te zijn geworden. Vele hiervan bevinden zich in dit opzicht in een kritiek stadium. Het aantal mensen dat van de kritiek leeft, neemt zienderogen toe. Men kan de jeugd wel opleiden tot bankwerker, advocaat, vak bondsleider of romancier, het merendeel wordt toch kritikus. Mogelijk kan hieruit het schrikbarend tekort aan vakbekwame ar beidskrachten in alle regionen worden ver klaard. De kritikus van deze tijd staan tal van sponsors en middelen ten dienste. Wie wer kelijk de kunst verstaat om ongezouten kritiek te geven, kan zonder meer op op drachten rekenen. Pers, radio en televisie staan te allen tijde klaar om zijn productie aan de man te brengen. Het ogenblik nadert dan ook met rasse schreden dat iedere Nederlander zich ver zekerd weet van zijn eigen kritici en hijzelf de kritikus is van een ander. Een Nederlandse minister van Volkshuisves ting zal het ermee eens zijn dat kritiek een opbouwende bezigheid is. Het is dan ook zijn zorg dat er niet meer kritiek dan woon ruimte komt. De massale uitbarsting van kritiek is niet alleen een belangrijke bron van inkomsten geworden, maar zij opent ook gunstige pers pectieven voor de volksgezondheid, leder een die ook maar een vage afkeer heeft van de hedendaagse maatschappij, kan zich via kritiek van zijn ressentimenten ontdoen. En zo glijden wij ongemerkt van het atoom tijdperk in het kritieke tijdperk, verrukt over een nieuwe bezigheid, die kapitaal, noch arbeid, noch vestigingsvergunningen ver eist. B. JONKMANS De Indische stadswapens IN KLEUREN van Amboina - Bandoeng - Banjoewangi - Batavia - Blitar - Buitenzorg - Cheribon - Garoet - Madioen - Magelang - Makassar - Menado - Malang - Medan - Minahassa - Modjokerto - Padang - Palembang - Pasoeroean - Pekalongan - Salatiga - Semarang - Soekaboemi - Soerabaja - Tegal - Tjiandjoer. PLUS: een nauwkeurige omschrijving van die wapens PLUS: de bijbehorende wapenspreuken PLUS: de legenden van Bandoeng, Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja Deze wapens heeft U later altijd nodig, a. om er zelf meer van te weten, b. om erover te vertellen, c. om er teken- of borduur werk van te maken. Uitermate nuttig en goedkoop! Sleutelringen met omega-sluiting van Indische Stadswapens. Keuze uit de 26 bovengenoemde stadswapens. Uniek. DIERBAAR! Als U er zelf al één heeft, koop er één als verjaars-presentje voor later. GEHEID een succes-cadeau voor f 0,75 incl. porto. 12 Stadswapen-sleutelringen (naar vrije keuze) f 6,(incl. port) De hele serie van 26, f 10,(incl. port.) DE VOORRAAD IS BEPERKT!!! MAAR WAT U OOK KIEST, KIES SNEL! Bestellingen bij Tong Tong, Prins Mauritslaan 36 - Den Haag - Giro 6685 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6